SFS 2009:636 Förordning om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

090636.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:824) med
instruktion för Kammarkollegiet;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2007:824) med instruktion

för Kammarkollegiet ska ha följande lydelse.

11 §

1

Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt

1. Fideikommissnämnden,
2. Statens skaderegleringsnämnd,
3. Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
4. Statens överklagandenämnd, och
5. Resegarantinämnden.
Myndigheten utför även efter överenskommelse uppgifter åt
1. Alkoholsortimentsnämnden,
2. Kärnavfallsfondens styrelse, och
3. Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1260.

SFS 2009:636

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009