SFS 2009:640 Förordning om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden

090640.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1216) med
instruktion för Alkohol- och
läkemedelssortimentsnämnden;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1216) med instruk-

tion för Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden

dels att 3 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken till förordningen samt 1 och 8 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

1 §

1

Alkoholsortimentsnämnden har till uppgift att pröva följande typer av

beslut som det i alkohollagen (1994:1738) omnämnda detaljhandelsbolaget
fattat enligt det avtal som upprättats enligt 5 kap. 1 § alkohollagen, nämligen
beslut varigenom bolaget

1. avvisat ett visst vin, starköl eller en viss spritdryck från sitt sortiment,

eller

2. avfört ett visst vin, starköl eller en viss spritdryck ur sitt sortiment.
Det avtal som anges i första stycket ska tillkännages genom att det kun-

görs i Svensk författningssamling (SFS).

8 §

Nämndens ordförande ska vara eller ska ha varit ordinarie domare. Av

de övriga ledamöterna bör minst en vara väl förtrogen med konkurrensrätts-
liga frågor och minst en väl förtrogen med livsmedelsfrågor.

Till ledamot i nämnden får inte någon utses som på grund av sin ställning

eller sin verksamhet kan antas företräda något partsintresse.

Om en ledamot avgår under tjänstgöringstiden, utses en ny ledamot för

återstående tid.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2009:640

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009