SFS 2009:632 Förordning om ändring i förordningen (2009:277) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

090632.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:277) om ändring i
förordningen (1998:1234) om det statliga
personadressregistret;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1998:1234) om det statliga

personadressregistret i stället för dess lydelse enligt förordningen (2009:277)
om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

8 §

1

Uppgifter om make eller vårdnadshavare enligt 4 § första stycket 8 lagen

(1998:527) om det statliga personadressregistret får i elektronisk form lämnas ut
endast till myndigheter, banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsbolag,
kreditupplysningsföretag, pensionsstiftelser, understödsföreningar, inrättningar
för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 §
lagen (2009:366) om handel med läkemedel, Apotekens Service Aktiebolag och
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:277.

SFS 2009:632

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009