SFS 2009:663 Förordning om ändring i förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen

090663.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:247) med
instruktion för utrikesrepresentationen;

utfärdad den 4 juni 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1992:247) med instruk-

tion för utrikesrepresentationen

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 27 a §, av följande

lydelse.

1 §

1

Utrikesrepresentationen utgörs av beskickningar, delegationer vid

internationella organisationer och karriärkonsulat (utlandsmyndigheter)
samt Svenska institutet i Alexandria.

I utrikesrepresentationen ingår även honorärkonsulat och konsularagenturer.
I Regeringskansliet finns ett gemensamt kansli för Sveriges sändebud i

vissa länder. I fråga om detta kansli och de sändebuden tillämpas bestäm-
melserna i denna förordning om beskickningar och myndighetschefer i till-
lämpliga delar, samt de särskilda föreskrifter som Regeringskansliet med-
delar.

27 a §

En beskickning kan efter beslut av Regeringskansliet ha ett eller

flera sektionskanslier på annan plats för särskilda uppgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Senaste lydelse 1998:1219.

SFS 2009:663

Utkom från trycket
den 16 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009