SFS 2009:654 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

090654.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1998:944) om f�rbud <br/>m.m. i vissa fall i samband med hantering, inf�rsel <br/>och utf�rsel av kemiska produkter;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 4 juni 2009.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:322px;white-space:nowrap" class="ft13">1 i fr�ga om f�rordningen (1998:944) om f�rbud</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">m.m. i vissa fall i samband med hantering, inf�rsel och utf�rsel av kemiska<br/>produkter</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 2, 4 och 10 a �� ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels </i>att rubriken n�rmast f�re 2 � ska utg�,<br/><i>dels </i>att 1, 3 och 10 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det n�rmast f�re 3 � ska inf�ras en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:579px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning inneh�ller s�rskilda best�mmelser om f�rbud mot</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">eller andra restriktioner f�r hantering av</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. kadmium,<br/>2. klorerade l�sningsmedel,<br/>3. kvicksilver,<br/>4. kadmium, kvicksilver, bly, sexv�rt krom och andra kemiska produkter i</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">elektriska och elektroniska produkter och i batterier,</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">5. tungmetaller i f�rpackningar,<br/>6. ammunition som inneh�ller bly,<br/>7. textiltv�ttmedel som inneh�ller fosfater, och<br/>8. vissa andra h�lso- eller milj�farliga kemiska produkter och varor.<br/>F�rordningen �r meddelad med st�d av 14 kap. 8 � milj�balken i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">3, 511, 11 b14 och 14 b20 ��, med st�d av 36 � produkts�kerhetslagen<br/>(2004:451) i fr�ga om 15 a15 c �� och i �vrigt med st�d av 8 kap. 13 � re-<br/>geringsformen.</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rordningen g�ller inte kemiska produkter och biotekniska organismer</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">som omfattas av l�kemedelslagen (1992:859), livsmedelslagen (2006:804)<br/>eller lagen (2006:805) om foder och animaliska produkter.</p> <p style="position:absolute;top:934px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Se Europaparlamentets och r�dets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-<br/>formationsf�rfarande betr�ffande tekniska standarder och f�reskrifter och betr�ffande<br/>f�reskrifter f�r informationssamh�llets tj�nster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex<br/>31998L0034), �ndrat genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 98/48/EG (EGT<br/>L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse av</p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft112">4 � 2008:255<br/>10 a � 2009:14.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2009:209.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2009:654</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 juni 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:654</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Kadmium</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">G�dselmedel h�nf�rliga till tulltaxenummer 25.10, 28.09, 28.35, 31.03</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">eller 31.05 som inneh�ller h�gre halt kadmium �n 100 gram per ton fosfor<br/>f�r inte saluf�ras eller �verl�tas.</p> <p style="position:absolute;top:247px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Kemikalieinspektionen f�r i det enskilda fallet ge dispens fr�n f�rbudet i</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsta stycket, om det finns s�rskilda sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rbuden i 9 � g�ller inte</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. kvicksilver som f�rekommer naturligt i kol, malm eller malmkoncent-</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">rat,</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">2. batterier som omfattas av best�mmelserna i 11 c �, <br/>3. f�rpackningar och f�rpackningskomponenter som omfattas av best�m-</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">melserna i 12 och 14 ��,</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. motorfordon och sl�pvagnar till dessa fordon som omfattas av best�m-</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">melserna om typgodk�nnande i fordonsf�rordningen (2002:925),</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">5. l�tta lastbilar och andra personbilar �n EG-typgodk�nda personbilar</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">som omfattas av 2 � f�rordningen (2003:208) om f�rbud mot vissa metaller i<br/>bilar,</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">6. produkter f�r in vitro-diagnostik som omfattas av lagen (1993:584) om</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">medicintekniska produkter,</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">7. humanl�kemedel och veterin�rmedicinska l�kemedel som omfattas av</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">l�kemedelslagen (1992:859) och av Europaparlamentets och r�dets f�rord-<br/>ning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inr�ttande av gemenskaps-<br/>f�rfaranden f�r godk�nnande av och tillsyn �ver humanl�kemedel och vete-<br/>rin�rmedicinska l�kemedel samt om inr�ttande av en europeisk l�kemedels-<br/>myndighet</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft23">5,</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">8. inom de anv�ndningsomr�den som avses i bilaga XVII punkt 18 i Euro-</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">paparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december<br/>2006 om registrering, utv�rdering, godk�nnande och begr�nsning av kemi-<br/>kalier (Reach), inr�ttande av en europeisk kemikaliemyndighet, �ndring av<br/>direktiv 1999/45/EG och upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 793/93<br/>och kommissionens f�rordning (EG) nr 1488/94 samt r�dets direktiv 76/769/<br/>EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och<br/>2000/21/EG</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft23">6, om det �r fr�ga om anv�ndning inom forskning och utveckling</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">eller f�r analys�ndam�l eller utsl�ppande p� marknaden f�r s�dan anv�ndning,</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26"> 9. yrkesm�ssig utf�rsel eller inf�rsel av <br/>a) varor i samband med reparation eller kalibrering utomlands,<br/>b) milit�r utrustning i samband med �vning, utbildning eller internationell</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">verksamhet, eller</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">c) reservdelar och andra komponenter f�r reparation och underh�ll av ut-</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">rustning f�r ett specifikt milit�rt �ndam�l, eller</p> <p style="position:absolute;top:900px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">10. kvicksilverhaltigt avfall som f�rs ut fr�n Sverige f�r �tervinning eller</p> <p style="position:absolute;top:918px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">bortskaffande.</p> <p style="position:absolute;top:935px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2009:14.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 EUT L 136, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0726).</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">6 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2009:654</b></p> <p style="position:absolute;top:186px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2009.</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft32">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1998:944) om f�rbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, inf�rsel
och utf�rsel av kemiska produkter;

utf�rdad den 4 juni 2009.

Regeringen f�reskriver

1 i fr�ga om f�rordningen (1998:944) om f�rbud

m.m. i vissa fall i samband med hantering, inf�rsel och utf�rsel av kemiska
produkter

2

dels att 2, 4 och 10 a �� ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 2 � ska utg�,
dels att 1, 3 och 10 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det n�rmast f�re 3 � ska inf�ras en ny rubrik av f�ljande lydelse.

1 �

3

Denna f�rordning inneh�ller s�rskilda best�mmelser om f�rbud mot

eller andra restriktioner f�r hantering av

1. kadmium,
2. klorerade l�sningsmedel,
3. kvicksilver,
4. kadmium, kvicksilver, bly, sexv�rt krom och andra kemiska produkter i

elektriska och elektroniska produkter och i batterier,

5. tungmetaller i f�rpackningar,
6. ammunition som inneh�ller bly,
7. textiltv�ttmedel som inneh�ller fosfater, och
8. vissa andra h�lso- eller milj�farliga kemiska produkter och varor.
F�rordningen �r meddelad med st�d av 14 kap. 8 � milj�balken i fr�ga om

3, 511, 11 b14 och 14 b20 ��, med st�d av 36 � produkts�kerhetslagen
(2004:451) i fr�ga om 15 a15 c �� och i �vrigt med st�d av 8 kap. 13 � re-
geringsformen.

F�rordningen g�ller inte kemiska produkter och biotekniska organismer

som omfattas av l�kemedelslagen (1992:859), livsmedelslagen (2006:804)
eller lagen (2006:805) om foder och animaliska produkter.

1 Se Europaparlamentets och r�dets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-
formationsf�rfarande betr�ffande tekniska standarder och f�reskrifter och betr�ffande
f�reskrifter f�r informationssamh�llets tj�nster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), �ndrat genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 98/48/EG (EGT
L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

2 Senaste lydelse av

4 � 2008:255
10 a � 2009:14.

3 Senaste lydelse 2009:209.

SFS 2009:654

Utkom fr�n trycket
den 16 juni 2009

background image

2

SFS 2009:654

Kadmium

3 �

G�dselmedel h�nf�rliga till tulltaxenummer 25.10, 28.09, 28.35, 31.03

eller 31.05 som inneh�ller h�gre halt kadmium �n 100 gram per ton fosfor
f�r inte saluf�ras eller �verl�tas.

Kemikalieinspektionen f�r i det enskilda fallet ge dispens fr�n f�rbudet i

f�rsta stycket, om det finns s�rskilda sk�l.

10 �

4

F�rbuden i 9 � g�ller inte

1. kvicksilver som f�rekommer naturligt i kol, malm eller malmkoncent-

rat,

2. batterier som omfattas av best�mmelserna i 11 c �,
3. f�rpackningar och f�rpackningskomponenter som omfattas av best�m-

melserna i 12 och 14 ��,

4. motorfordon och sl�pvagnar till dessa fordon som omfattas av best�m-

melserna om typgodk�nnande i fordonsf�rordningen (2002:925),

5. l�tta lastbilar och andra personbilar �n EG-typgodk�nda personbilar

som omfattas av 2 � f�rordningen (2003:208) om f�rbud mot vissa metaller i
bilar,

6. produkter f�r in vitro-diagnostik som omfattas av lagen (1993:584) om

medicintekniska produkter,

7. humanl�kemedel och veterin�rmedicinska l�kemedel som omfattas av

l�kemedelslagen (1992:859) och av Europaparlamentets och r�dets f�rord-
ning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inr�ttande av gemenskaps-
f�rfaranden f�r godk�nnande av och tillsyn �ver humanl�kemedel och vete-
rin�rmedicinska l�kemedel samt om inr�ttande av en europeisk l�kemedels-
myndighet

5,

8. inom de anv�ndningsomr�den som avses i bilaga XVII punkt 18 i Euro-

paparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december
2006 om registrering, utv�rdering, godk�nnande och begr�nsning av kemi-
kalier (Reach), inr�ttande av en europeisk kemikaliemyndighet, �ndring av
direktiv 1999/45/EG och upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 793/93
och kommissionens f�rordning (EG) nr 1488/94 samt r�dets direktiv 76/769/
EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och
2000/21/EG

6, om det �r fr�ga om anv�ndning inom forskning och utveckling

eller f�r analys�ndam�l eller utsl�ppande p� marknaden f�r s�dan anv�ndning,

9. yrkesm�ssig utf�rsel eller inf�rsel av
a) varor i samband med reparation eller kalibrering utomlands,
b) milit�r utrustning i samband med �vning, utbildning eller internationell

verksamhet, eller

c) reservdelar och andra komponenter f�r reparation och underh�ll av ut-

rustning f�r ett specifikt milit�rt �ndam�l, eller

10. kvicksilverhaltigt avfall som f�rs ut fr�n Sverige f�r �tervinning eller

bortskaffande.

4 Senaste lydelse 2009:14.

5 EUT L 136, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0726).

6 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

background image

3

SFS 2009:654

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2009.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;