SFS 2009:656 Förordning om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

090656.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter
vid utlandsmyndigheterna;

utfärdad den 4 juni 2009.

Regeringen föreskriver att 10 § och bilagan till förordningen (1997:691)

om avgifter vid utlandsmyndigheterna ska ha följande lydelse.

10 §

Avgiften tillfaller staten. Den överordnade utlandsmyndigheten kan

besluta att en honorärkonsul får behålla de avgifter som har betalats in till
konsulatet.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2009 i fråga om bilagan och i

övrigt den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2009:656

Utkom från trycket
den 16 juni 2009

background image

2

SFS 2009:656

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Bilaga

1

Avgiftslista

Ansökningsavgifter

Pass m.m.

Vanligt pass ........................................................................................1 400 kr
Provisoriskt pass .................................................................................1 600 kr
Europeiska unionens provisoriska resehandling....................................500 kr
Främlingspass ........................................................................................750 kr
Provisoriskt främlingspass.....................................................................500 kr
Provisoriskt främlingspass för utlänning som med stöd
av ett särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige ........................ utan avgift
Utlämnande av pass som utfärdats av annan myndighet .......................150 kr
Utlämnande av främlingspass för utlänning som med stöd
av ett särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige ........................ utan avgift
Nationellt identitetskort ......................................................................1 400 kr

Sjöfart

Tillfällig nationalitetshandling ..............................................................500 kr
Utlämnande av tillfällig nationalitetshandling
som utfärdats av annan myndighet ........................................................150 kr
Behövs samma intyg eller påskrift i flera exemplar eller
på flera handlingar, tas ingen särskild avgift för detta.
Sjöförklaring, förrättningen inklusive
förrättningsprotokoll ...........................................................................1 500 kr

Intyg o.d.

Levnadsintyg .................................................................................. utan avgift
Rekommendation i form av intyg ..........................................................120 kr
Intyg om innehållet i svensk lag ............................................................175 kr
Intyg eller bevis (attest, legalisering), ej särskilt nämnt ........................120 kr
Om överenskommelse har träffats med främmande stat beträffande
avgift för intyg eller bevis, gäller vad som avtalats.

1 Senaste lydelse 2009:266. Ändringen innebär bl.a. att underrubriken ”Skeppshand-
lingar o.d.” samt orden ”I sjöfartsbok införd notering om behörighet … utan avgift”
och ”Sjöfartsbok, utfärdande eller utlämnande … 100 kr” tas bort.