SFS 2009:673 Förordning om ändring i förordningen (2009:187) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

090673.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:187) om ändring i
förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 11 juni 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefini-

tioner i stället för dess lydelse enligt förordningen (2009:187) om ändring i
nämnda förordning ska ha följande lydelse.

2 §

Definitioner med den betydelse som anges nedan är avsedda att använ-

das i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Beteckning

Betydelse

Accelerationsfält

Ett sådant körfält som är avsett endast
för anslutande trafik

Behörighetshandling

Körkort, traktorkort, förarbevis för
moped klass II, förarbevis för snö-
skoter, förarbevis för terränghjuling
samt bevis om körkort och bevis om
förarbevis

Besiktningsinstrument

Ett bevis om att fordonet har god-
känts vid mopedbesiktning

Färdled

En sådan led eller plats i terrängen
som allmänt används för samfärdsel
men inte är en väg

Grundhandling

En handling som är avsedd för färdig-
ställande av körkort, förarbevis för
moped klass II, förarbevis för snösko-
ter eller förarbevis för terränghjuling

SFS 2009:673

Utkom från trycket
den 22 juni 2009

background image

2

SFS 2009:673

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Gågata

En väg eller en vägsträcka som enligt
en lokal trafikföreskrift ska vara gågata
och som är utmärkt med vägmärke för
gågata