SFS 2009:661 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

090661.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 4 juni 2009.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (1999:1134) om belastnings-

register ska ha följande lydelse.

11 §

1

Uppgifter ur belastningsregistret om brott som föranlett någon annan

påföljd än penningböter ska lämnas ut om det begärs av

1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen

(1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,

2. Högskolans avskiljandenämnd, i fråga om den som nämnden vid pröv-

ning enligt högskolelagen (1992:1434) överväger att avskilja från utbild-
ningen,

3. Arbetsförmedlingen, för utredning i ärenden om kallelse till ny tjänst-

göring av vapenfri tjänst, i fråga om den som ärendet gäller,

4. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevak-

nings- eller transportpersonal,

5. en statlig, kommunal eller landstingkommunal myndighet som beslutar

om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklings-
störda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i fråga om
den som myndigheten avser att anställa eller anlita som uppdragstagare,

6. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten
a) vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att ge tillstånd

att få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, eller

b) vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automat-

spel överväger att ge tillstånd,

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i fråga om den som

myndigheten vid lämplighetsprövning enligt förordningen (1988:1145) om
brandfarliga och explosiva varor överväger att ge tillstånd,

8. en socialnämnd, i ärenden om adoption, vårdnad om barn, barns

boende, umgänge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap.
2 § och 6 kap. 6–10 och 12–16 §§ socialtjänstlagen (2001:453) samt åtgärder
enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

9. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning

1 Senaste lydelse 2008:1216.

SFS 2009:661

Utkom från trycket
den 16 juni 2009

background image

2

SFS 2009:661

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

a) enligt luftfartslagen (1957:297) och luftfartsförordningen (1986:171)

överväger att ge certifikat eller tillstånd,

b) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

eller 3 kap. 2–4, 6 och 8 §§ järnvägslagen (2004:519) överväger att ge
tillstånd,

10. Statens folkhälsoinstitut, i andra ärenden om tillstånd enligt alkoholla-

gen (1994:1738) än serveringstillstånd, i fråga om den som ärendet gäller
och styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare för denne
samt delägare i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som ärendet
gäller,

11. en kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd enligt

alkohollagen (1994:1738), i fråga om den som ärendet gäller,

12. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge

tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel, lagen
(1992:860) om kontroll av narkotika, lagen (1961:181) om försäljning av
teknisk sprit m.m. eller förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om
injektionssprutor och kanyler,

13. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuldsane-

ringslagen (1994:334), i fråga om den som ärendet gäller,

14. Brottsoffermyndigheten, för utredning i ärenden enligt brottsskade-

lagen (1978:413), samt

15. en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, i ärenden om förmyn-

derskap, godmanskap eller förvaltarskap, i fråga om den som överförmyn-
daren eller nämnden avser att utse eller avser att föreslå att rätten utser till
förmyndare, god man eller förvaltare.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om belastnings-

register får inte lämnas till en myndighet som har rätt att få uppgifter enligt
denna paragraf. En socialnämnd har dock rätt till uppgift om åklagares beslut
om åtalsunderlåtelse samt om besöksförbud.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)