SFS 2009:654 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

090654.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel
och utförsel av kemiska produkter;

utfärdad den 4 juni 2009.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1998:944) om förbud

m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter

2

dels att 2, 4 och 10 a §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 2 § ska utgå,
dels att 1, 3 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det närmast före 3 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

3

Denna förordning innehåller särskilda bestämmelser om förbud mot

eller andra restriktioner för hantering av

1. kadmium,
2. klorerade lösningsmedel,
3. kvicksilver,
4. kadmium, kvicksilver, bly, sexvärt krom och andra kemiska produkter i

elektriska och elektroniska produkter och i batterier,

5. tungmetaller i förpackningar,
6. ammunition som innehåller bly,
7. textiltvättmedel som innehåller fosfater, och
8. vissa andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och varor.
Förordningen är meddelad med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om

3, 5�11, 11 b�14 och 14 b�20 §§, med stöd av 36 § produktsäkerhetslagen
(2004:451) i fråga om 15 a�15 c §§ och i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § re-
geringsformen.

Förordningen gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer

som omfattas av läkemedelslagen (1992:859), livsmedelslagen (2006:804)
eller lagen (2006:805) om foder och animaliska produkter.

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-
formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT
L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

2 Senaste lydelse av

4 § 2008:255
10 a § 2009:14.

3 Senaste lydelse 2009:209.

SFS 2009:654

Utkom från trycket
den 16 juni 2009

background image

2

SFS 2009:654

Kadmium

3 §

Gödselmedel hänförliga till tulltaxenummer 25.10, 28.09, 28.35, 31.03

eller 31.05 som innehåller högre halt kadmium än 100 gram per ton fosfor
får inte saluföras eller överlåtas.

Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i

första stycket, om det finns särskilda skäl.

10 §

4

Förbuden i 9 § gäller inte

1. kvicksilver som förekommer naturligt i kol, malm eller malmkoncent-

rat,

2. batterier som omfattas av bestämmelserna i 11 c §,
3. förpackningar och förpackningskomponenter som omfattas av bestäm-

melserna i 12 och 14 §§,

4. motorfordon och släpvagnar till dessa fordon som omfattas av bestäm-

melserna om typgodkännande i fordonsförordningen (2002:925),

5. lätta lastbilar och andra personbilar än EG-typgodkända personbilar

som omfattas av 2 § förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i
bilar,

6. produkter för in vitro-diagnostik som omfattas av lagen (1993:584) om

medicintekniska produkter,

7. humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel som omfattas av

läkemedelslagen (1992:859) och av Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskaps-
förfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och vete-
rinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedels-
myndighet

5,

8. inom de användningsområden som avses i bilaga XVII punkt 18 i Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december
2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemi-
kalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av
direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93
och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/
EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och
2000/21/EG

6, om det är fråga om användning inom forskning och utveckling

eller för analysändamål eller utsläppande på marknaden för sådan användning,

9. yrkesmässig utförsel eller införsel av
a) varor i samband med reparation eller kalibrering utomlands,
b) militär utrustning i samband med övning, utbildning eller internationell

verksamhet, eller

c) reservdelar och andra komponenter för reparation och underhåll av ut-

rustning för ett specifikt militärt ändamål, eller

10. kvicksilverhaltigt avfall som förs ut från Sverige för återvinning eller

bortskaffande.

4 Senaste lydelse 2009:14.

5 EUT L 136, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0726).

6 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

background image

3

SFS 2009:654

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009