SFS 2009:638 Förordning om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

090638.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1206) med
instruktion för Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 1, 2, 5 och 6 §§ förordningen (2007:1206) med

instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska ha följande
lydelse.

1 §

1

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ansvarar för beslut om

subventionering och prisreglering av varor som ingår i läkemedelsförmåner-
na samt har tillsyn över efterlevnaden av lagen (2002:160) om läkemedels-
förmåner m.m. och av föreskrifter och villkor som har meddelats i anslut-
ning till lagen. Myndigheten ska genom sin verksamhet medverka till en än-
damålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning samt god tillgäng-
lighet till läkemedel i samhället.

Myndigheten ansvarar också för beslut om utformningen av det statliga

tandvårdsstödet i fråga om ersättningsberättigande åtgärder, referenspriser
samt beloppsgränser och ersättningsgrader inom skyddet mot höga kostna-
der.

2 §

2

Myndigheten ska

� följa utvecklingen på läkemedels- och tandvårdsområdena,
� följa upp och utvärdera sina beslut samt de föreskrifter om fastställande

av inköpspris och försäljningspris som myndigheten beslutar med stöd av
7 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,

� följa utvecklingen i andra länder och ta till vara erfarenheter därifrån,
� informera berörda om sin verksamhet och om sina beslut om subventio-

nering och prisreglering för varor som ingår i läkemedelsförmånerna, samt

� informera berörda om sin verksamhet inom tandvårdsområdet och om

sina beslut enligt 5 a §.

5 §

3

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns

Nämnden för läkemedelsförmåner. Nämnden beslutar

� om allmänna riktlinjer för subvention och prissättning,

1 Senaste lydelse 2008:843.

2 Senaste lydelse 2008:843.

3 Senaste lydelse 2008:843.

SFS 2009:638

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:638

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

� om subventionering och prisreglering av nya originalläkemedel inklu-

sive medicinska gaser, nya licensläkemedel, nya förbrukningsartiklar och
nya beredningsformer av redan tidigare subventionerade läkemedel,

� på eget initiativ eller efter ansökan om ändrade villkor för att ett visst

läkemedel eller viss vara ska ingå i läkemedelsförmånerna,

� på eget initiativ att ett visst läkemedel eller en viss vara inte längre ska

ingå i läkemedelsförmånerna,

� om föreskrifter enligt bemyndigandet i 5 § förordningen (2002:687) om

läkemedelsförmåner m.m. samt allmänna råd om receptfria läkemedel,

� om föreskrifter enligt bemyndigandet i 21 § förordningen om läkeme-

delsförmåner m.m. samt allmänna råd om verkställighet av sådana frågor
som nämnden beslutar om, samt

� i andra frågor som myndighetschefen förelägger nämnden.
Nämnden består av en ordförande och elva ledamöter. För ordföranden

ska en vice ordförande utses.

6 §

4

Myndighetschefen beslutar om föreskrifter och allmänna råd om

� hur inköpspris och försäljningspris enligt 7 § lagen (2002:160) om läke-

medelsförmåner m.m. ska fastställas,

� utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen om läkemedelsförmåner m.m.,

samt

� storleken på de avgifter Apotekens Service Aktiebolag får ta ut av

öppenvårdsapoteken enligt 25 § lagen (1996:1156) om receptregister och
14 § lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.

Myndighetschefen avgör dessutom övriga ärenden som inte ska avgöras

av beslutsorganen eller av personalansvarsnämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:200.