SFS 2009:674 Förordning om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

090674.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag
för projektverksamhet inom den regionala
tillväxtpolitiken;

utfärdad den 11 juni 2009.

Regeringen föreskriver att 3, 5, 6 och 8 §§ förordningen (2003:596) om

bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

1 ska ha

följande lydelse.

3 §

2

Den centrala projektverksamheten ska vara förenlig med de regionala

utvecklingsprogrammen, de regionala tillväxtprogrammen och de regionala
strukturfondsprogrammen för konkurrenskraft och sysselsättning. Beslutet om
bidrag ska överlämnas till berörd länsstyrelse, berört samverkansorgan eller
regionalt självstyrelseorgan.

Den regionala projektverksamheten ska bedrivas i enlighet med de regio-

nala utvecklingsprogrammen, de regionala tillväxtprogrammen och de regio-
nala strukturfondsprogrammen för konkurrenskraft och sysselsättning. Pro-
jektverksamheten får även innefatta insatser inom ramen för de regionala ser-
viceprogrammen.

5 §

3

Bidrag för ett projekt får inte utgöra driftsstöd.

Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent av utgif-

terna för projektet.

Om Tillväxtverket och minst en annan beslutsfattare enligt denna förord-

ning beslutar om bidrag för samma projekt, får bidrag lämnas med upp till
100 procent av utgifterna för projektet. Varje beslutsfattare får dock besluta
om bidrag med högst 50 procent av utgifterna för projektet.

6 §

4

Ett projekt får inte avse åtgärder som omfattas av stöd enligt förord-

ningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag, förordningen (2000:283) om
regionalt bidrag till företagsutveckling, förordningen (2000:284) om stöd till
kommersiell service, förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd
eller förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling
samt innovation, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2007:714.

2 Senaste lydelse 2006:1466.

3 Senaste lydelse 2006:1466.

4 Senaste lydelse 2005:532.

SFS 2009:674

Utkom från trycket
den 22 juni 2009

background image

2

SFS 2009:674

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

8 §

5

Ansökan om bidrag för ett projekt ska ske skriftligen. En ansökan som

avser bidrag för central projektverksamhet ska ges in till Tillväxtverket. En
ansökan som avser bidrag för regional projektverksamhet ska ges in till läns-
styrelsen, samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet.

En ansökan ska innehålla uppgifter om
1. bidragsmottagare, och
2. projektet, där projektets syfte, mål, tidsplan och genomförande samt

budget och finansieringsplan ska anges.

Sökanden ska i övrigt lämna de uppgifter och göra den utredning som

verket, länsstyrelsen, samverkansorganet eller det regionala självstyrelse-
organet beslutar.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2009:158.