SFS 2009:665 Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

090665.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:239) om
arbetslöshetskassor;

utfärdad den 4 juni 2009.

Enligt riksdagen beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:239) om arbets-

löshetskassor

2

dels att 34 a och 98 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 98 § ska utgå,
dels att 34, 37, 48, 49, 87 och 95 §§ samt rubriken närmast före 95 § ska

ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 48 a, 48 b och 94 a §§,

samt närmast före 94 a § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att det i lagen närmast före 99 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

”Överklagande av beslut från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen”.

34 §

3

Rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa har var och en som vid

ansökningstillfället förvärvsarbetar och uppfyller villkoren i kassans stadgar
om arbete inom kassans verksamhetsområde. Även den som vid ansöknings-
tillfället inte arbetar har rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa, om han
eller hon uppfyllde villkoren när han eller hon senast arbetade. Rätt att bli
medlem har dock inte den som är medlem i en annan arbetslöshetskassa eller
har fyllt 64 år.

När medlemskap i arbetslöshetskassan beviljas anses inträdet i kassan ha

skett första dagen i den kalendermånad när ansökan om medlemskap gjordes.

37 §

4

Arbetslöshetskassans styrelse ska, om inte särskilda skäl talar mot

det, utesluta en medlem som

1. inte uppfyller och inte heller under de senaste sex månaderna har upp-

fyllt bestämmelsen i kassans stadgar om arbete inom kassans verksamhets-
område, eller

2. medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktig eller vilseledande

uppgift om något förhållande av betydelse för hans eller hennes rätt till med-
lemskap eller ersättning.

1 Prop. 2008/09:127, bet. 2008/09:AU10, rskr. 2008/09:250.

2 Senaste lydelse av
34 a § 2000:1461
98 § 2002:543.

3 Senaste lydelse 2000:1461. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2009:665

Utkom från trycket
den 16 juni 2009

background image

2

SFS 2009:665

Om det finns särskilda skäl ska styrelsen, i stället för att utesluta medlem-

men, frånkänna honom eller henne rätten till ersättning enligt bestämmelser
om detta i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

48 §

5

En arbetslöshetskassa ska till staten för varje kalendermånad betala

en finansieringsavgift för finansiering av del av statens kostnader för utbe-
tald ersättning för varje medlem som fanns i kassan den sista dagen i måna-
den. Finansieringsavgiften ska motsvara 131 procent av den under månaden
genomsnittligt utbetalade dagpenningen enligt inkomstbortfallsförsäkringen
delat med tolv.

48 a §

En arbetslöshetskassa ska till staten utöver finansieringsavgiften för

varje kalendermånad betala en arbetslöshetsavgift. Denna avgift ska mot-
svara 33 procent av den under månaden utbetalade inkomstrelaterade arbets-
löshetsersättningen.

Från arbetslöshetsavgiften ska avdrag göras med 50 kronor för varje med-

lem som inte var arbetslös i den mening som avses i 41 a § under den månad
arbetslöshetsavgiften avser. Arbetslöshetsavgiften är dock alltid lägst 0 kro-
nor.

När arbetslöshetskassan enligt 41 § andra stycket är förhindrad att ta ut

medlemsavgifter som täcker kostnaderna för arbetslöshetsavgiften, ska
denna vara 300 kronor för varje sådan medlem som avses i andra stycket.

48 b §

Finansierings- och arbetslöshetsavgifterna får tillsammans högst

motsvara vad kassan betalat ut i dagpenning enligt inkomstbortfallsförsäk-
ringen den månad avgifterna avser.

49 §

6

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om när och på vilket

sätt betalningarna enligt 48–48 b §§ ska göras.

87 §

7

För den kompletterande kassan gäller i övrigt bestämmelserna i

denna lag med följande undantag.

Bestämmelserna i 1 § andra stycket och 5 § första stycket 2 om kassans

verksamhetsområde, bestämmelsen i 3 § om minsta antal medlemmar, be-
stämmelsen i 8 § om att registrering i vissa fall får vägras samt bestämmel-
serna i 82–84 §§ om fusion gäller inte.

Bestämmelserna i 3 §, 5 § första stycket 12, 34–47 a §§ samt 60 § om

medlemskap, medlemsförteckning, medlemsavgift m.m., i 48–48 b §§ om fi-
nansieringsavgift och arbetslöshetsavgift, i 94 a § om uppgiftsskyldighet,
samt i 95–97 §§ och 111–115 §§ om överklagande, omprövning och ändring
gäller för de anslutna i stället för medlemmarna. Vad som sägs i 31 och
61 §§ om medlem gäller även den som är ansluten till den kompletterande
arbetslöshetskassan.

I stället för vad som sägs i 17 § tredje stycket gäller för den komplette-

rande arbetslöshetskassan följande. Till styrelseledamot får utses medlem-
mar, förtroendevalda eller anställda i de organisationer som är medlemmar i

5 Senaste lydelse 2008:410.

6 Senaste lydelse 2006:1545.

7 Senaste lydelse 2008:410.

background image

3

SFS 2009:665

föreningen. Styrelseledamöterna får inte vara styrelseledamöter, kassaföre-
ståndare eller ombud vid föreningsstämma i en annan arbetslöshetskassa.

Bestämmelserna i 51–54 §§ om val av ombud och valda ombud gäller i

den kompletterande arbetslöshetskassan på motsvarande sätt ombud som ut-
ses av medlemsorganisationerna. För sådana ombud gäller vad som i tredje
stycket sägs om styrelseledamot i den kompletterande kassan.

Uppgiftsskyldighet

94 a §

Försäkringskassan ska till en arbetslöshetskassa lämna de uppgifter

om medlemmar i arbetslöshetskassan som avser

1. aktivitetsstöd och utvecklingsersättning, och
2. utfört avlönat arbete vid sidan av deltagande i ett arbetsmarknadspoli-

tiskt program med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Överklagande av en arbetslöshetskassas beslut

95 §

8

Beslut av en arbetslöshetskassa i ärenden enligt denna lag om rätt till

medlemskap, medlemsavgifter och särskild uttaxering får överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol. Behörig länsrätt är den inom vars domkrets det
första beslutet i saken har fattats.

Vid prövning av överklagande av länsrättens beslut i mål som avses i för-

sta stycket ska nämndemän ingå i kammarrätten, om nämndemän deltagit i
länsrätten.

Arbetslöshetskassans beslut enligt denna lag i andra fall än som avses i

första stycket får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

8 Senaste lydelse 2001:29.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009