SFS 2009:634 Förordning om ändring i förordningen (2005:363) om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen

090634.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:363) om
läkemedelsregister hos Socialstyrelsen;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:363) om läkeme-

delsregister hos Socialstyrelsen

dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 5 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2009:634

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009