SFS 2009:645 Förordning om ändring i förordningen (2003:120) om elcertifikat

090645.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:120) om
elcertifikat;

utfärdad den 4 juni 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:120) om elcertifikat

1

dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att 6–10 §§ samt att rubrikerna närmast före 6 och 10 §§ ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 8 a §, samt närmast

före 8 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Ökning av produktionskapacitet

6 §

En produktionsanläggnings innehavare är berättigad att tilldelas

elcertifikat enligt 2 kap. 2 § tredje stycket lagen (2003:113) om elcertifikat
om en dokumenterad och verifierad varaktig ökning av produktions-
kapaciteten i en anläggning är en följd av

1. en ökning av det genomsnittliga använda vattenflödet genom anlägg-

ningen,

2. minskade förluster i vattenvägarna, eller
3. minskade förluster i energiomvandlingssystemet.
Om en ökning av produktionskapaciteten endast är en följd av en löpande

underhållsåtgärd i anläggningen, eller i de vattenvägar som hör till anlägg-
ningen, ska den ökade kapaciteten inte beaktas.

En innehavare av en anläggning som tilldelats elcertifikat för ökad produk-

tionskapacitet omfattas inte av bestämmelsen i 9 § andra stycket.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om villkoren

för tilldelning av elcertifikat enligt denna paragraf.

7 §

En produktionsanläggnings innehavare är berättigad att tilldelas elcertifi-

kat enligt 2 kap. 1 § tredje stycket lagen (2003:113) om elcertifikat om en
dokumenterad och verifierad varaktig ökning av den förnybara elproduktionen
är en följd av investeringar i produktionshöjande åtgärder i elproduktions-
anläggningen, såsom ombyggnader. Ökningen ska inte beaktas om den endast
är en följd av en löpande underhållsåtgärd.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om villkoren

för tilldelning av elcertifikat enligt denna paragraf.

1 Senaste lydelse av 5 § 2004:99.

SFS 2009:645

Utkom från trycket
den 16 juni 2009

background image

2

SFS 2009:645

8 §

Statens energimyndighet ska i sitt beslut om godkännande av den ökade

förnybara elproduktionskapaciteten fastställa den andel av den totala förny-
bara elproduktionen i anläggningen efter åtgärd som ska ligga till grund för
tilldelningen av elcertifikat.

Ny anläggning

8 a §

Vid bedömning av om en anläggning ska anses som ny enligt 2 kap.

3 a § lagen (2003:113) om elcertifikat ska en anläggning för förnybar el-
produktion anses omfatta följande delar:

a) vattenvägar, turbin, generator och styr- och reglersystem för vatten-

kraftverk,

b) panna, turbin, generator, rökgassystem och styr- och reglersystem för

kraftvärmeverk och industriellt mottryck,

c) rotor, maskinhus och styr- och reglersystem för vindkraftverk, eller
d) gasmotor eller gasturbin, generator och styr- och reglersystem för gas-

motor- eller gasturbinanläggningar.

För att en anläggning ska anses som ny enligt 2 kap. 3 a § lagen om el-

certifikat ska omfattande ombyggnader eller andra investeringar ha gjorts på
de delar som räknas upp i första stycket. Elproduktionsanläggningens livs-
längd ska efter åtgärderna motsvara en ny sådan anläggnings livslängd.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om vilka om-

byggnader eller andra investeringar som ska ha gjorts på de delar som räknas
upp i första stycket samt de övriga föreskrifter som behövs för verkställighe-
ten av denna paragraf.

9 §

Om inmatningen från en produktionsanläggning sker till ett elnät som

används utan stöd av nätkoncession, ska anläggningens innehavare mäta och
rapportera den certifikatberättigande elproduktionen till Affärsverket
svenska kraftnät.

Om elproduktionen i en anläggning sker med biobränsle som avses i 4 §

eller med torv, med användning av olika tekniska utrustningar eller om i ett
annat fall endast en del av elproduktionen i en anläggning berättigar till
elcertifikat, ska anläggningens innehavare särskilt beräkna och rapportera
sådan elproduktion till Affärsverket svenska kraftnät.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om hur mätning,

beräkning och rapportering enligt första och andra styckena ska göras.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter

om krav på och kontroll av mätutrustning.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska utöva tillsyn över

efterlevnaden av de föreskrifter som har meddelats enligt tredje stycket.

Ytterligare föreskrifter om mätning och rapportering av certifikatberätti-

gande elproduktion finns i 9 § förordningen (1999:716) om mätning, beräk-
ning och rapportering av överförd el.

Vissa bemyndiganden

10 §

2

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om vilka uppgifter

som ska lämnas i en ansökan om förhandsbesked enligt 2 kap. 3 b § lagen

2 Senaste lydelse 2006:1302.

background image

3

SFS 2009:645

(2003:113) om elcertifikat, i en ansökan om godkännande av en produk-
tionsanläggning enligt 2 kap. 5 § lagen om elcertifikat och en ansökan om
förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 § lagen om elcertifikat.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009. Den ska dock tillämpas

för tid från och med den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009