SFS 2009:644 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

090644.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1135) om
misstankeregister;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1999:1135) om misstanke-

register ska ha följande lydelse.

2 §

Om förutsättningarna för registrering enligt 3 § lagen (1998:621) om

misstankeregister är uppfyllda, ska registret innehålla uppgifter om

1. namn, personnummer eller samordningsnummer och andra
identitetsuppgifter,
2. de brott som misstanken avser,
3. ärendenummer och vid vilken myndighet som ärendet handläggs,

samt

4. beslut om strafförelägganden, beslut att väcka åtal eller talan om för-

vandling av böter.

Detta gäller dock inte om ärendet förs i diarium som avses i 3 § offentlig-

hets- och sekretessförordningen (2009:641).

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2009:644

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009