SFS 2009:648 Förordning om ändring i förordningen (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

090648.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:911) med
instruktion för Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering;

utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:911) med instruktion

för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering ska ha följande lydelse.

1 §

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering ska främja, stödja och

genomföra

1. uppföljning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksam-

heten,

2. studier av arbetsmarknadens funktionssätt,
3. utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbild-

ningsväsendet, och

4. utvärdering av socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden.
Med utvärdering avses både effektutvärdering och processutvärdering.

Myndigheten ska särskilt fokusera på de samlade effekterna av den arbets-
marknadspolitiska verksamheten och de reformer och särskilda uppdrag som
regeringen fattar beslut om inom detta område. I uppföljnings- och utvärde-
ringsarbetet ska effekterna för kvinnor och män särskilt belysas.

Myndigheten ska sprida information om resultaten av sina uppföljningar,

utvärderingar och studier till andra myndigheter och intressenter.

Denna förordning träder i kraft den 7 juli 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2009:648

Utkom från trycket
den 16 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009