SFS 2009:630 Förordning om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

090630.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:595) om avgifter
för den statliga kontrollen av läkemedel;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1993:595) om avgifter för

den statliga kontrollen av läkemedel ska ha följande lydelse.

5 §

1

Vid bestämmande av avgift enligt 6 § förstås med

1. naturläkemedel: produkter som avses i 1 § 3 mom. första stycket 2 i den

numera upphävda läkemedelsförordningen (1962:701),

2. vissa utvärtes medel: läkemedel för behandling av enklare sjukdomstill-

stånd hos människor och djur, såsom sårsalvor, inandningsoljor, antiseptiska
lösningar, liniment och dylikt, där den eller de aktiva beståndsdelarna har en
väletablerad medicinsk användning med erkänd effekt och en godtagbar
säkerhetsmarginal,

3. parallellimport: import från ett land inom det europeiska ekonomiska

samarbetsområdet av en produkt som redan har godkänts för försäljning här i
landet och i exportlandet om importen görs av annan än tillverkaren eller den
som har fått läkemedlet godkänt,

4. lagerberedning: ett standardiserat läkemedel som inte är godkänt för

försäljning och som tillverkas på apotek.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 1997:961.

SFS 2009:630

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009