SFS 2009:639 Förordning om ändring i förordningen (2007:1215) med instruktion för Smittskyddsinstitutet

090639.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1215) med
instruktion för Smittskyddsinstitutet;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (2007:1215) med instruktion

för Smittskyddsinstitutet ska ha följande lydelse.

15 §

Minst en av ledamöterna i strategigruppens styrgrupp utses på förslag

av Socialstyrelsen, minst en på förslag av Smittskyddsinstitutet, minst en på
förslag av Läkemedelsverket, minst en på förslag av Statens veterinär-
medicinska anstalt samt minst en på förslag av Sveriges Kommuner och
Landsting. Ordföranden i strategigruppens styrgrupp utses av regeringen och
övriga ledamöter utses av Smittskyddsinstitutet för bestämd tid.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2009:639

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009