SFS 2009:635 Förordning om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

090635.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:196) om register
över hälso- och sjukvårdspersonal;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2006:196) om register över

hälso- och sjukvårdspersonal ska ha följande lydelse.

5 §

1

Personuppgifterna i registret får, utöver vad som anges i 4 §, behand-

las endast för att

1. utöva tillsyn av hälso- och sjukvården och dess personal,
2. lämna uppgifter till receptregistret enligt lagen (1996:1156) om recept-

register,

3. lämna uppgifter till annan verksamhetsgren inom myndigheten i syfte

att ta fram underlag om tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårds-
personal i enlighet med vad som föreskrivs i 3 § 10 förordningen
(2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen,

4. lämna uppgifter till myndigheter och enskilda i enlighet med vad som

föreskrivs i annan författning eller avtal,

5. lämna uppgifter till Apotekens Service Aktiebolag för kontroll av iden-

titet och behörighet av förskrivare av läkemedel, samt legitimerade sjuk-
sköterskor utan behörighet att förskriva läkemedel, i samband med bolagets
behandling av personuppgifter enligt lagen (2005:258) om läkemedelsför-
teckning,

6. lämna uppgifter till Apotekens Service Aktiebolag för kontroll av för-

skrivares identitet och behörighet vid expedition på öppenvårdsapotek av
läkemedel och andra varor som förskrivits, och

7. kontrollera identitet och behörighet i samband med tjänstetillsättning av

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:394.

SFS 2009:635

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009