SFS 2009:667 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

090667.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 4 juni 2009.

Enligt riksdagen beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1997:238) om arbetslös-

hetsförsäkring ska ha följande lydelse.

7 §

2

Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som

varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst tolv månader, under förut-
sättning att medlemmen efter det senaste inträdet i kassan uppfyllt arbetsvill-
koret enligt 12–14 §§ (medlemsvillkor).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller för medlemsmånader som påbörjats före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:127, bet. 2008/09:AU10, rskr. 2008/09:250.

2 Senaste lydelse 2009:000. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2009:667

Utkom från trycket
den 16 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009