SFS 2009:660 Förordning om ändring i förordningen (2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel

090660.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:30) om
detaljhandel med nikotinläkemedel;

utfärdad den 4 juni 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:30) om detaljhan-

del med nikotinläkemedel

dels att 3 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 § ska ha följande lydelse.

2 §

För att Apotekens Service Aktiebolag ska kunna föra statistik över för-

säljningen av nikotinläkemedel, ska den som bedriver detaljhandel med så-
dana läkemedel kvartalsvis lämna uppgifter till bolaget om varje nikotinlä-
kemedel som sålts föregående kvartal.

Uppgifterna ska innehålla information om
1. försäljningsställets namn och adress, eller om verksamhetetsutövaren

saknar fast driftställe i Sverige, namn eller firma samt postadress,

2. Vilket kvartal uppgifterna avser,
3. läkemedlets namn,
4. läkemedelsform,
5. styrka,
6. förpackningsstorlek,
7. antalet sålda förpackningar.
De uppgifter som anges i andra stycket ska vara Apotekets Service Aktie-

bolag tillhanda senast en månad efter varje kvartals utgång.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2009:660

Utkom från trycket
den 16 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009