SFS 2009:657 Lag om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare

090657.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om försöksverksamhet med prestationsbaserad
stimulansersättning inom svenskundervisning för
invandrare;

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom

svenskundervisning för invandrare (sfi-bonus) får bedrivas i högst femton
kommuner (försökskommuner).

Regeringen får meddela föreskrifter om inom vilka kommuner som

försöksverksamheten får bedrivas samt om sfi-bonusens storlek.

2 §

Försökskommunerna ska lämna sfi-bonus till nyanlända invandrare

som enligt uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet för
första gången folkbokfördes i en kommun under tiden den 1 juli 2009–den
30 juni 2010, och som

1. har fyllt 18 men inte 65 år,
2. har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 §

utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, och

3. uppfyller villkoren enligt 3 och 4 §§ denna lag.

3 §

Sfi-bonus lämnas till den som inom den tidsperiod som anges i 4 § i en

försökskommun har deltagit i och uppnått minst betyget Godkänt i svensk-
undervisning för invandrare enligt något eller några av följande alternativ:

– kurs B på studieväg 1,
– kurs C på studieväg 2, eller
– kurs D på studieväg 3.

4 §

För att sfi-bonus ska lämnas måste minst betyget Godkänt ha uppnåtts

inom tolv månader från det att erbjuden utbildning startade, dock senast
inom femton månader från den dag personen enligt uppgift i folkbokförings-
databasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skat-
teverkets folkbokföringsverksamhet för första gången folkbokfördes i en
kommun.

1 Prop. 2008/09:156, bet. 2008/09:AU8, rskr. 2008/09:255.

SFS 2009:657

Utkom från trycket
den 16 juni 2009

background image

2

SFS 2009:657

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

5 §

Sfi-bonus lämnas med

1. en halv bonus för personer som har uppnått minst betyget Godkänt i

svenskundervisning för invandrare på kurs B på studieväg 1,

2. två tredjedels bonus för personer som har uppnått minst betyget God-

känt i svenskundervisning för invandrare på kurs C på studieväg 2, och

3. en hel bonus för personer som har uppnått minst betyget Godkänt i

svenskundervisning för invandrare på kurs D på studieväg 3.

Sfi-bonus lämnas med sammanlagt högst en hel bonus till samma person.

För personer som får sfi-bonus enligt första stycket ska redan utbetald sfi-
bonus räknas av.

6 §

Utbetald sfi-bonus ska inte beaktas vid tillämpning av 4 kap. 1 §

socialtjänstlagen (2001:453) samt lagen (1992:1068) om introduktionsersätt-
ning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

7 §

Försökskommunen ska informera de nyanlända invandrare som om-

fattas av lagen om förutsättningar och villkor för att få sfi-bonus.

8 §

Ansökan om sfi-bonus görs skriftligen av den enskilde hos den för-

sökskommun där den sökande är folkbokförd. Ansökan ska ha kommit in till
kommunen inom tre månader från den dag då minst betyget Godkänt enligt
något av alternativen enligt 3 § har uppnåtts.

9 §

Försökskommunen beslutar om och betalar ut sfi-bonus.

10 §

Försökskommunen ska lämna uppgifter om de personer som har

ansökt om sfi-bonus till en eller flera myndigheter. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om
kommunens uppgiftsskyldighet.

11 §

Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2009.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

NYAMKO SABUNI
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

;