SFS 2009:666 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

090666.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 4 juni 2009.

Enligt riksdagen beslut

1 föreskrivs ifråga om lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring

2

dels att 30 a § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 28 § ska betecknas 23 b § och att nuvarande 29 § ska

betecknas 25 a §,

dels att 7, 16, 17, 23, den nya 23 b, 24, 25, den nya 25 a, 26, 27 a, 30, 31,

37 och 48 c §§ samt rubriken närmast före 16 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tolv nya paragrafer, 15 a–15 c, 19, 22 a och

22 b, 23 a och 23 c–23 g §§, samt närmast före 23 a § en ny rubrik av följan-
de lydelse,

dels att rubriken närmast före 16 § ska sättas närmast före den nya 15 a §

samt att rubriken närmast före 20 § ska sättas närmast före den nya 19 §.

7 §

3

Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som varit

medlem i en arbetslöshetskassa under minst tolv månader, under förutsättning
att medlemmen efter det senaste inträdet i kassan uppfyllt arbetsvillkoret
enligt 12–14 §§ (medlemsvillkor).

Vid prövning av medlemsvillkoret ska för den sökande, vid beräkning av

medlemstid, för varje medlemsmånad tillgodoräknas närmast föregående
månad som inte redan ingår i medlemstiden.

Ramtid och överhoppningsbar tid

15 a §

Med ramtid avses de tolv månader som närmast föregått den månad

när sökanden anmält sig som arbetslös hos den offentliga arbetsförmedling-
en. Om anmälningsmånaden innehåller arbete, tid med föräldrapenning eller
totalförsvarsplikt i sådan omfattning att den kan tillgodoräknas i ett arbets-
villkor, ska den dock ingå i ramtiden.

15 b §

För en sökande som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program

med aktivitetsstöd och som uppfyllt ett arbetsvillkor före deltagandet i

1 Prop. 2008/09:127, bet. 2008/09:AU10, rskr. 2008/09:250.

2 Senaste lydelse av 30 a § 2007:810.

3 Senaste lydelse 2006:1546.

SFS 2009:666

Utkom från trycket
den 16 juni 2009

background image

2

SFS 2009:666

programmet, utgör ramtiden de tolv månader som närmast föregått den tid-
punkt när sökanden påbörjade programmet.

15 c §

För en sökande som omfattas av 23 § tredje stycket eller som deltar i

ett arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd och som uppfyllt ett
arbetsvillkor under deltagande i programmet, utgör ramtiden de tolv månader
som närmast föregått den tidpunkt när sökanden uppfyllt arbetsvillkoret.

16 §

4

När ramtid ska bestämmas räknas inte den tid då den sökande varit

hindrad att arbeta på grund av

1. styrkt sjukdom,
2. avslutad heltidsutbildning som den sökande har avslutat efter fyllda 25

år eller som har föregåtts av sammanhängande förvärvsarbete på heltid i
minst 5 månader,

3. tvångsvård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
4. frihetsberövande på kriminalvårdens område,
5. a) vård av eget barn som inte har fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i

2 år efter barnets ankomst i familjen, eller,

b) vård av eget barn som inte har fyllt 3 år eller vård av adoptivbarn i 3 år

efter barnets ankomst i familjen, under förutsättning att den sökande omedel-
bart före ledigheten hade ett förvärvsarbete i sådan omfattning att det mot-
svarar minst ett arbetsvillkor,

6. beslut enligt smittskyddslagen (2004:168) eller livsmedelslagen

(2006:804) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av livsmedels-
lagen,

7. utlandsvistelse till följd av att den sökande följt med sin make eller

maka vid dennes arbete i utlandet under förutsättning att makens eller
makans arbetsgivare har sitt säte i Sverige och att lönen utbetalas från
Sverige, varvid med make eller maka jämställs person med vilken den
sökande sammanbor under förhållanden som liknar makars, eller

8. vård av närstående när hel ersättning lämnats enligt lagen (1988:1465)

om ersättning och ledighet för närståendevård.

Första stycket 6 gäller dock inte när fråga är om hälsokontroll vid inresa

enligt 3 kap. 8 § eller avspärrning enligt 3 kap. 10 § smittskyddslagen.

17 §

5

När ramtid ska bestämmas räknas inte heller tid då den sökande

1. fått föräldrapenningförmån enligt lagen (1962:381) om allmän försäk-

ring,

2. varit hindrad att arbeta på grund av tjänstgöring enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt, eller

3. utfört förvärvsarbete som arbetsgivaren finansierat med särskilt anställ-

ningsstöd enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd.

Tid som enligt 13 a § har jämställts med förvärvsarbete ska dock räknas in

i ramtiden.

19 §

6

Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen lämnas i form av dagpenning.

4 Senaste lydelse 2008:310.

5 Senaste lydelse 2007:393.

6 Tidigare 19 § upphävd genom 2006:1546.

background image

3

SFS 2009:666

22 a §

Prövning och beviljande av en ersättningsperiod får göras för den

som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd.

22 b §

För en sökande som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program

med aktivitetsstöd utan att ha en pågående ersättningsperiod och som upp-
fyllt ett arbetsvillkor under deltagande i programmet, räknas ersättningsperi-
oden från och med den tidpunkt när sökanden uppfyllde arbetsvillkoret.

23 §

7

Om arbetslösheten upphör före ersättningsperiodens slut, har den

sökande rätt till ersättning under det återstående antalet dagar av perioden
vid ny arbetslöshet, även om den sökande då inte uppfyller arbets- och
karensvillkoren.

Sökanden har dock inte rätt till ersättning efter det att en samman-

hängande tid av 12 månader har förflutit sedan den sökande senast fick dag-
penning eller aktivitetsstöd. I sådan tid räknas inte in tid som anges i 16 och
17 §§.

Om ersättningsperioden har löpt ut men den sökande under perioden på

nytt uppfyllt arbetsvillkoret lämnas ersättning under ytterligare en ersätt-
ningsperiod. Då ska dock karensvillkoret på nytt uppfyllas. Den nya ersätt-
ningsperioden räknas från den tidpunkt när den tidigare perioden löper ut.

Normalarbetstid

23 a §

För den som är ersättningsberättigad fastställs en normalarbetstid.

23 b §

8

Normalarbetstiden utgör den genomsnittliga arbetstiden under

sökandens ramtid.

Vid bestämmande av normalarbetstid ska utöver arbetad tid även beaktas

tid som ersatts med sjuklön eller ersättning från Försäkringskassan vid tvist
om sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön, eller med följande social-
försäkringsförmåner

1. föräldrapenningförmån, sjukpenning, havandeskapspenning eller reha-

biliteringspenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,

2. ersättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för

närståendevård, eller

3. smittbärarpenning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare.
Det som sägs i andra stycket gäller endast månader som innehåller

förvärvsarbete minst i sådan omfattning att de kan tillgodoräknas i ett arbets-
villkor.

23 c §

Till en sökande som fått dagpenning i form av grundbelopp och under

ersättningsperioden uppfyllt ett nytt arbetsvillkor ska, om det är förmånligare,
som normalarbetstid gälla den normalarbetstid som den sökande hade under
den senaste perioden med arbetslöshetsersättning. Detta får tillämpas för högst
två ersättningsperioder som följer direkt efter varandra.

7 Senaste lydelse 2007:393.

8 Senaste lydelse av tidigare 28 § 2007:393.

background image

4

SFS 2009:666

23 d §

Till en sökande som får sin dagpenning fastställd enligt 27 a § ska

som normalarbetstid gälla den normalarbetstid den sökande hade under den
senaste perioden med arbetslöshetsersättning.

23 e §

Till en sökande som lämnat eller står i begrepp att lämna jobb- och

utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar och tidigare fått ersätt-
ning enligt grundförsäkringen, eller inte tidigare fått arbetslöshetsersättning,
ska som normalarbetstid gälla sökandens totala arbetsutbud under delta-
gande i respektive garanti. Detta gäller endast om ansökan om ersättning
sker inom 12 månader från tidpunkten när sökanden lämnade respektive
garanti och får tillämpas högst två gånger för en sökande.

23 f §

Till en sökande som får sin dagpenning fastställd enligt 30 § ska

som normalarbetstid gälla sökandens totala arbetsutbud under deltagande i
jobb- och utvecklingsgarantin respektive jobbgarantin för ungdomar.

23 g §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om omräkning av normalarbetstid.

24 §

Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas med ett belopp per dag

som inte är baserat på tidigare förvärvsinkomster (dagpenning i form av
grundbelopp).

Dagpenning i form av grundbelopp bestäms utifrån sökandens normal-

arbetstid och det belopp som regeringen fastställer, om inte annat följer av
denna lag.

25 §

9

Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas med ett

belopp per dag som är baserat på tidigare förvärvsinkomster (dagpenning i
form av inkomstrelaterad ersättning).

Dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning bestäms utifrån sökan-

dens dagsförtjänst, normalarbetstid och det högsta respektive lägsta belopp
som regeringen fastställer, om inte annat följer av denna lag.

25 a §

10

Med dagsförtjänst avses en femtedel av den veckoinkomst eller, i

fråga om sökande med månadslön, 1/22 av den månadsinkomst, som den sö-
kande haft under ramtiden.

För den som omfattas av 23 b § andra stycket ska dagsförtjänsten beräk-

nas på sökandens förvärvsinkomst och det ersättningsbelopp som lämnats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om omräkning av dagsförtjänst.

Bestämmelser om beräkningen av dagsförtjänsten för företagare finns i

37 §.

26 §

11

Om inte annat följer av 25 § andra stycket, 27 §, 27 a § eller 30 §,

lämnas dagpenning med ett belopp som motsvarar följande procentsatser av
den sökandens dagsförtjänst.

9 Senaste lydelse 2006:1546.

10 Senaste lydelse av tidigare 29 § 2006:470.

11 Senaste lydelse 2007:393.

background image

5

SFS 2009:666

– 80 procent under de första 200 dagarna av ersättningsperioden, och
– 70 procent under resten av ersättningsperioden.
När det bestäms med vilken procentsats ersättning ska lämnas ska dag då

en sökande fått aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitets-
stöd jämställas med ersättningsdag enligt denna lag. Därvid beaktas inte
dagar före den 1 januari 2007.

27 a §

12

Om inte annat följer av 25 § andra stycket, ska till en sökande som

under ersättningsperioden på nytt uppfyllt arbetsvillkoret och för vilken
ersättning lämnas under ytterligare en ersättningsperiod, om det är förmån-
ligare, dagpenning lämnas med ett belopp som motsvarar 65 procent av den
dagsförtjänst som låg till grund för den senast lämnade arbetslöshetsersätt-
ningen.

Det som sägs i första stycket får tillämpas för högst två ersättningsperio-

der som följer direkt efter varandra.

30 §

13

Om inte annat följer av 25 § andra stycket, ska till en sökande som

lämnat eller står i begrepp att lämna jobb- och utvecklingsgarantin eller jobb-
garantin för ungdomar, om det är förmånligare, dagpenning lämnas med ett
belopp som motsvarar 65 procent av den dagsförtjänst som låg till grund för
den senast lämnade arbetslöshetsersättningen. Detta gäller endast om ansökan
om ersättning sker inom 12 månader från tidpunkten när sökanden lämnade
respektive garanti och får tillämpas högst två gånger för en sökande.

31 §

Får en sökande med anledning av arbetslöshet fortlöpande ersättning

från någon annan än arbetslöshetskassan, får dagpenning lämnas med högst
skillnaden mellan det högsta belopp som får lämnas enligt 26–30 §§ och
ersättningen.

37 §

När underlaget bestäms för beräkningen av dagsförtjänsten ska för

företagare dagsförtjänsten bygga på den genomsnittliga inkomsten under de
tre senaste åren före avvecklingsåret. Om företagaren har lagt ned sin verk-
samhet inom 12 månader från det att företagaren startade den kan ersättningen
baseras på företagarens tidigare anställning.

Bestämmelser om sammanläggning av förvärvsinkomst och förmåner vid

beräkning av dagsförtjänst finns i 25 a § andra stycket.

48 c §

14

Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden ska till en

arbetslöshetskassa lämna de uppgifter om förmån, ersättning eller annat stöd
åt enskild som har betydelse för tillämpningen av denna lag.

Försäkringskassan ska till en arbetslöshetskassa även lämna de uppgifter

om föräldraskap som behövs för att pröva rätten till arbetslöshetsersättning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009. Bestämmelsen i 7 § i sin nya

lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2009.

12 Senaste lydelse 2007:393.

13 Senaste lydelse 2007:393.

14 Senaste lydelse 2007:393.

background image

6

SFS 2009:666

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättningsperioder som bevil-

jats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)