SFS 2009:647 Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

090647.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:130) om
yrkeshögskolan;

utfärdad den 4 juni 2009.

Regeringen föreskriver att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-

melserna till förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ska ha följande
lydelse.

3. Myndigheten för yrkeshögskolan eller den särskilda utredare som ska

förbereda bildandet av myndigheten får bevilja en utbildningsanordnare som
före den 15 april 2009 beviljats statligt stöd enligt förordningen (2001:1131)
om kvalificerad yrkesutbildning fortsatt stöd enligt den förordningen, dock
längst till och med 2013. En utbildningsanordnare som före den 15 april
2009 beviljats statsbidrag enligt förordningen (2008:48) om statsbidrag för
lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken får beviljas fortsatt
stöd enligt den förordningen, dock längst till och med 2012. De upphävda
förordningarna gäller även för utbildningar för vilka beslut om statligt stöd
har förlängts enligt denna punkt.

Denna förordning träder i kraft den 21 juli 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2009:647

Utkom från trycket
den 16 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009