SFS 2009:643 Förordning om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

090643.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1970:517) om
rättsväsendets informationssystem;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets

informationssystem

1 ska ha följande lydelse.

9 §

2

En polismyndighet ska lämna uppgifter till Rikspolisstyrelsen om an-

mälda brott. Detta gäller dock inte om ärendet förs i diarium som avses i 3 §
offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641).

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1981:487.

2 Senaste lydelse 1999:1137.

SFS 2009:643

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009