SFS 2009:669 Förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet

090669.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:14) om
kärnteknisk verksamhet;

utfärdad den 4 juni 2009.

Regeringen föreskriver att 24 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk

verksamhet

1 ska ha följande lydelse.

24 §

Ansökan om tillstånd eller godkännande enligt 5 § eller 5 a § andra

stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet ska göras skriftligen och
ges in till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Om ansökan avser en fråga som regeringen ska pröva, ska myndigheten

skaffa behövliga yttranden och med ett eget yttrande överlämna handling-
arna i ärendet till regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2008:456.

SFS 2009:669

Utkom från trycket
den 16 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009