SFS 2009:637 Förordning om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

090637.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1205) med
instruktion för Läkemedelsverket;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:1205) med instruktion

för Läkemedelsverket ska ha följande lydelse.

2 §

Läkemedelsverket ska särskilt

1. svara för kontrollen och tillsynen enligt läkemedelslagen (1992:859),

lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikapre-
kursorer, rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om
regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemen-
skapen och tredjeländer, lagen (2009:366) om handel med läkemedel och
övriga läkemedelsförfattningar i fråga om tillverkare, importörer, distribu-
törer, detaljister och andra som tar befattning med läkemedel,

2. svara för tillsyn i fråga om medicintekniska produkter i enlighet med

lagen (1993:584) om medicintekniska produkter och förordningen (1993:876)
om medicintekniska produkter samt de föreskrifter som verket meddelat med
stöd av lagen,

3. svara för kontrollen och tillsynen i fråga om vissa produkter som med

hänsyn till egenskaper eller användning står läkemedel nära,

4. svara för kontrollen och tillsynen i fråga om teknisk sprit, alkoholhal-

tiga preparat samt kosmetiska och hygieniska produkter,

5. svara för föreskrifter och allmänna råd i fråga om läkemedel och andra

produkter som omfattas av myndighetens kontroll eller tillsyn,

6. delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde,
7. svara för information inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter

och enskilda,

8. svara för stöd till Socialstyrelsens tillsynsverksamhet och styrelsens be-

redskapsplanering på läkemedelsområdet,

9. svara för forskning på områden av betydelse för den kontroll och tillsyn

som ska bedrivas,

10. fullgöra de uppgifter som ankommer på behörig myndighet enligt

rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av
att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen, änd-
rad genom kommissionens förordning (EG) nr 1662/2005 av den 11 oktober
2005 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 953/2003 om för-

SFS 2009:637

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:637

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

hindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska
unionen,

11. fullgöra de uppgifter som ankommer på behörig myndighet enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober
2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för
konsumentskyddslagstiftningen, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som
verket har tillsyn över,

12. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt artiklarna

14 och 16.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av
den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkeme-
delsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem,

13. ha ett sektorsansvar för miljömålsarbetet, och
14. tillhandahålla producentobunden läkemedelsinformation till allmän-

heten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)