SFS 2009:672 Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

090672.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1206) om
fristående skolor;

utfärdad den 11 juni 2009.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1996:1206) om

fristående skolor

2

dels att 1 kap. 4 b och 5 §§, 1 a kap. 8 a och 9 §§ samt 2 kap. 10–12 §§ ska

upphöra att gälla,

dels att rubriken till förordningen ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas ett nytt kapitel, 4 kap., av följande

lydelse.

Förordning om fristående skolor och viss enskild verksamhet
inom skolområdet

4 kap. Beräkning av bidrag m.m.

Fastställande av bidrag per kalenderår

1 §

Ett bidrag enligt 2 a kap. 17 a §, 2 b kap. 10 och 10 b §§ samt 9 kap. 6,

6 a, 8 a och 8 c §§ skollagen (1985:1100) ska fastställas per kalenderår.

Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande budget-

året och beslutas före kalenderårets början. För barn och elever som börjar i
verksamheten under kalenderåret ska kommunen besluta bidraget omgående.

För elever som påbörjar utbildning i augusti ska bidrag enligt 2 b kap. 10

och 10 b §§ samt 9 kap. 6, 6 a, 8 a och 8 c §§ skollagen avse tiden från och
med den 1 juli samma år.

Betydelsen av resurstillskott och avgifter

2 §

Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under

budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna och den
enskilda verksamheten.

1 Jfr prop. 2008/09:171, bet. 2008/09:UbU13, rskr. 2008/09:280.

2 Förordningen omtryckt 2002:395.
Senaste lydelse av
2 kap. 10 § 2006:1007
2 kap. 11 § 2004:996
2 kap. 12 § 2006:1007.

SFS 2009:672

Utkom från trycket
den 22 juni 2009

background image

2

SFS 2009:672

När en kommun beslutar om bidrag till enskild verksamhet, ska det beaktas

om och i så fall vilka avgifter som tas ut i den kommunala verksamheten och i
den enskilda verksamheten.

Bemyndigande om uppgifter om kommande verksamhet

3 §

Statens skolverk får när det gäller fristående skolor som avses i 9 kap. 6,

6 a, 8 och 8 b §§ skollagen (1985:1100) meddela föreskrifter om skyldigheten
för huvudmannen för skolan att lämna uppgifter om kommande verksamhet.

Grundbelopp

4 §

I 2 b kap. 10 och 10 b §§ samt 9 kap. 6, 6 a, 8 a och 8 c §§ skollagen

(1985:1100) anges vilka kostnadsslag som ska ingå i bidraget (grundbelopp)
till fristående skolor och till utbildning i förskoleklasser som inte bedrivs av
en godkänd fristående skola. Vid tillämpning av dessa regler ska ersättning
för

1. undervisning avse kostnader för skolans undervisande personal, stöd-

åtgärder till barn och elever, arbetslivsorientering, kompetensutveckling av
personalen och liknande kostnader,

2. läromedel och utrustning avse kostnader för läroböcker, litteratur,

datorer, maskiner som används i undervisningen, skolbibliotek, studiebesök
och liknande kostnader,

3. elevvård och hälsovård avse kostnader för sådan elev- och hälsovård

som inte tillhandahålls av undervisande personal utan t.ex. av kurator och
sjuksköterska,

4. måltider avse kostnader för livsmedel, personal, transporter och därmed

sammanhängande administration och liknande kostnader,

5. administration avse administrativa kostnader som ska beräknas till tre

procent av grundbeloppet,

6. mervärdesskatt avse ett schablonbelopp som uppgår till sex procent av

det totala bidragsbeloppet (grundbelopp och i förekommande fall tilläggs-
belopp), och

7. lokalkostnader avse kostnader för hyra, driftskostnader, inventarier

som inte är läromedel, kapitalkostnader i form av ränta på lån och liknande,
dock inte kostnader för amortering.

5 §

Enligt 2 a kap. 17 a § skollagen (1985:1100), gäller särskilda ersättnings-

regler för förskola och fritidshem. Vid tillämpning av 2 a kap. 17 a § skollagen
ska ersättning för

1. omsorg och pedagogisk verksamhet avse kostnader för personal i den

pedagogiska verksamheten och omsorgen samt kompetensutveckling av per-
sonalen och liknande kostnader, och

2. pedagogiskt material och utrustning avse kostnader för lek- och lärpro-

dukter, maskiner som används i verksamheten, studiebesök och liknande
kostnader.

För övriga kostnadsslag ska 4 § 4–7 tillämpas på motsvarande sätt.

background image

3

SFS 2009:672

Särskilt om ersättning för måltider

6 §

Bidraget till en fristående gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska

innefatta ersättning för skolmåltider, om kommunen erbjuder kostnadsfria
skolmåltider.

En fristående gymnasieskola eller gymnasiesärskola, vars bidrag från en

elevs hemkommun innefattar ersättning för skolmåltider, får inte ta ut någon
måltidsavgift från den elev som bidraget avser.

Särskilt om ersättning för lokalkostnader

7 §

Ersättning för lokalkostnader enligt 4 § 7 ska motsvara kommunens

genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet.

Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader i stället

motsvara den fristående skolans eller den enskilda verksamhetens faktiska
kostnader om dessa kostnader är skäliga.

Särskilt om ersättning för kapitalkostnader

8 §

Kommunens normala avskrivningsprinciper ska tillämpas vid beräk-

ningen av kostnader för inköp.

Tilläggsbelopp

9 §

Med tilläggsbelopp enligt 2 a kap. 17 a §, 2 b kap. 10 och 10 b §§ samt

9 kap. 6, 6 a, 8 a och 8 c §§ skollagen (1985:1100) avses ersättning för assi-
stenthjälp, anpassning av skollokaler eller andra extraordinära stödåtgärder
som inte har anknytning till den vanliga undervisningen samt ersättning för
elever som ska erbjudas modersmålsundervisning.

Särskilt om ersättning till modersmålsundervisning

10 §

Om en kommun erbjuder modersmålsundervisning i egen förskole-

klass, ska kommunen lämna motsvarande bidrag till sådan verksamhet i
enskild eller fristående förskoleklass.

Omfattningen av bidragsberättigad gymnasieutbildning

11 §

Bidrag till en fristående gymnasieskola enligt 9 kap. 8 a § skollagen

(1985:1100) ska lämnas i en omfattning som minst motsvarar en fullständig
gymnasieutbildning (2 500 poäng).

Riksprislistan

12 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka belopp som en

kommun ska betala till en skola per elev, program och, i förekommande fall,
inriktning, när det gäller bidrag som avses i 9 kap. 8 a § femte stycket och
8 c § femte stycket skollagen (1985:1100) (riksprislistan).

Skolverket får vidare meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna

att lämna de uppgifter om verksamheten som behövs för sådana beslut om
bidrag till fristående skolor som avses i första stycket.

background image

4

SFS 2009:672

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

När Skolverket meddelar föreskrifter om bidragsbeloppens storlek enligt

riksprislistan ska berörda kommuners budgeterade bidragsbelopp för det
kommande året ligga till grund för bidragsbeloppen.

Redovisning av hur bidraget har beräknats

13 §

En kommun som lämnar bidrag för ett barn eller en elev i en

fristående skola eller i en enskild verksamhet ska för skolan eller den
enskilda huvudmannen kunna redovisa hur bidraget har beräknats.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om sådan redovisning.

Utbetalning av bidrag

14 §

Om huvudmannen för skolan eller den enskilda verksamheten och

kommunen inte kommer överens om annat, ska bidragen betalas ut med en
tolftedel varje månad.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.
2. Bestämmelserna ska tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret

2010.

3. För fristående gymnasieskolor som före den 1 juli 2009 fått förklaring

om rätt till bidrag för en utbildning som i bidragshänseende har hänförts till
estetiska programmet eller fordonsprogrammet, ska Statens skolinspektion
inför kalenderåret 2010, utan ansökan från huvudmannen, pröva om utbild-
ningarna ska hänföras till någon av inriktningarna musik eller transport.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)