SFS 2009:641 Offentlighets- och sekretessförordning

090641.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Offentlighets- och sekretessförordning;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Föreskrifter med stöd av 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen

1 §

En begäran om utlämnande till en enskild av en allmän handling som

är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet får, om inte annat följer av andra
eller tredje stycket, endast prövas av

1. chefen för Justitiedepartementet, om handlingen innehåller uppgifter

som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § eller 18 kap. 1–3 §§ offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400) och som rör polisens verksamhet för att
hindra eller uppdaga brott som rör rikets säkerhet,

2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller uppgifter

som är sekretessreglerade i 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och
den har överlämnats av departementet till en svensk myndighet, eller

3. chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller andra upp-

gifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretess-
lagen än som avses i 1.

I de fall en sådan handling som avses i första stycket förvaras hos Stats-

rådsberedningen eller Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ska en be-
gäran om utlämnande till en enskild av handlingen prövas av statsministern.
I fråga om handlingar som förvaras hos förvaltningsavdelningen gäller detta
endast under förutsättning att handlingen inte har lämnats över från ett de-
partement till Regeringskansliets centralarkiv.

En begäran som avses i första och andra styckena får överlämnas till re-

geringens prövning.

Föreskrifter med stöd av 5 kap. 3 § offentlighets- och sekretess-
lagen

2 §

Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undan-

tagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

SFS 2009:641

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:641

Myndigheter

Handlingar som innehåller sekretessreglerade upp-
gifter och som inte behöver registreras

Arbetsförmedlingen

– handlingar i ärenden rörande enskilda arbets-
sökande

Arbetsgivarverket

– förslag till kollektivavtal

arbetslöshetskassor

– handlingar i ärenden om arbetslöshetsersättning,
och
– handlingar i ärenden om medlemsavgift för ar-
betslös medlem

Arbetsmiljöverket

– handlingar som ska ingå i informationssystemet
om arbetsskador, och
– statistiskt primärmaterial

Fiskeriverket

– handlingar som utgör underlag för tillsyn av fis-
kerinäringen, och
– statistiskt primärmaterial

Försäkringskassan

– handlingar i försäkringsärenden,
– handlingar i ärenden om statligt tandvårdsstöd,
– samlingsräkningar med bilagor för läkarvård el-
ler annan sjukvård, och
– statistiskt primärmaterial

Försvarsmakten

– patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga och
anställd personal

Kommerskollegium

– ansökningar och andra handlingar i licensärenden
avseende import och export av varor

kommunala myndig-
heter och trafikhuvud-
män

– handlingar i ärenden om färdtjänst och riksfärd-
tjänst

Kriminalvården

– handlingar som utgör underlag till det centrala
kriminalvårdsregistret,
– handlingar som hör till journaler som upprättats
för enskilda i kriminalvårdsverksamhet, och
– transportbeställningar

Kustbevakningen

– anmälningar från sjöfarten om fartygs ankomst
till svenska orter

landstingskommunala
myndigheter och kom-
munala myndigheter i
kommuner som inte
ingår i ett landsting

– bevis om högkostnadsskydd för patientavgifter i
öppen hälso- och sjukvård

Läkemedelsverket

– statistiskt primärmaterial

background image

3

SFS 2009:641

Migrationsverket

– av verket rekvirerade personbevis, utdrag ur be-
lastningsregistret och misstankeregistret samt
kontrollbesked från Rikspolisstyrelsens säkerhets-
avdelning

Myndigheten för till-
växtpolitiska utvärde-
ringar och analyser

– statistiskt primärmaterial

Naturvårdsverket

– provresultat som utgör underlag till jägar-
examensregistret, och
– handlingar som avser inbetalningar för jaktkort

nämnder som svarar
för verksamhet enligt
lagen (1993:387) om
stöd och service till
vissa funktionshind-
rade

– handlingar som hör till enskildas personakter

polismyndigheter

– anteckningar om det löpande polisarbetet,
– sådana protokoll enligt 27 och 28 §§ polislagen
(1984:387) eller enligt lagen (1976:511) om om-
händertagande av berusade personer m.m. som av-
ser avvisanden, avlägsnanden, omhändertaganden,
gripanden eller fängselanvändning och som inte re-
gistreras i särskilda ärenden, och
– underrättelser från kriminalvården om permissio-
ner

Premiepensions-
myndigheten

handlingar i försäkringsärenden enligt lagen

(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Riksbanken

– statistiskt primärmaterial

Rikspolisstyrelsen

– handlingar som utgör underlag för belastnings-
registret, misstankeregistret, kriminalunderrättelse-
register, DNA-register, fingeravtrycksregister, sig-
nalementsregister och andra register angående
brott,
– handlingar som utgör underlag för sådan särskild
undersökning som avses i 14–16 §§ polisdatalagen
(1998:622),
– framställningar om fingeravtrycksundersökning,
och
– statistiskt primärmaterial

sjukhus och andra in-
rättningar för vård av
patienter

– patientjournaler,
– läkarvårdskvitton, och
– samlingsräkningar eller motsvarande handlingar
som upprättas i samband med patientbesök

background image

4

SFS 2009:641

Föreskrifter med stöd av 5 kap. 4 § offentlighets- och sekretess-
lagen

3 §

Följande myndigheter ska i den utsträckning som framgår nedan inte

tillämpa 5 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Skatteverket

– deklarationer, kontrolluppgifter och andra hand-
lingar som avser taxering eller fastställande av
skatt eller avgift eller som rör anstånd med eller
krav på att lämna handlingar för dessa ändamål,
– handlingar som avser beräkning, jämkning eller
återbetalning av skatt, och
– handlingar som ingår i informationssystemet om
transporter av sprit och cigaretter

Smittskyddsinstitutet

– remisser avseende patientprov

socialnämnder

– handlingar som hör till enskildas personakter

Socialstyrelsen

– statistiskt primärmaterial, och
– anmälningar till donationsregistret

Statens institutions-
styrelse

– handlingar som hör till enskildas personakter

Statens jordbruksverk

– statistiskt primärmaterial

Statistiska central-
byrån

– statistiskt primärmaterial

Totalförsvarets plikt-
verk

– patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga

Tullverket

– handlingar som rör klarering av varor och trans-
portmedel,
– handlingar som innehåller bokningsuppgifter in-
hämtade från transportföretag, och
– handlingar som ingår i informationssystemet om
transporter av sprit och cigaretter

åklagarmyndigheter

– utdrag ur folkbokföringsdatabasen,
– utdrag ur belastningsregistret, misstankeregistret
och andra register som förs med stöd av polis-
datalagen (1998:622),
– utdrag ur vägtrafikregistret, och
– rekvisitioner av sådana utdrag

background image

5

SFS 2009:641

Myndigheter

Register

allmänna

domstolar

diarier över ärenden om kvar-
hållande av försändelser på be-
fordringsanstalt och om hemlig te-
leavlyssning, hemlig teleöver-
vakning, hemlig kameraövervak-
ning och hemlig rumsavlyssning

allmänna

förvaltningsdomstolar

diarier över mål enligt smitt-
skyddslagen (2004:168) och en-
ligt lagen (1972:119) om fast-
ställande av könstillhörighet i
vissa fall

beskickningar och konsulat samt dele-
gationer hos mellanfolkliga organisa-
tioner, dock inte Sveriges ständiga re-
presentation vid Europeiska unionen
(EU)

samtliga diarier

Försvarsmakten, Försvarets materiel-
verk, Försvarets radioanstalt och Total-
försvarets forskningsinstitut

diarier över inriktningar enligt la-
gen (2000:130) om försvarsunder-
rättelseverksamhet och över un-
derrättelser inom försvarets under-
rättelse- och säkerhetstjänst

polismyndigheter

diarier över ärenden om kvarhål-
lande av försändelse på beford-
ringsanstalt och om hemlig teleav-
lyssning, hemlig teleövervakning,
hemlig kameraövervakning och
hemlig rumsavlyssning

Regeringskansliet

diarium över krypterade med-
delanden, diarium över handlingar
som rör myndigheters krigs-
organisation och beredskaps-
förberedelser, diarier över inrikt-
ningar och underrättelser enligt
lagen (2000:130) om försvars-
underrättelseverksamhet, diarier
över handlingar som rör förbe-
redelser enligt 11 f § förordningen
(1996:1515) med instruktion för
Regeringskansliet samt diarier hos
Utrikesdepartementet över hand-
lingar som kommit in eller upprät-
tats i andra än administrativa och
konsulära ärenden och handels-
ärenden

background image

6

SFS 2009:641

Föreskrifter med stöd av 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretess-
lagen

4 §

Om det i en allmän handling förekommer uppgifter för vilka sekretess

gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), gäller
sekretessen i högst

1. etthundrafemtio år om uppgifterna rör landskapsinformation om

militärgeografiska förhållanden, rikets fasta försvarsanläggningar för krigs-
bruk, underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar

Rikspolisstyrelsen

diarier över underrättelser inom
den särskilda polisverksamheten
för att hindra och uppdaga brott
mot rikets säkerhet m.m.

Signalspaningsnämnden

diarier över ärenden om tillstånd
enligt lagen (2008:717) om signal-
spaning i försvarsunderrättelse-
verksamhet

Skatteverket

diarium över ärenden om könsbyte

Socialstyrelsen

diarium över ärenden som hand-
läggs av Socialstyrelsens råd för
vissa rättsliga, sociala och medi-
cinska frågor

Sveriges ständiga representation vid
Europeiska unionen (EU)

samtliga diarier, utom diarium
över EU-institutionernas officiella
dokument och diarier över hand-
lingar som kommit in eller upp-
rättats i administrativa ärenden
och handelsärenden

Tullverket

diarier över ärenden om kvarhål-
lande av försändelse på beford-
ringsanstalt och om hemlig teleav-
lyssning, hemlig teleövervakning,
hemlig kameraövervakning och
hemlig rumsavlyssning

åklagarmyndigheter

diarier över ärenden om kvarhål-
lande av försändelse på be-
fordringsanstalt och om hemlig
teleavlyssning, hemlig teleöver-
vakning, hemlig kameraövervak-
ning och hemlig rumsavlyssning
samt diarier över förunder-
sökningar som rör brott mot rikets
säkerhet

background image

7

SFS 2009:641

eller planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och andra hinder,
och

2. sjuttio år om uppgifterna rör underrättelseverksamheten inom under-

rättelse- och säkerhetstjänsten eller militärtekniska forskningsresultat.

Föreskrifter med stöd av 21 kap. 3 § offentlighets- och sekretess-
lagen

5 §

Sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400) gäller inte för uppgifter i följande register:

– bankregistret som förs av Bolagsverket,
– biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
– diarium som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486),
– diarium som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838),
– diarium över ansökningar om registrering av varumärke enligt varu-

märkeslagen (1960:644),

– EEIG-registret som förs av Bolagsverket,
– europabolagsregistret som förs av Bolagsverket,
– europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket,
– filialregistret som förs av Bolagsverket,
– föreningsregistret som förs av Bolagsverket,
– företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket,
– försäkringsregistret som förs av Bolagsverket,
– försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket,
– mönsterregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
– näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
– patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
– registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepap-

persmarknaden som förs av Bolagsverket,

– registret över fysiska personers och dödsbons konkurser som förs av

Bolagsverket,

– stiftelseregister som förs av länsstyrelserna, och
– varumärkesregistret som förs av Patent- och registreringsverket.

Föreskrifter med stöd av 22 kap. 1 § offentlighets- och sekretess-
lagen

6 §

Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering av

betydande del av befolkningen, för

1. uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild

anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider
men om uppgiften röjs, och

2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart

att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne
lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

background image

8

SFS 2009:641

Verksamheten avser

centrala hundregistret
fastighetsregistret
kommunala fastighetsregister
Rikspolisstyrelsens centrala passregister och centrala register för nationella
identitetskort
röstlängdsregister
Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i Sverige
Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal
Statens pensionsverks pensionsregister
Totalförsvarets pliktverks register över totalförsvarets personal
Transportstyrelsens vägtrafikregister

Föreskrifter med stöd av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretess-
lagen

7 §

Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar

som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekono-
miska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i
24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning
i sekretessen anges i det följande.

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen

Boverket

undersökning av bygg-
naders tekniska ut-
formning

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Brottsförebyggande rå-
det

kriminologiska un-
dersökningar

Forum för levande histo-
ria

enkätundersökning
bland lärare dels om
Förintelsen, dels om
hedersrelaterat våld el-
ler förtryck

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Institutet för arbetsmark-
nadspolitisk utvärdering

utvärdering av arbets-
marknadspolitiskt mo-
tiverade åtgärder och
av arbetsmarknadens
funktionssätt

Kommerskollegium

ekonomiska under-
sökningar på det
handelspolitiska om-
rådet

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
ekonomiska förhållan-
den

background image

9

SFS 2009:641

Konsumentverket

undersökningar av
produktrelaterade
olycksfall

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Livsmedelsekonomiska
institutet

ekonomiska under-
sökningar inom jord-
bruks- och livs-
medelsområdet

Livsmedelsverket

undersökningar om
matvanor, livsme-
delshantering samt
säker mat

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Myndigheten för sam-
hällsskydd och bered-
skap

undersökningar av
olyckshändelser och
räddningsinsatser

Premiepensions-
myndigheten

undersökningar om
pensionsspararnas in-
vesteringsbeteende
och utfallet av detta

Regeringskansliet

undersökningar i
Justitiedepartementet
om långtidsdömda
(Ju 1986:C)

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökningar i Jus-
titiedepartementet
dels om utvisning på
grund av brott (Ju
2001:J), dels om på-
följdsval och straff-
mätning vid vållande
till annans död, grovt
brott, och vållande
till kroppsskada eller
sjukdom, grovt brott

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökningar om
effekter av föränd-
ringar inom skatte-,
bidrags- och social-
avgiftsområdet, om
inkomst- och förmö-
genhetsfördelning
samt om fördelnings-
effekter av de offent-
liga välfärdssystemen

background image

10

SFS 2009:641

undersökningar om
utveckling, föränd-
ring samt effekter av
åtgärder inom om-
rådena jakt och fiske,
djur, jord- och skogs-
bruk, livsmedel,
landsbygd, miljö och
naturresurser, energi,
kommunikationer,
näringsverksamhet,
arbetsmarknad, un-
dervisning och ut-
bildning, socialtjänst,
hälso- och sjukvård
samt tandvård

Rådet för forsknings-
och utvecklingssam-
arbete inom EU

undersökningar av
ansökningar om och
deltagande i EU-pro-
grammen för forsk-
ning och teknisk ut-
veckling

sjukvårdsinrättningar,
utbildningsanstalter och
forskningsinrättningar

miljömedicinska, so-
cialmedicinska, psy-
kiatriska eller andra
medicinska studier

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Socialstyrelsen

undersökningar om
hälso- och sjukvård-
ens behov av läkare,
sjuksköterskor, barn-
morskor och röntgen-
sjuksköterskor samt
tandvårdens behov av
tandläkare och tand-
hygienister på kort
och lång sikt

undersökning om till-
lämpningen av be-
stämmelserna om ge-
netisk information i
försäkringssamman-
hang i lagen
(2006:351) om gene-
tisk integritet m.m.

Statens folkhälsoinstitut

undersökningar om
folkhälsan och dess
bestämningsfaktorer

background image

11

SFS 2009:641

Statens institutionssty-
relse

undersökningar inom
missbruks- och ung-
domsvården under
uppföljning efter av-
slutad vård

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Statskontoret

undersökning om
medborgarnas syn på
den offentliga för-
valtningen

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökning av ef-
fekterna av förny-
elsen av den arbets-
livsinriktade rehabili-
teringen

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

uppdrag att utvärde-
ra informationsutbyte
mellan myndigheter

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökning av folk-
högskolesatsningar för
arbetslösa inskrivna i
aktivitetsgarantin och
för arbetslösa ungdo-
mar

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökning av fi-
nansiell samordning
inom rehabiliterings-
området

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökning av in-
satser för funktions-
hindrade inom arbets-
marknadspolitiken

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökning av för-
söksverksamhet med
avidentifierade an-
sökningshandlingar
och en studie om re-
krytering med mång-
faldsperspektiv

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökningar av
Försäkringskassans
kontroll av felaktiga
utbetalningar samt av
Försäkringskassans
rättstillämpning

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

background image

12

SFS 2009:641

undersökningar av
Arbetsförmedlingens
kontroll av felaktiga
utbetalningar

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

uppdrag att utvärdera
svenskundervisning
för invandrare (sfi)

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökningar om er-
farenheter av särskilda
fortbildningsinsatser
för lärare

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökningar av
Centrala studiestöds-
nämndens kontroll av
felaktiga utbetalningar

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Stiftelse och förenings-
skatteutredningen (Fi
2007:09)

undersökning om in-
komstbeskattning av
stiftelser, ideella för-
eningar, registrerade
trossamfund samt
vissa andra juridiska
personer

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
ekonomiska förhållan-
den

Strålsäkerhetsmyn-
digheten

undersökningar och
studier i beredskaps-
och miljömålsarbetet

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Trafikförsäkringsutred-
ningen (S 2007:05)

undersökningar om
trafikskador och om
effekter för den en-
skilde av föränd-
ringar i trafikförsäk-
ringen

Ungdomsstyrelsen

undersökning av ut-
bildning, sysselsätt-
ning och övriga lev-
nadsvillkor för ung-
domar i ett antal
utanförskapsområden

utbildningsanstalter och
forskningsinrättningar

sociologiska, psyko-
logiska, pedagogiska
eller andra beteende-
vetenskapliga eller
samhällsvetenskap-
liga studier

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

background image

13

SFS 2009:641

Föreskrifter med stöd av 30 kap. 7 § offentlighets- och sekretess-
lagen

8 §

Sekretess enligt 30 kap. 7 § första stycket offentlighets- och sekretes-

slagen (2009:400) gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som inspek-
tionen fått enligt avtal med:

– Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den

13 februari 1990 med tillägg den 24 augusti 1990, den 2 april 1992 och den
9 november 1993,

– The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas för-

enta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991,

– Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994,
– Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg, avsiktsförklaring den

19 juli 1994,

– Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i Frank-

rike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,

– Securities and Investments Board, Personal Investment Authority Limi-

ted, Investment Management Regulatory Organisation Limited och Securi-
ties and Futures Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den
16 maj 1995,

– Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland, avsiktsförklaring

den 23 augusti 1995,

Utredningen om doku-
mentation och stöd till
enskilda som utsatts för
övergrepp och vanvård
inom den sociala barna-
vården (S 2006:05)

undersökningar rör-
ande övergrepp och
vanvård av enskilda
vid institutioner och
familjehem inom den
sociala barnavården

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Utredningen om ut-
värdering av förbudet
mot köp av sexuell tjänst
(Ju 2008:09)

undersökning om till-
lämpningen av be-
stämmelsen om straff
för köp av sexuell
tjänst i dess nuva-
rande och tidigare ly-
delse

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Vägverket

haveriundersökningar

Åklagarmyndigheten

undersökning rörande
straffmätning och på-
följdsval i mål om
misshandel, grov
misshandel, olaga hot,
grovt olaga hot, rån
och grovt rån samt
grov fridskränkning
och grov kvinnofrids-
kränkning

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

background image

14

SFS 2009:641

– De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring den

21 september 1995,

– Her Majesty’s Treasury och Securities and Investments Board i Storbri-

tannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,

– Securities and Investments Board, Securities and Futures Authority Li-

mited och Personal Investment Authority Limited i Storbritannien, avsikts-
förklaring den 25 juni 1996,

– The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas för-

enta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996,

– Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna tillsynsorgan

per den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation and Supervision of Inter-
national Futures Markets and Clearing Organisations den 3 februari 1997,

– Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring den

7 november 1997,

– Bank of England och Financial Services Authority i Storbritannien, av-

siktsförklaring den 10 juni 1998,

– Securities and Futures Commission i Hong Kong, avsiktsförklaring den

12 september 1998,

– Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna tillsynsor-

gan, i Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange of In-
formation and Surveillance of Securities Activities den 26 januari 1999,

– Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring i de-

cember 1999,

– Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland, avsiktsförklaring i december

1999,

– Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkrings-

inspektionen i Finland, Finanstilsynet i Island och Finanstilsynet i Danmark,
Memorandum of Understanding den 6 april 2000,

– Securities Market Commission of the Republic of Latvia i Lettland, av-

siktsförklaring i augusti 2000,

– centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen,

avsiktsförklaring i januari 2001,

– Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001,
– Capital Markets Board of Turkey i Turkiet, avsiktsförklaring den 25 juni

2001,

– centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen,

avsiktsförklaring i mars 2003,

– Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den 14 april 2003,
– Fjármálaeftirlitið (FME) i Island, avsiktsförklaring i december 2003,
– Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari 2004,
– Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsin-

spektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring i mars
2004,

– Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den

3 juni 2004,

– New York State Banking Department, Memorandum of Understanding i

juni 2005,

– Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, Memo-

randum of Understanding den 23 november 2005,

background image

15

SFS 2009:641

– Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz, Memo-

randum of Understanding i april 2006,

– Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den

31 augusti 2006,

– Försäkringsinspektionen i Finland och Kredittilsynet i Norge, avsikts-

förklaring den 31 augusti 2007, och

– Kredittilsynet i Norge, samarbetsavtal den 26 maj 2008.

Föreskrifter med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretess-
lagen

9 §

Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i bilagan till denna för-

ordning, i statliga myndigheters verksamhet, som består i utredning, plane-
ring, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avse-
ende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt

1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar

eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om
uppgifterna röjs, och

2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som

avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse
med den som är föremål för myndighetens verksamhet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år, om

inte annat anges i bilagan.

Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att

regeringen för ett särskilt fall får besluta om undantag från sekretess som har
föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgif-
ten lämnas.

Föreskrifter med stöd av 39 kap. 3 § offentlighets- och sekretess-
lagen

10 §

Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande

myndigheter, för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer,
personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift
i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om
närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider
men:

– allmänna domstolar,
– allmänna förvaltningsdomstolar,
– Arbetsförmedlingen,
– Domstolsverket, när det gäller uppgifter om personal vid domstolar och

hyres- och arrendenämnder,

– Försäkringskassan,
– hyres- och arrendenämnder,
– Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
– Jordbruksverket, när det gäller personal i verksamhet som rör uppföd-

ning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,

– Justitiekanslern,
– kriminalvårdens myndigheter,

background image

16

SFS 2009:641

– Kronofogdemyndigheten,
– Kustbevakningen,
– Livsmedelsverket, när det gäller veterinärer, övrig personal i verk-

samhet som rör köttkontroll och personal i annan inspektionsverksamhet och
i verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden
avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,

– Migrationsverket,
– myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende

parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal par-
keringsövervakning m.m.,

– nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården enligt hälso-

och sjukvårdslagen (1982:763) eller de andra myndigheter som svarar för
personaladministrativ verksamhet avseende hälso- och sjukvårdspersonal,

– polismyndigheter,
– Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör hand-

läggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och upphävande av dom-
stols beslut om utvisning på grund av brott,

– Rikspolisstyrelsen,
– Rättsmedicinalverket, när det gäller personal inom rättsmedicinsk och

rättspsykiatrisk verksamhet,

– Skatteverket,
– Smittskyddsinstitutet, när det gäller personal i verksamhet som rör upp-

födning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,

– socialnämnder eller andra nämnder som svarar för personaladministrativ

verksamhet avseende personal som verkar inom socialtjänsten,

– Socialstyrelsen,
– Statens institutionsstyrelse,
– Statens kriminaltekniska laboratorium,
– Tullverket,
– Vägverket, när det gäller personal i verksamhet som avser ianspråkta-

gande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort, och

– åklagarmyndigheter.

Föreskrifter med stöd av 42 kap. 10 § offentlighets- och sekretess-
lagen

11 §

Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 1–4 §§ offentlighets-

och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verk-
samhet som bedrivs av Granskningskommissionen i anledning av utred-
ningen av mordet på statsminister Olof Palme (Ju 1994:12).

Föreskrifter med stöd av 43 kap. 7 § offentlighets- och sekretess-
lagen

12 §

Sekretess enligt 43 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) gäller hos hyres- och arrendenämnder och Statens va-nämnd.

1. Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2009. Genom förordningen

upphävs sekretessförordningen (1980:657).

background image

17

SFS 2009:641

2. Överklagande av en myndighets beslut som har fattats med stöd av den

upphävda förordningen och som inte har prövats före ikraftträdandet av den
nya förordningen ska prövas med tillämpning av bestämmelserna i den nya
förordningen.

3. Övergångsbestämmelser till den upphävda förordningen och till änd-

ringar i den förordningen ska fortsätta att gälla.

4. Bestämmelserna i 3 § i den upphävda förordningen gäller fortfarande

för följande myndigheter i fråga om de undersökningar som anges där.

Myndigheter

Socialberedningen (S 1980:07)
Utredningen (Fi 1986:06) för översyn av lagen (1978:880) om betalnings-
säkring för skatter, tullar och avgifter
Praxisutredningen (Ku 1993:08)
Barnpornografiutredningen (Ju 1994:14)
Utredningen (A 1996:01) om möjligheterna att i s.k. anknytningsärenden an-
vända belastningsuppgifter om i Sverige bosatta personer
1996 års Smittskyddskommitté (S 1996:07)
Kommissionen (UD 1997:05) om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för
andra världskriget
Utredningen (S 1997:14) om steriliseringar
1998 års sexualbrottskommitté (Ju 1998:03)
Utredningen (Ku 1998:05) om nyhetsförmedlingen till vissa särskilt drab-
bade i samband med brandkatastrofen i Göteborg
Utredningen för översyn av processuella regler inom socialförsäkringen,
m.m. (S 1998:06)
Fastighetsbeskattningskommittén (Fi 1998:06)
Kommittén om domstolschefens roll och utnämningen av högre domare
(Ju 1998:08)
Kommittén för hemlösa (S 1998:09)
Utredningen om översyn av reglerna om skattskyldighet i mervärdesskatte-
lagen m.m. (Fi 1999:03)
Personskadekommittén (Ju 1999:04)
Utredningen om översyn av lagstiftningen om olaga diskriminering m.m. (Ju
1999:10)
Kommittén för översyn av utlänningslagens bestämmelser om anhörigin-
vandring (UD 2000:03)
Kommittén om tillsynen över polisen och åklagarväsendet m.m. (Ju
2000:15)
LVM-utredningen (S 2002:04)
Egendomsskattekommittén (Fi 2002:06)
Dentalmaterialutredningen (S 2002:09)
Mervärdesskattesatsutredningen (Fi 2002:11)
Kriminalvårdskommittén (Ju 2002:13)
Patientdatautredningen (S 2003:03)
Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén (S 2003:6)
Rattfylleriutredningen (Ju 2003:12)
LSS-kommittén (S 2004:06)
Tonnageskatteutredningen (Fi 2004:20)

background image

18

SFS 2009:641

2005 års barnpornografiutredning (Ju 2005:07)
Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (S 2005:08)
Förtroendeutredningen (Ju 2007:08)
Studiesociala kommittén (U 2007:13)
Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning (S 2007:15)
Riksskatteverket

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

background image

19

SFS 2009:641

Bilaga

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretes-
sen

1.

utredning, planering, tillstånds-

givning, prisreglering, tillsyn och
stödverksamhet hos regeringen i frå-
gor som rör näringslivet

2. utredning och planering hos kom-
mitté eller särskild utredare som har
tillkallats med stöd av regeringens
bemyndigande i frågor som rör nä-
ringslivet

3. stöd som handhas av Arbetsför-
medlingen och planering hos
Arbetsförmedlingen i frågor som rör
byggnadsverksamhet

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den

4.

utredning och tillsyn med av-

seende på samkörning mellan kraft-
verk samt behovet, tillgången eller
distributionen av kraft inom riket

5. prisreglering på jordbrukets och
fiskets områden

6. bidrag till utvecklingsarbete som
Statens jordbruksverk tar befattning
med

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den

7.

utredning, planering, tillstånds-

givning och tillsyn hos Kommers-
kollegium

8. stöd som handhas av Exportkre-
ditnämnden

9.

utredning, planering, tillstånds-

givning, tillsyn och stödverksamhet
hos Tillväxtverket, Verket för inn-
ovationssystem, Myndigheten för
tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser, Sveriges geologiska under-
sökning, Rymdstyrelsen, Strålsäker-
hetsmyndigheten, Programrådet för
forskning för ett avfallssnålt sam-
hälle, Affärsverket svenska kraftnät,
Elsäkerhetsverket, Statens energi-
myndighet, Energimarknadsinspek-

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte vid Elsäkerhetsverkets
tillsyn över produktsäkerheten hos
varor som är avsedda för kon-
sumenter eller kan antas komma att
användas av konsumenter, om in-
tresset av allmän kännedom om för-
hållande som rör risk för skada på
person har sådan vikt att uppgiften
bör lämnas ut

background image

20

SFS 2009:641

tionen, Styrgruppen för Food from
Sweden, Myndigheten för utländska
investeringar i Sverige samt Väg-
verket

10. utredning, planering och tillsyn
med avseende på ägarfrågor och
ägarspridning samt sådan verk-
samhet som bedrivs av bolag där
staten direkt eller genom förmedling
av ett annat bolag äger aktier

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte för uppgifter i till-
synsverksamheten, om intresset av
allmän kännedom om förhållande
som rör människors hälsa, miljön
eller redligheten i handeln eller ett
liknande allmänintresse har sådan
vikt att de bör lämnas ut

11. utredning och planering med av-
seende på lokaliseringspolitiska frå-
gor inom ramen för den av riksdagen
godkända ordningen för lokalise-
ringssamråd enligt överenskom-
melser mellan regeringen och orga-
nisationer som företräder närings-
livet

12. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen (1992:1119) om
teknisk kontroll eller enligt mot-
svarande äldre bestämmelser

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte för uppgifter i till-
synsverksamheten, om intresset av
allmän kännedom om förhållande
som rör människors hälsa, miljön
eller redligheten i handeln eller ett
liknande allmänintresse har sådan
vikt att de bör lämnas ut

13. utredning, planering, tillsyn och
stödverksamhet hos Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap

14. utredning i frågor om energi-
besparande åtgärder inom transport-
sektorn eller om upphandling av
olönsam interregional trafik på järn-
väg

15. utredning, planering och tillsyn
hos Konsumentverket eller Konsu-
mentombudsmannen

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte för uppgifter i till-
synsverksamheten, om intresset av
allmän kännedom om förhållande
som rör människors hälsa, miljön
eller redligheten i handeln eller ett
liknande allmänintresse har sådan
vikt att de bör lämnas ut

background image

21

SFS 2009:641

16. prisreglering och utredning hos
Tandvårds- och läkemedelsförmåns-
verket enligt lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.

17. tillståndsgivning och tillsyn hos
Transportstyrelsen

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte heller vid Transport-
styrelsens tillsyn över produkt-
säkerheten hos varor som är avsedda
för konsumenter eller kan antas
komma att användas av kon-
sumenter, om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
risk för skada på person har sådan
vikt att uppgiften bör lämnas ut

18. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt virkesmätningslagen (1966:209)
och skogsvårdslagen (1979:429)

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

19. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt lagen (1992:1300) om krigs-
materiel, kungörelsen (1961:567)
med närmare bestämmelser om be-
fordran av krigsmateriel med luftfar-
tyg och utredning, tillståndsgivning
och tillsyn enligt lagen (2000:1064)
om kontroll av produkter med
dubbla användningsområden och av
tekniskt bistånd samt utredning som
handhas av Försvarets radioanstalt
till stöd för tillståndsgivning hos In-
spektionen för strategiska produkter
enligt samma lag, eller enligt mot-
svarande äldre bestämmelser

20. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt lagen (1939:174) om till-
verkning, införsel och försäljning av
gasskyddsmateriel

21. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt lotterilagen (1994:1000) och ka-
sinolagen (1999:355) eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser
samt utredning och planering som
handhas av Lotteriinspektionen

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

background image

22

SFS 2009:641

22. tillståndsgivning och tillsyn enligt
förordningen (1956:413) om klassifi-
cering av kött, lagen (2006:805) om
foder och animaliska biprodukter,
förordningen (2006:814) om foder
och animaliska biprodukter, de före-
skrifter som meddelats med stöd av
förordningarna och de EG-bestäm-
melser som kompletteras av lagen
samt förordningen (1997:969) om im-
port- och exportreglering, eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte för uppgifter i tillsyns-
verksamheten, om intresset av all-
män kännedom om förhållande som
rör människors hälsa, miljön eller
redligheten i handeln eller ett lik-
nande allmänintresse har sådan vikt
att de bör lämnas ut

23. tillståndsgivning för nya verk-
samheter med påverkan på miljön
enligt 17 kap. miljöbalken

sekretessen gäller endast enligt 9 §
första stycket 1

24. utredning, planering, tillstånds-
givning, tillsyn och stöd inom jord-
brukets, rennäringens och fiskets
områden hos Statens jordbruksverk,
Fiskeriverket, Sametinget, Kustbe-
vakningen och länsstyrelser

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den med undantag för beslut i ären-
den om exportbidrag, produktionsbi-
drag och stöd till marknadsföring

25. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet och förordningen
(1984:14) om kärnteknisk verksam-
het eller enligt motsvarande äldre
bestämmelser

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den

26. utredning, planering, tillstånds-
givning och tillsyn enligt lagen
(1984:1049) om beredskapslagring
av olja och kol eller enligt mot-
svarande äldre bestämmelser

27. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt strålskyddslagen (1988:220) el-
ler enligt motsvarande äldre bestäm-
melser

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte för uppgifter i tillsyns-
verksamheten, om intresset av all-
män kännedom om förhållande som
rör människors hälsa, miljön eller
redligheten i handeln eller ett lik-
nande allmänintresse har sådan vikt
att de bör lämnas ut

background image

23

SFS 2009:641

28. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt livsmedelslagen (2006:804),
livsmedelsförordningen (2006:813),
förordningen (2006:812) om offent-
lig kontroll av livsmedel som impor-
teras från ett tredje land, kungörel-
sen (1974:271) om kontroll vid ut-
försel av livsmedel eller enligt mot-
svarande äldre bestämmelser, de
föreskrifter som meddelats med stöd
av förordningarna och kungörelsen
och de EG-bestämmelser som kom-
pletteras av livsmedelslagen samt
tillståndsgivning och kontroll enligt
rådets förordning (EEG) nr 2377/90
av den 26 juni 1990 om inrättandet
av ett gemenskapsförfarande för att
fastställa gränsvärden för högsta till-
låtna restmängder av veterinär-
medicinska läkemedel i livsmedel
med animaliskt ursprung

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte för uppgifter i tillsyns-
verksamheten, om intresset av all-
män kännedom om förhållande som
rör människors hälsa, miljön eller
redligheten i handeln eller ett lik-
nande allmänintresse har sådan vikt
att de bör lämnas ut

29. tillsyn över hälsoskyddet enligt
miljöbalken och förordningen
(1998:900) om tillsyn enligt miljö-
balken

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
människors hälsa, miljön eller redlig-
heten i handeln eller ett liknande all-
mänintresse har sådan vikt att de bör
lämnas ut

30. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagstiftningen om djur-
skydd, epizooti, zoonoser, kontroll
av husdjur, provtagning på djur, in-
försel och utförsel av levande djur,
behörighet att utöva veterinäryrket
och EG-bestämmelser som komplet-
teras av lagstiftningen samt enligt
förordningen (1994:1313) om avgif-
ter vid veterinär yrkesutövning eller
enligt motsvarande äldre bestäm-
melser och förordningen (1971:810)
med allmän veterinärinstruktion

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

background image

24

SFS 2009:641

31.

uppföljnings- och stödverk-

samhet hos länsstyrelser, Social-
styrelsen och Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap i frågor
som rör förberedelser enligt lagen
(2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap eller enligt mot-
svarande äldre bestämmelser

32. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt lagen (1961:181) om försäljning
av teknisk sprit m.m.

33. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn enligt läkemedelslagen
(1992:859) eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser, tillsyn enligt la-
gen (1993:584) om medicintekniska
produkter eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser, tillstånds-
givning och tillsyn enligt lagen
(1996:1152) om handel med läke-
medel m.m., lagen (2006:496) om
blodsäkerhet och lagen (2008:286)
om kvalitets- och säkerhetsnormer
vid hantering av mänskliga vävnader
och celler, tillsyn enligt rådets för-
ordning (EG) nr 953/2003 av den
26 maj 2003 om förhindrande av att
handeln med vissa viktiga mediciner
avleds till Europeiska unionen, till-
syn enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 726/2004
av den 31 mars 2004 om inrättande
av gemenskapsförfaranden för god-
kännande av och tillsyn över human-
läkemedel och veterinärmedicinska
läkemedel samt om inrättande av en
europeisk läkemedelsmyndighet el-
ler enligt motsvarande äldre bestäm-
melser, tillsyn enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG)
nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om
tvångslicensiering av patent för till-
verkning av läkemedelsprodukter
för export till länder med folkhälso-
problem samt tillsyn enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte vid tillsyn över produktsä-
kerheten hos varor som är avsedda
för konsumenter eller kan antas
komma att användas av konsumen-
ter, om intresset av allmän kännedom
om förhållande som rör risk för
skada på person har sådan vikt att
uppgiften bör lämnas ut

background image

25

SFS 2009:641

(EG) nr 1901/2006 av den 12 de-
cember 2006 om läkemedel för pedi-
atrisk användning och om ändring
av förordning (EEG) nr 1768/92, di-
rektiv 2001/20/EG, direktiv 2001/
83/EG och förordning (EG) nr 726/
2004

34. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt lagen (1992:860) om kontroll av
narkotika, Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 273/2004
av den 11 februari 2004 om narkoti-
kaprekursorer, rådets förordning
(EG) nr 111/2005 av den 22 decem-
ber 2004 om regler för övervakning
av handeln med narkotikaprekurso-
rer mellan gemenskapen och tredje-
länder, eller enligt motsvarande äld-
re bestämmelser, samt tillståndsgiv-
ning och tillsyn enligt lagen
(1999:42) om förbud mot vissa häl-
sofarliga varor

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

35. tillståndsgivning för marinveten-
skaplig forskning enligt 7 kap. 23 §
miljöbalken

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

36.

tillsyn enligt fartygssäkerhets-

lagen (2003:364) och fartygssäker-
hetsförordningen (2003:438)

37. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt lagen (1966:314) om kon-
tinentalsockeln

38.

tillsyn enligt förordningen

(1977:945) om trädgårdsväxters
sundhet, sortäkthet och kvalitet

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

39.

utredning som handhas av

Skogsstyrelsen i fråga om produk-
tionsförhållande hos svenska såg-
verk och producenter av skogs-
odlingsmaterial samt stöd inom
skogsbrukets område som handhas
av Skogsstyrelsen

sekretessen gäller inte beslut i
stödärenden

background image

26

SFS 2009:641

40. tillståndsgivning för miljöfarlig
verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljö-
balken och för hantering av farligt
avfall enligt avfallsförordningen
(2001:1063) eller motsvarande äld-
re bestämmelser samt tillsyn över
miljöfarlig verksamhet och han-
tering av farligt avfall enligt miljö-
balken och förordningen (1998:900)
om tillsyn enligt miljöbalken

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte för uppgifter i tillsyns-
verksamheten, om intresset av all-
män kännedom om förhållande som
rör människors hälsa, miljön eller
redligheten i handeln eller ett lik-
nande allmänintresse har sådan vikt
att de bör lämnas ut

41. tillsyn

enligt

förordningen

(1991:93) om införande av OECD:s
principer om god laboratoriesed

42. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon

43. tillsyn enligt lagen (1971:1078)
om försvarsuppfinningar

44. tillsyn över sådan dumpning och
förbränning av avfall som anges i
15 kap. 31 § miljöbalken

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
människors hälsa, miljön eller redlig-
heten i handeln eller ett liknande all-
mänintresse har sådan vikt att de bör
lämnas ut

45. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt lagen (1971:1204) om bygg-
nadstillstånd m.m.

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den

46. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn i fråga om kemiska produkter
och biotekniska organismer enligt
miljöbalken eller enligt till miljö-
balken anslutande förordningar eller
enligt EG-förordningar inom samma
område

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte för uppgifter i tillsyns-
verksamheten, om intresset av all-
män kännedom om förhållande som
rör människors hälsa, miljön eller
redligheten i handeln eller ett lik-
nande allmänintresse har sådan vikt
att de bör lämnas ut

47.

stöd enligt förordningen

(1985:855) om statligt stöd till vissa
tjänsteresor och förordningen
(1985:856) om statligt stöd till viss
datakommunikation eller enligt mot-
svarande äldre bestämmelser

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

background image

27

SFS 2009:641

48. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt tullagen (2000:1281) eller mot-
svarande äldre bestämmelser samt
utredning vid inrättande eller indrag-
ning av tullkontor och vid faststäl-
lande av förrättnings- eller farleds-
varuavgift

49. stöd

enligt

förordningen

(2000:281) om regionalt transport-
bidrag eller enligt motsvarande äldre
bestämmelser samt stöd till linje-
sjöfarten på Gotland

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

50. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt förordningen (2006:311) om
transport av farligt gods eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser

51.

tillsyn enligt förordningen

(1975:49) om gemensam kontroll-
stämpel m.m. för arbeten av guld,
silver och platina

52. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt minerallagen (1991:45), lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter
och lagen (1978:160) om vissa rör-
ledningar eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser

sekretess för ingivna undersöknings-
resultat enligt 14 kap. 3 § mineral-
lagen gäller i högst fyra år

53. stöd

enligt

förordningen

(1993:555) om statligt stöd till
skogsbruket eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

54. stöd

enligt

förordningen

(1991:978) om statsbidrag till pro-
duktion av vissa läromedel eller en-
ligt motsvarande äldre bestämmelser

sekretessen gäller endast enligt 9 §
första stycket 1

55.

utredning som handhas av

Naturvårdsverket i samband med an-
sökan om medel ur EG:s LIFE-fond

background image

28

SFS 2009:641

56. tillståndsgivning och tillsyn med
stöd av lagen (1988:868) om brand-
farliga och explosiva varor eller
motsvarande äldre bestämmelser

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte vid tillsyn över produkt-
säkerheten hos varor som är avsedda
för konsumenter eller kan antas
komma att användas av kon-
sumenter, om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
risk för skada på person har sådan
vikt att uppgiften bör lämnas ut

57. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt bilskrotningslagen (1975:343),
lagen (2001:1080) om motorfor-
dons avgasrening och motorbränslen
samt förordningen (2001:1085) om
motorfordons avgasrening eller mot-
svarande äldre bestämmelser

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte för uppgifter i till-
synsverksamheten, om intresset av
allmän kännedom om förhållande
som rör människors hälsa, miljön el-
ler redligheten i handeln eller ett lik-
nande allmänintresse har sådan vikt
att de bör lämnas ut

58. utredning och tillsyn enligt lagen
(1996:786) om tillsyn över hälso-
och sjukvården

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen gäller inte för uppgifter
som avses i 26 § första stycket lagen
(1996:786) om tillsyn över hälso-
och sjukvården

59. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn enligt utsädeslagstiftningen
och växtskyddslagstiftningen

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

60. tillsyn enligt lagen (1975:1083)
om uppgiftsskyldighet rörande mot-
tagande av olja eller enligt mot-
svarande äldre bestämmelser

61. tillsyn

enligt

tobakslagen

(1993:581) eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser

sekretessen gäller inte för uppgifter
som ingår i information som ska
spridas till konsumenter enligt 3 §
tobaksförordningen (2001:312)

62. tillståndsgivning enligt 3 kap.
11 § andra stycket, 5 kap. 9 § andra
stycket eller 7 kap. 17 § årsredovis-
ningslagen (1995:1554) eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser

background image

29

SFS 2009:641

63. utredning, planering och tillsyn
enligt lagen (1976:295) om skyldig-
het för näringsidkare att medverka
vid lagring för försörjningsbered-
skap

64. stöd

enligt

presstödsförord-

ningen (1990:524), förordningen
(1993:567) om statligt stöd till
kulturtidskrifter eller enligt mot-
svarande äldre bestämmelser

sekretessen gäller endast enligt 9 §
första stycket 1

65. stöd genom garantier som hand-
has av Riksgäldskontoret eller Sta-
tens bostadskreditnämnd samt ge-
nom lån som handhas av Riks-
gäldskontoret

66.

stöd som handhas av Veten-

skapsrådet, Forskningsrådet för
arbetsliv och socialvetenskap samt
Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande

sekretessen gäller endast enligt 9 §
första stycket 1

67. stöd enligt lagen (1990:613) om
miljöavgift på utsläpp av kväve-
oxider vid energiproduktion och där-
till anslutande förordning

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

68. stöd

enligt

förordningen

(2001:770) om sjöfartsstöd eller en-
ligt motsvarande äldre bestämmelser

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

69.

utredning enligt förordningen

(1985:738) om dumpnings- och sub-
ventionsundersökningar

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

70. planering, tillståndsgivning och
tillsyn enligt ransoneringslagen
(1978:268)

71. planering och tillsyn enligt för-
fogandelagen (1978:262)

72. stöd

enligt

förordningen

(1981:665) om exportkreditfinan-
siering med statligt stöd, förord-
ningen (1981:666) om statligt stöd
för kredit vid försäljning inom lan-
det i vissa fall eller enligt mot-
svarande äldre bestämmelser

background image

30

SFS 2009:641

73. utredning om ekonomiska för-
hållanden i ärenden om tillstånd till
biluthyrning enligt lagen (1998:492)
om biluthyrning eller enligt mot-
svarande äldre bestämmelser

74.

stöd enligt förordningen

(1993:449) om statligt litteraturstöd
eller enligt motsvarande äldre be-
stämmelser

sekretessen gäller endast enligt 9 §
första stycket 1

75.

stöd enligt förordningen

(1978:507) om industrigarantilån
m.m., förordningen (1998:996) om
sysselsättningsbidrag, förordningen
(2007:61) om regionalt investerings-
stöd, förordningen (2000:282) om
småföretagsstöd, förordningen
(2000:283) om regionalt bidrag till
företagsutveckling samt förord-
ningen (2000:284) om stöd till kom-
mersiell service eller enligt motsva-
rande äldre bestämmelser

76. utredning och tillsyn enligt lagen
(1992:1514) om måttenheter, mät-
ningar och mätdon eller enligt mot-
svarande äldre bestämmelser och en-
ligt lagen (1999:779) om handel
med ädelmetallarbeten

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte för uppgifter i tillsyns-
verksamheten, om intresset av all-
män kännedom om förhållande som
rör människors hälsa, miljön eller
redligheten i handeln eller ett lik-
nande allmänintresse har sådan vikt
att de bör lämnas ut

77. utredning om ekonomiska för-
hållanden i ärenden om trafik-
tillstånd enligt yrkestrafiklagen
(1998:490) eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser

78. tillsyn som utövas av Nämnden
för offentlig upphandling

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

79. stöd i form av arbetsstipendier
till läromedelsförfattare

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

80. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt lagen (1979:357) om yrkes-
mässig försäljning av dyrkverktyg

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

background image

31

SFS 2009:641

81.

tillståndsgivning och tillsyn

enligt skogsvårdsförordningen
(1993:1096) avseende införsel av
skogsodlingsmaterial

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

82. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn i fråga om genetiskt modifie-
rade organismer enligt miljöbalken,
förordningen (2002:1086) om utsätt-
ning av genetiskt modifierade orga-
nismer i miljön och förordningen
(2000:271) om innesluten använd-
ning av genetiskt modifierade orga-
nismer samt tillsyn i fråga om gene-
tiskt modifierade organismer enligt
förordningen (1998:900) om tillsyn
enligt miljöbalken

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte om intresset av allmän kän-
nedom om förhållande som rör män-
niskors och djurs hälsa, miljön eller
ett liknande allmänintresse har sådan
vikt att uppgifterna bör lämnas ut

sekretessen gäller inte heller i övrigt
beslut i ärenden eller i ärenden om
tillstånd och anmälan för en allmän
beskrivning av de genetiskt modifie-
rade organismerna, för uppgift om
vem som bedriver den verksamhet
som omfattas av ärendet och dennes
adress, för uppgift om verksam-
hetens syfte och var verksamheten
bedrivs, för uppgift om klassificering
i riskkategori, för uppgift om skydds-
åtgärder, för planer för övervakning
av de genetiskt modifierade organis-
merna och för nödsituationer samt
för sådan riskbedömning som avses i
1 kap. 6 § förordningen (2002:1086)
om utsättning av genetiskt modifie-
rade organismer i miljön och 7 § för-
ordningen (2000:271) om innesluten
användning av genetiskt modifie-
rade organismer eller uppgifter som
en ansvarig myndighet har fått i en-
lighet med artiklarna 4, 9 och 12 i
Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 1946/2003 av den
15 juli 2003 om gränsöverskridande
förflyttning av genetiskt modifie-
rade organismer och som omfattas av
de begränsningar i sekretessen som
följer av artikel 16 samma förord-
ning

83. stöd

enligt

förordningen

(1996:880) om finansiering genom
stiftelsen Industrifonden eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser

background image

32

SFS 2009:641

84. tillsyn enligt lagen (1980:424)
om åtgärder mot förorening från far-
tyg eller enligt motsvarande äldre
bestämmelser

85. tillsyn enligt lagen (1974:191)
om bevakningsföretag

86.

beredskapsplanering för livs-

medelsförsörjning

87. utredning, planering och stöd-
verksamhet enligt lagen (2006:647)
om finansiella åtgärder för hante-
ringen av restprodukter från kärntek-
nisk verksamhet eller enligt motsva-
rande äldre bestämmelser

88. utredning, planering och stöd-
verksamhet hos länsstyrelser i frågor
som rör näringslivet

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

89. tillståndsgivning och tillsyn som
rör handel med skjutvapen enligt va-
penlagen (1996:67)

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

90.

stöd enligt förordningen

(1982:1228) om statligt bidrag för
investeringar som rör distribution av
fjärrvärme och förordningen
(1983:1109) om statligt stöd för
vissa energiprojekt eller enligt mot-
svarande äldre bestämmelser

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

91. planering och tillsyn hos Försva-
rets materielverk vid uppbyggnad
och kontroll av företags säkerhets-
skydd

92. tillsyn över vattenverksamhet
enligt miljöbalken och förordningen
(1998:900) om tillsyn enligt miljö-
balken

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

93.

stöd enligt förordningen

(1983:1108) om statligt bidrag till
installationer för uppvärmning m.m.

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

94. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt lagen (1983:1097) med vissa be-
stämmelser om larmanläggningar
m.m.

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

background image

33

SFS 2009:641

95. utredning

hos

Försvarets

materielverk för bedömning av före-
tag inför framtida materielleveranser

96. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt lagen (1991:336) om vissa
dryckesförpackningar, tillsyn över
verksamhet som avser import och
återvinning av dryckesförpackningar
av aluminium samt över hand-
havande av statliga medel för
företagshälsovård inom lantbruket

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

97. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt miljöbalken och annan lag-
stiftning i fråga om åtgärder som rör
djur och växter som tillhör skyddade
arter

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

98. stöd i form av projektbidrag en-
ligt förordningen (1976:528) om bi-
drag till konstnärer eller bidrag till
projekt på filmområdet enligt för-
ordningen (1989:500) om vissa sär-
skilda insatser på kulturområdet

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

99. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn hos Post- och telestyrelsen

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

100.

utredning enligt lagen

(1990:712) om undersökning av
olyckor och förordningen
(1990:717) om undersökning av
olyckor eller enligt motsvarande äld-
re bestämmelser, särskild utredning
som har tillsatts av regeringen för att
utreda en sådan olycka som avses i
2 § samma lag samt tillsyn hos Sta-
tens haverikommission

sekretessen gäller inte i ärende som
avses i 29 kap. 13 § offentlighets-
och sekretesslagen

101.

tillsyn som utövas av

Granskningsnämnden för radio och
TV samt utredning, tillståndsgivning
och tillsyn hos Radio- och TV-ver-
ket

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

102. utredning och tillsyn hos Kam-
markollegiet

103. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn hos Revisorsnämnden

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

background image

34

SFS 2009:641

104. tillståndsgivning och tillsyn vid
registrering av fastighetsmäklare en-
ligt fastighetsmäklarlagen
(1995:400)

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

105.

utredning och planering hos

sjöräddningscentralen i Göteborg
enligt föreskrifter om informations-
skyldighet för vissa fartyg

106. utredning och stödverksamhet
enligt förordningen (2007:14) om
förvaltning av EG:s strukturfonder
eller enligt motsvarande äldre be-
stämmelser

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

107. utredning och tillsyn enligt la-
gen (1994:1708) om EG:s förord-
ningar om strukturstöd och om stöd
till utveckling av landsbygden, lagen
(1994:1710) om EG:s förordningar
om jordbruksprodukter, förord-
ningen (1999:1148) om EG:s förord-
ningar om jordbruksprodukter, lagen
(1995:551) om EG:s förordning om
ekologiskt framställda produkter,
förordningen (2009:27) om eko-
logisk produktion eller enligt mot-
svarande äldre bestämmelser, lagen
(1995:1336) om skydd för beteck-
ningar på jordbruksprodukter och
livsmedel, m.m. och förordningen
(1995:1345) om skydd för beteck-
ningar på jordbruksprodukter och
livsmedel, m.m.

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
människors och djurs hälsa, miljön,
redligheten i handeln eller ett lik-
nande allmänintresse har sådan vikt
att uppgifterna bör lämnas ut

108. utredning och tillsyn enligt la-
gen (1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

109.

utredning som handhas av

Livsmedelsekonomiska institutet

110. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn i fråga om växtskyddsmedel
och biocidprodukter enligt bestäm-
melserna om bekämpningsmedel
och tillsyn i miljöbalken, förord-
ningen (2006:1010) om växt-
skyddsmedel, förordningen

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte om intresset av allmän kän-
nedom om förhållande som rör män-
niskors och djurs hälsa, miljön eller
ett liknande allmänintresse har sådan
vikt att uppgifterna bör lämnas ut

background image

35

SFS 2009:641

(2000:338) om biocidprodukter och
förordningen (1998:900) om tillsyn
enligt miljöbalken

sekretessen gäller inte heller i övrigt
beslut i ärenden eller i ärenden om
godkännande eller registrering av
växtskyddsmedel eller biocidpro-
dukter för en allmän beskrivning av
produkterna och produkternas namn,
för uppgift om vem som ansökt om
godkännande eller registrering och
dennes adress, för uppgift om vem
som tillverkat ett verksamt ämne, för
uppgift om namn på och halten av ett
verksamt ämne i en produkt, för upp-
gifter om benämning på sådana an-
dra ämnen i en produkt som betrak-
tas som farliga och därigenom påver-
kar bedömningen av produkten, för
fysikaliska och kemiska uppgifter
om produkter och deras verksamma
ämnen, för uppgifter om hur produk-
ter eller deras verksamma ämnen kan
göras oskadliga, för sammanfattande
uppgifter om resultaten av försök
som har krävts för att fastställa ett
verksamt ämnes eller en produkts ef-
fektivitet och dess effekter på män-
niskor, djur och miljö eller effekter i
fråga om resistens, för uppgifter om
åtgärder som bör vidtas för att
minska riskerna i samband med an-
vändning och annan hantering av
produkter samt för uppgifter om
analysmetoder beträffande en pro-
dukts verksamma ämnen, förore-
ningar eller formuleringsämnen som
har toxikologisk eller miljömässig
betydelse eller beträffande resthalter
som är en följd av godkänd använd-
ning och som har toxikologisk eller
miljömässig betydelse

111.

utredning och planering hos

Banverket i fråga om tilldelning av
infrastrukturkapacitet enligt järn-
vägslagen (2004:519) eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser

sekretessen gäller endast enligt 9 §
första stycket 1

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

112. utredning och tillståndsgivning
enligt 21 kap. 8 § första stycket ak-
tiebolagslagen (2005:551) eller en-
ligt motsvarande äldre bestämmelser

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

background image

36

SFS 2009:641

113. utredning och tillståndsgivning
enligt 1 kap. 4 § andra stycket och
7 kap. 4 § första stycket bokförings-
lagen (1999:1078) samt utredning i
anmälningsärende enligt 7 kap. 3 a §
samma lag

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

114.

tillsyn enligt 7 § lagen

(1994:847) om tekniska egenskaps-
krav på byggnadsverk, m.m.

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

115.

utredning av behovet av

narkotikaklassificering enligt narko-
tikastrafflagen (1968:64) och klassi-
ficering av varor enligt lagen
(1999:42) om förbud mot vissa häl-
sofarliga varor

116. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn i fråga om typgodkännande
enligt fordonslagen (2002:574)

117. utredning, planering och upp-
följning hos Banverket i fråga om
trafik- och transportutveckling samt
infrastruktur

118. utredning och planering som
handhas av Transportstyrelsen och
som avser den civila sjöfarten och
hamnskyddet

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

119. tillsyn enligt produktsäkerhets-
lagen (2004:451)

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte, om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
risk för skada på person har sådan
vikt att uppgiften bör lämnas ut

120. tillsyn enligt lagen (1996:18)
om vissa säkerhets- och miljökrav
på fritidsbåtar

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte, om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
risk för skada på person har sådan
vikt att uppgiften bör lämnas ut

121. tillsyn enligt lagen (1998:1707)
om åtgärder mot buller och avgaser
från mobila maskiner

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte vid tillsyn över produkt-
säkerheten hos varor som är avsedda
för konsumenter eller kan antas
komma att användas av konsu-
menter, om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
risk för skada på person har sådan
vikt att uppgiften bör lämnas ut

background image

37

SFS 2009:641

122. utredning, planering, tillstånds-
givning och tillsyn enligt lagen
(2004:1199) om handel med
utsläppsrätter eller enligt mot-
svarande äldre bestämmelser

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

123. utredning och planering enligt
förordningen (2006:942) om kris-
beredskap och höjd beredskap eller
enligt motsvarande äldre bestäm-
melser

124. utredning enligt förordningen
(2005:209) om producentansvar för
elektriska och elektroniska pro-
dukter och tillsyn i fråga om
producentansvar för elektriska och
elektroniska produkter enligt för-
ordningen (1998:900) om tillsyn en-
ligt miljöbalken

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
människors hälsa, miljön eller redlig-
heten i handeln eller ett liknande all-
mänintresse har sådan vikt att upp-
gifterna bör lämnas ut

125. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt EG-förordningar om eko-
nomiska sanktioner och enligt före-
skrifter som meddelats med stöd av
lagen (1996:95) om vissa inter-
nationella sanktioner samt utred-
ning till stöd för sådan tillståndsgiv-
ning och tillsyn

126. tillsyn enligt lagen (2007:1455)
om detaljhandel med nikotinläke-
medel

background image

38

SFS 2009:641

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Affärsverket svenska kraftnät

9

Aktier

10

Allvarliga kemikalieolyckor

108

Arbetsförmedlingen

3

Arbetslivsforskning

9, 66

Arbetsstipendier till läromedelsförfattare

79

Avfall

40, 44

Avgaser

57

Banverket

111, 117

Bekämpningsmedel

110

Beredskapslagring

26

Beredskapsplanering

86, 123

Bevakningsföretag

85

Bilskrotningslagen

57

Biluthyrning

73

Biocidprodukter

110

Biotekniska organismer

46

Bolag, statligt

10

Brandfarliga varor

56

Byggnadstillstånd

45

Byggnadsverksamhet

3

Byggprodukter

114

Datakommunikation

47

Djur

30, 97

Dryckesförpackningar

96

Dumpning

44

Dumpnings- och subventionsundersökningar

69

Dyrkverktyg

80

EG:s LIFE-fond

55

Ekologiskt framställda produkter

107

Ekonomiska sanktioner

125

Elektriska och elektroniska produkter

124

Elsäkerhetsverket

9

Energibesparande åtgärder

14

Energimarknadsinspektionen

9

Energiprojekt

90

Epizootilagstiftning

30

Europeisk läkemedelsmyndighet

33

Explosiva varor

56

Exportkreditfinansiering

72

Exportkreditnämnden

8

Exportreglering

22

Farledsavgift

48

Farligt avfall

40

Farligt gods

50

Fartyg

36

Fastighetsmäklare

104

background image

39

SFS 2009:641

Film

98

Fiskeriverket

24

Fjärrvärme

90

Foder

22

Fordonslagen

116

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

66

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

66

Fritidsbåtar

120

Fyr- och farledsvaruavgift

48

Förbränning

44

Företagshälsovård inom lantbruket

96

Företagsstöd, regionalpolitiskt

75

Förfogandelagen

71

Förorening

84

Förrättningsavgift

48

Försvarets materielverk

91, 95

Försvarsuppfinningar

43

Försäkringskassan

16

Försörjningsberedskap

63

Garanti

65

Gasskyddsmateriel

20

Genetiskt modifierade organismer

82

Granskningsnämnden för radio och TV

101

Guld

51

Hamnskydd

118

Humanläkemedel

33

Husdjur

30

Hälso- och sjukvård

58

Hälsofarliga varor

34, 115

Hälsoskydd

29

Importreglering

22

Industrifonden

83

Industrigarantilån

75

Investeringar

9, 90

Investeringsstöd

75

Jordbruk

24, 107

Järnvägstrafik

14

Kammarkollegiet

102

Kasino

21

Kemikalier

108

Kemiska produkter

46

Kol

26

Kommersiell service

75

Kommerskollegium

7

Kommitté

2

Konstnärer

98

Konsumentombudsmannen

15

Konsumentverket

15

Kontinentalsockeln

37

background image

40

SFS 2009:641

Kraftverk

4

Kraftdistribution

4

Krigsmateriel

19

Krisberedskap

31, 123

Kulturtidskrifter

64

Kustbevakningen

24

Kärnteknisk verksamhet

25, 87

Kött

22

Laboratoriesed

41

Larmanläggningar

94

Litteraturstöd

74

Livsmedel

28, 107, 109

Livsmedelsekonomiska institutet

109

Livsmedelsförordningen

28

Lokaliseringssamråd

11

Lotterier

21

Läkemedel

16, 28, 33

Läkemedelslagen

33

Länsstyrelser

24, 31, 88

Läromedel

54

Marinvetenskaplig forskning

35

Materielleveranser

95

Medicintekniska produkter

33

Miljöavgift

67

Miljöbalken

23, 29, 35, 40, 44, 46, 82, 92, 97

Miljöfarlig verksamhet

40

Miljön

23

Minerallagen

52

Mobila maskiner

121

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

13, 31

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

9

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

9

Måttenheter

76

Narkotikaklassificering

115

Narkotikakontrollagen

34

Narkotikaprekursorer

34

Naturvårdsverket

55

Nikotinläkemedel

126

Nämnden för offentlig upphandling

78

Olja

26, 60

Olyckor

100

Platina

51

Post- och telestyrelsen

99

Presstödsförordningen

64

Prisreglering, hos regeringen

1

Prisreglering och utredning, hos Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket

16

Prisreglering, på jordbrukets och fiskets område

5

Producentansvar

124

background image

41

SFS 2009:641

Produkter med dubbla användningsområden

19

Produktsäkerhetslagen

119

Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle

9

Provtagning på djur

30

Radio- och TV-verket

101

Ransoneringslagen

70

Regeringen

1

Regional utvecklingspolitik

75

Rennäringen

24

Revisorsnämnden

103

Riksgäldskontoret

65

Risk- och sårbarhetsanalys

123

Rymdstyrelsen

9

Rörledningar

52

Salmonella

30

Sametinget

24

Silver

51

Sjöfart

36, 49, 68, 118

Sjöräddningscentralen i Göteborg

105

Skatteverket

112, 113

Skjutvapen

89

Skogsbruket

53

Skogsodlingsmaterial

39, 81

Skogsstyrelsen

39

Skogsvård

18, 81

Småföretagsstöd

75

Statens bostadskreditnämnd

65

Statens energimyndighet

9

Statens haverikommission

100

Statens jordbruksverk

6, 24

Strukturfonder

106

Strålskyddslagen

27

Strålsäkerhetsmyndigheten

9

Styrgruppen för Food from Sweden

9

Sveriges ekonomiska zon

42

Sysselsättningsbidrag

75

Sågverk

39

Säkerhetsskydd

91

Särskild utredare

2

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

16

Teknisk kontroll

12

Teknisk sprit

32

Tekniskt bistånd

19

Tillväxtverket

9

Tjänsteresor

47

Tobakslagen

61

Torvfyndigheter

52

Trafiktillstånd

77

Transportbidrag

49

Transportstyrelsen

17, 118

Trädgårdsväxter

38

Tullagen

48

background image

42

SFS 2009:641

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Tullkontor

48

Täktverksamhet

35

Upphandling

78

Uppvärmning

93

Utsläpp av koldioxid

122

Utsäde

59

Vapenlagen

89

Vattenverksamhet

92

Verket för innovationssystem

9

Vetenskapsrådet

66

Veterinär

30

Veterinärmedicinska läkemedel

28

Virkesmätning

18

Vägverket

9

Växter

38, 59, 97

Yrkestrafiklagen

77

Årsredovisningslagen

62

Ädelmetallarbeten

76

Ägarfrågor

10