SFS 2009:650 Lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

090650.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter;

utfärdad den 4 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1985:620) om vissa

torvfyndigheter ska ha följande lydelse.

7 §

2

Koncession får meddelas endast om det från allmän synpunkt är lämp-

ligt att verksamheten kommer till stånd och sökanden från sådan synpunkt är
lämplig att bedriva verksamheten.

Koncession får inte strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre
avvikelser göras.

Vid koncessionsprövning ska bestämmelserna i 2–4 kap. och 5 kap. 3 §

miljöbalken tillämpas.

Vid prövning av bearbetningskoncession ska man därutöver tillämpa be-

stämmelserna i 6 kap., 9 kap. 6 c och 6 d §§ och 16 kap. 5 §, 12 § första
stycket 1 och 13 § miljöbalken, bestämmelserna i 1–3 kap. och 7 kap. 21–27
och 29 §§ lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksam-
het samt föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser.

Bearbetningskoncession får meddelas endast om det görs sannolikt att

fyndigheten kan tillgodogöras ekonomiskt.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:144, bet. 2008/09:MJU25, rskr. 2008/09:253.

2 Senaste lydelse 2005:577.

SFS 2009:650

Utkom från trycket
den 16 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009