SFS 2009:655 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

090655.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 4 juni 2009.

Regeringen föreskriver att 51 och 52 §§ jaktförordningen (1987:905)

1

samt bilagorna 1 och 4 till förordningen ska ha följande lydelse.

51 §

Jaktkort tillhandahålls av Naturvårdsverket. Ett jaktkort gäller som

bevis för att viltvårdsavgift har betalats. Ett jaktkort ska innehålla uppgifter
om den betalandes namn, personnummer och adress. För den som saknar
personnummer ska födelsedatum anges.

52 §

Den som jagar ska ha med sig sitt jaktkort. Kortet ska på uppmaning

visas för polisman, jakttillsynsman, naturvårdsvakt, tillsynsman i national-
park eller naturreservat, tjänsteman vid Kustbevakningen, tjänsteman vid
Tullverkets gränsbevakning samt den som äger eller innehar marken eller
har jakträtten där.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.

SFS 2009:655

Utkom från trycket
den 16 juni 2009

background image

2

SFS 2009:655

Bilaga 1

2

Allmänna jakttider

Slag av vilt Område Jakttid

2 Senaste lydelse 2007:682. Ändringen innebär bl.a. att svärta tas bort ur bilagan.

1)
Hare

Gotlands län

den 1 sept.–den 15 feb.

Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län:
länet utom Öland
Västra Götalands län

den 1 sept.–den 15 feb.
(fälthare), den 1 sept.–
den 28 (29) feb. (skogs-
hare)

Kalmar län: Öland

den 1 sept.–den 31 jan.

Blekinge län
Skåne län
Hallands län

den 1 sept.–den 15 feb.

Övriga delar av landet

den 1 sept.–den 28 (29)
feb.

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 3 och 4.

3)

Rödräv

Blekinge län
Skåne län
Hallands län

den 1 aug.–den 28 (29)
feb.

Värmlands län
Örebro län
Dalarnas län
Gävleborgs län

den 1 aug.–den 31 mars

Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län

den 1 aug.–den 15 april

Övriga delar av landet

den 1 aug.–den 15 mars

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2, 8, 9, 10 och 18.

background image

3

SFS 2009:655

Slag av vilt

Område

Jakttid

4)

Iller

Hela landet.

den 1 sept.–den 28 (29)
feb.

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 18.

5)

Mård

Värmlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län

den 1 sept.–den 31 mars

Övriga delar av landet
utom Gotlands län

den 1 nov.–den 28 (29)
feb.

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 18.

6)

Grävling

Hela landet

den 1 aug.–den 15 feb.

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2, 8, 11 och 18.

11)

Sädgås

Blekinge län
Skåne län

dagligen före kl. 11.00
under tiden den 1 okt.–
den 31 dec.

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 13 och 14.

13)
Grågås

Gotlands län:
huvudön och Fårö

den 20 juli–den 31 dec.

Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län

den 21 aug.–den 31 dec.

Norrbottens län:
gränsälvsområdet

den 20 aug. kl 11.00–
den 30 sept.

background image

4

SFS 2009:655

Slag av vilt

Område

Jakttid

Norrbottens län: länet
utom gränsälvsområdet

den 21 aug.–den 30 sept.

Övriga delar av landet

den 11 aug.–den 31 dec.

Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 15.

14)
Kanadagås

Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län: länet
utom gränsälvsområdet

den 21 aug.–den 31 dec.

Norrbottens län:
gränsälvsområdet

den 20 aug. kl. 11.00–
den 31 dec.

Övriga delar av landet

den 11 aug.–den 31 dec.

Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 17.

15)
Gräsand, kricka och
bläsand

Gotlands län
Blekinge län
Skåne län

den 21 aug.–den 31 dec.

Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län: länet
utom gränsälvsområdet

den 25 aug.–den 30 nov.

Norrbottens län:
gränsälvsområdet

den 20 aug. kl. 11.00–
den 30 nov.

Kricka och bläsand

Övriga delar av landet

den 21 aug.–den 30 nov.

Gräsand

Övriga delar av landet

den 21 aug.–den 31 dec.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

background image

5

SFS 2009:655

Slag av vilt

Område

Jakttid

17)
Vigg och ejder

Gävleborgs, Väster-
norrlands och Väster-
bottens län: inlands-
områdena
Dalarnas län
Jämtlands län
Norrbottens län: in-
landsområdet utom
gränsälvsområdet

den 25 aug.–den 31 jan.

Norrbottens län:
gränsälvsområdet

den 20 aug. kl. 11.00–
den 31 jan.

Övriga delar av lan-
det: inlandsområdena

den 21 aug.–den 31 jan.

Hela landet: kustom-
rådena utom gräns-
älvsområdet

den 1 sept.–den 31 jan.

18)
Småskrake

Gävleborgs,

den 25 aug.–den 30

Västernorrlands och
Västerbottens län:
inlandsområdena
Dalarnas län
Jämtlands län
Norrbottens län: in-
landsområdet utom
gränsälvsområdet

nov.

Norrbottens län:
gränsälvsområdet

den 20 aug. kl. 11.00–
den 30 nov.

Övriga delar av lan-
det: inlandsområdena

den 21 aug.–den 30 nov.

Hela landet: kustom-
rådena utom gräns-
älvsområdet

den 1 okt.–den 31 dec.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

background image

6

SFS 2009:655

Bilaga 4

3

Jakt för att förebygga skador av vilt

Slag av vilt

Område

Jakttid

26)
Ringduva

Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län

den 1 aug.–den 31 okt.

Blekinge län
Skåne län
Hallands län

den 1 sept.–den 28 (29)
feb.

Övriga delar av landet

den 16 aug.–den 31 dec.

Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 20.

3 Senaste lydelse 2007:682.

10)

Årsunge av rödräv får jagas, om det
behövs för att tillgodose viltvården

den 1 juli–den 30 juni.

11)

Årsunge av grävling får jagas, om
det behövs för att tillgodose lantbru-
ket eller viltvården

den 1 juni–den 31 juli.

12)

Om länsstyrelsen inte föreskrivit an-
nat får älg som uppträder vid fält
med oskördad gröda inom registrerat
älgskötselområde jagas, om det be-
hövs för att förebygga skada

den 16 aug.–den särskilda älgjaktsti-
dens början.

background image

7

SFS 2009:655

13)

Sädgås som uppträder vid fält med
oskördad gröda i Östergötlands och
Örebro län samt i Falköpings, Gräs-
torps, Lidköpings, Mariestads,
Skara, Skövde och Töreboda kom-
muner i Västra Götalands län får ja-
gas, om det behövs för att förebygga
skada

den 1 sept.–den 31 okt.

14)

Sädgås som uppträder vid fält besåd-
da med höstgrödor i Blekinge och
Skåne län får jagas om det behövs
för att förebygga skada

den 1 jan.–den 15 mars.

15)
Grågås som uppträder vid fält med
oskördad gröda får jagas om det be-
hövs för att förebygga skada i

Dalarnas, Gävleborgs, Västernorr-
lands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län

den 20 juli–den 20 aug.

Övriga delar av landet

den 20 juli–den 10 aug.

Skåne, Blekinge och Hallands län

även den 1 jan.–den 28 (29) feb.

Grågås som orsakar sanitär olägen-
het får jagas

den 1 juli–den 30 juni.

16)

Vitkindad gås som uppträder vid fält
med oskördad gröda får jagas om det
behövs för att förebygga skada i
Stockholms, Uppsala, Söderman-
lands, Östergötlands, Kalmar, Got-
lands, Blekinge och Skåne län

den 21 aug.–den 30 sept.

17)

Om det behövs för att förebygga
skada, får kanadagås som uppträder
vid fält med oskördad gröda eller
som orsakar sanitär olägenhet jagas

den 1 juli–den 30 juni.

background image

8

SFS 2009:655

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

18)

Rödräv, grävling, hermelin, vessla,
iller, mård och korp får jagas inom
område för viltuppfödning, hönsgård
eller liknande anläggning samt inom
ett avstånd av 200 meter från sådana
anläggningar, om det behövs för att
förhindra skada inom anläggningarna den 1 juli–den 30 juni.

19)
Koltrast och stare får jagas inom
trädgård eller annan anläggning för
yrkesmässig bär- eller fruktodling
samt inom ett avstånd av 200 meter
från sådana anläggningar, om det be-
hövs för att förhindra skada inom an-
läggningarna

den 1 juli–den 30 sept.

20)
Ringduva som uppträder i flock och
som orsakar skada i yrkesmässiga
odlingar får jagas i sådana odlingar i:

Blekinge, Skåne och Hallands län

den 1 mars–den 31 aug.

Värmlands, Örebro, Västmanlands,
Dalarnas, Gävleborgs, Västernorr-
lands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län

den 1 maj–den 31 juli.

Övriga delar av landet

den 1 maj– den 15 aug.

21)
Orsakas allvarlig skada eller olägen-
het av att en fågel byggt bo i ett hus
eller en gård, får boet samt ägg eller
ungar avlägsnas trots bestämmelser-
na om fredning.