SFS 2009:649 Lag om ändring i miljöbalken

090649.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 4 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om miljöbalken

dels att 9 kap. 6 a § ska ha följande lydelse,
dels att det i balken ska införas tre nya paragrafer, 9 kap. 6 b–6 d §§, av

följande lydelse.

9 kap.

6 a §

2

Tillstånd till täkt får ges endast om det för uppfyllandet av de villkor

som ska gälla för tillståndet ställs säkerhet enligt 16 kap. 3 §. Staten, kom-
muner, landsting och kommunalförbund behöver dock inte ställa säkerhet.

6 b §

Om en täkt av naturgrus kräver tillstånd eller anmälan enligt detta

kapitel eller föreskrifter som har meddelats med stöd av kapitlet, får täkten
inte komma till stånd om

1. det med hänsyn till det avsedda användningsområdet är tekniskt möjligt

och ekonomiskt rimligt att använda ett annat material,

2. naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande eller framtida

dricksvattenförsörjning och täkten kan medföra en försämrad vattenförsörj-
ning, eller

3. naturgrusförekomsten utgör en värdefull natur- eller kulturmiljö.

6 c §

Om en täkt av torv kräver tillstånd eller anmälan enligt detta kapitel

eller föreskrifter som har meddelats med stöd av kapitlet, får täkten inte
komma till stånd i en våtmark som utgör en värdefull natur- eller kulturmiljö.

6 d §

Vid prövning av en ansökan om tillstånd till täkt av matjord ska be-

hovet av brukningsbar jordbruksmark beaktas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.
2. Äldre bestämmelser gäller för täkter av naturgrus eller torv som den

1 augusti 2009 omfattas av ett tillstånd eller en anmälan enligt 9 kap. eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap.

1 Prop. 2008/09:144, bet. 2008/09:MJU25, rskr. 2008/09:253.

2 Senaste lydelse 2007:660.

SFS 2009:649

Utkom från trycket
den 16 juni 2009

background image

2

SFS 2009:649

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

3. Om en täkt den 1 augusti 2009 har ett tidsbegränsat tillstånd, får ett nytt

tillstånd till täkt på samma plats ges enligt äldre bestämmelser längst till ut-
gången av 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)