SFS 2009:633 Förordning om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

090633.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:687) om
läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:687) om läkeme-

delsförmåner m.m.

dels att 1, 11 och 13–17 §§ samt rubrikerna närmast före 13 och 16 §§ ska

ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 4 a och 12 §§,

samt närmast före 4 a och 12 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 §

I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2002:160)

om läkemedelsförmåner m.m. De termer och begrepp som används i lagen
har samma betydelse i denna förordning.

Vad som sägs om landsting i denna förordning gäller även kommuner som

inte ingår i ett landsting.

Fastställande av inköps- och försäljningspris

4 a §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter

om hur inköpspris och försäljningspris enligt 7 § lagen (2002:160) om läke-
medelsförmåner m.m. ska fastställas.

11 §

1

En förskrivning på recept är giltig ett år från utfärdandet om inte

förskrivaren anger kortare giltighetstid. Det ska framgå av förskrivningen
hur många gånger den får expedieras.

Förskrivningar som avses i 7 och 8 §§ är giltiga ett år från utfärdandet.
Vid varje expedition ska öppenvårdsapotekets namn och dagen för expe-

ditionen anges på förskrivningen. För att varorna ska omfattas av läkeme-
delsförmåner enligt 5 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. eller
kostnadsfrihet enligt 19 § samma lag får förskrivningen expedieras på nytt
först då minst två tredjedelar av den tid förflutit som den tidigare expedie-
rade mängden läkemedel eller andra varor är avsedd att tillgodose. Förskriv-
ningen får dock expedieras dessförinnan om det finns särskilda skäl till
detta.

Vid expedition av en förskrivning ska en verifikation upprättas över ut-

lämnandet. Verifikationen ska innehålla uppgifter om vad som förskrivits

1 Senaste lydelse 2006:1118.

SFS 2009:633

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:633

och vad som lämnats ut. Öppenvårdsapoteket får behålla förskrivningen så-
vida inte kunden begär att den ska lämnas till denne. Förskrivningen eller en
kopia av denna utgör öppenvårdsapotekets verifikation.

Utbyte av läkemedel

12 §

2

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter

om utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen (2002:160) om läkemedelsför-
måner m.m.

Utlämnande från öppenvårdsapotek

13 §

Läkemedel eller andra varor som avses i 5, 19 eller 20 §§ lagen

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. får i brådskande fall lämnas ut
trots att förskrivningen inte har gjorts på föreskriven blankett. I sådant fall
ska den som förskriver intyga att det är ett brådskande fall samt lämna de
uppgifter som skulle ha lämnats, om den föreskrivna blanketten hade
använts.

En förskrivning som avses i denna paragraf får expedieras endast en gång.

Öppenvårdsapoteket ska behålla handlingen som sin verifikation eller doku-
mentera uppgifterna och behålla dessa som sin verifikation.

14 §

3

Vid expedition av en förskrivning som behålls av öppenvårdsapote-

ket ska, om kunden begär det, öppenvårdsapoteket lämna denne en kopia av
handlingen. På denna handling ska anges att den inte gäller för expedition.

15 §

4

Vid varje expeditionstillfälle ska öppenvårdsapoteket tillhandahålla

ett särskilt kvitto på det belopp som kunden betalat för varor som omfattas
av läkemedelsförmånerna. Öppenvårdsapoteket ska vidta även de övriga
åtgärder som behövs för att kunden ska få läkemedelsförmåner.

Öppenvårdsapotekets rätt till ersättning

16 §

Har läkemedel eller annan vara som avses i lagen (2002:160) om lä-

kemedelsförmåner m.m. lämnats ut kostnadsfritt eller med kostnadsreduce-
ring från öppenvårdsapoteket mot förskrivning, har öppenvårdsapoteket rätt
att få ersättning av det landsting som avses i 22 § samma lag med ett belopp
som motsvarar försäljningspriset respektive den föreskrivna kostnadsreduce-
ringen.

Ersättning ska betalas i efterhand, varvid ersättning som hör till en viss

månad, ska betalas den första vardag som inte är lördag i den andra månaden
därefter. Ersättningen ska betalas till Apotekens Service Aktiebolag som för-
medlar den till öppenvårdsapoteken. I övrigt ska ersättning betalas på det
sätt landstingen, Apotekens Service Aktiebolag och öppenvårdsapoteket
kommer överens om.

2 Tidigare 12 § upphävd genom 2007:255.

3 Senaste lydelse 2006:1118.

4 Senaste lydelse 2006:1118.

background image

3

SFS 2009:633

17 §

De handlingar som enligt denna förordning utgör öppenvårdsapote-

kets verifikationer ska förvaras i tre år från den dag öppenvårdsapoteket
begärde ersättning för dem.

Verifikationerna ska på begäran av ett landsting överlämnas till lands-

tinget för granskning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009