SFS 2009:642 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

090642.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om offentlighets- och sekretessförord-

ningen (2009:641)

dels att 4 § och bilagan ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 9 a §, samt närmast före 9 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

4 §

Om det i en allmän handling förekommer uppgifter för vilka sekretess

gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), gäller
sekretessen i högst

1. etthundrafemtio år om uppgifterna rör
– landskapsinformation om militärgeografiska förhållanden,
– rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk,
– underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar,
– planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och andra hinder,

eller

– militärtekniska forskningsresultat, och
2. sjuttio år om uppgifterna rör underrättelseverksamheten inom under-

rättelse- och säkerhetstjänsten.

Föreskrifter med stöd av 38 kap. 8 a § offentlighets- och sekretess-
lagen

9 a §

Sekretess enligt 38 kap. 8 a § första stycket offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) gäller hos Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap i verksamhet som avser uppdrag att stödja personer med hemvist i Sve-
rige som drabbats av större katastrofer utomlands enligt 14 § förordningen
(2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2009:642

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:642

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Bilaga

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

16. utredning, prisreglering och till-
syn hos Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket enligt lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner
m.m.