SFS 2009:646 Förordning om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)

090646.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300);

utfärdad den 4 juni 2009.

Regeringen föreskriver att i 1 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300)

ordet ”Sjöfartsverkets” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsens”.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2009:646

Utkom från trycket
den 16 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009