SFS 2009:631 Förordning om ändring i förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

090631.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:2053) om vissa
ersättningar i internationella förhållanden till
landsting och kommuner från sjukförsäkringen
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 8 a § förordningen (1994:2053) om vissa

ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från
sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring ska ha
följande lydelse.

8 a §

1

Ersättning som ett landsting är berättigat till enligt denna förordning

för inköp som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läke-
medelsförmåner m.m. får med landstingets medgivande betalas ut till den
som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel enligt 2 kap. 1 §
lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2002:688.

SFS 2009:631

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009