SFS 2009:664 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

090664.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 4 juni 2009.

Regeringen föreskriver att 3–4 b §§ förordningen (1997:835) om arbets-

löshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

3 §

1

Dagpenning i form av grundbelopp lämnas till den som har heltidsar-

betat under hela ramtiden med 320 kronor per dag, om inte något annat följer
av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. För den som inte har arbetat
heltid under hela ramtiden ska grundbeloppet minskas proportionellt.

Till den som omfattas av 23 c § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas

dagpenning i form av grundbelopp med 320 kronor per dag, under förutsätt-
ning att sökanden arbetat heltid under hela den ramtid som föregick den
senaste perioden med arbetslöshetsersättning. För den som inte har arbetat
heltid under hela den tiden ska grundbeloppet minskas proportionellt.

Till den som omfattas av 23 e § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas

dagpenning i form av grundbelopp med 320 kronor per dag, under förutsätt-
ning att sökandens totala arbetsutbud under deltagande i garantin motsvarat
heltid. För den som inte haft ett arbetsutbud motsvarande heltid under den
tiden, ska grundbeloppet minskas proportionellt.

4 §

2

Dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning ska, om inte något

annat följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lämnas med
högst 680 kronor per dag. Till den som har arbetat heltid under hela ramtiden
lämnas inkomstrelaterad ersättning med lägst 320 kronor per dag. För den
som inte har arbetat heltid under hela ramtiden ska det lägsta beloppet mins-
kas proportionellt.

Till den som omfattas av 27 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas

dagpenning med lägst 320 kronor per dag, under förutsättning att sökanden
arbetat heltid under hela den ramtid som föregick den senaste perioden med
arbetslöshetsersättning. För den som inte arbetat heltid under hela den tiden
ska det lägsta beloppet minskas proportionellt.

Till den som omfattas av 30 § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas

dagpenning med lägst 320 kronor per dag, under förutsättning att sökandens
totala arbetsutbud under deltagande i garantin motsvarat heltid. För den som

1 Senaste lydelse 2007:417.

2 Senaste lydelse 2007:417.

SFS 2009:664

Utkom från trycket
den 16 juni 2009

background image

2

SFS 2009:664

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

inte har haft ett arbetsutbud motsvarande heltid under tiden i garantin, ska
det lägsta beloppet minskas proportionellt.

4 a §

3

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter

om omräkning av normalarbetstid enligt 23 g § lagen (1997:238) om arbets-
löshetsförsäkring.

4 b §

4

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter

om omräkning av dagsförtjänst enligt 25 a § tredje stycket lagen (1997:238)
om arbetslöshetsförsäkring.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2006:511.

4 Senaste lydelse 2006:511.