SFS 2009:674 Förordning om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

090674.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2003:596) om bidrag <br/>f�r projektverksamhet inom den regionala <br/>tillv�xtpolitiken;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 11 juni 2009.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 3, 5, 6 och 8 �� f�rordningen (2003:596) om</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">bidrag f�r projektverksamhet inom den regionala tillv�xtpolitiken</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:565px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska ha</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft10">Den centrala projektverksamheten ska vara f�renlig med de regionala</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">utvecklingsprogrammen, de regionala tillv�xtprogrammen och de regionala<br/>strukturfondsprogrammen f�r konkurrenskraft och syssels�ttning. Beslutet om<br/>bidrag ska �verl�mnas till ber�rd l�nsstyrelse, ber�rt samverkansorgan eller<br/>regionalt sj�lvstyrelseorgan.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Den regionala projektverksamheten ska bedrivas i enlighet med de regio-</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">nala utvecklingsprogrammen, de regionala tillv�xtprogrammen och de regio-<br/>nala strukturfondsprogrammen f�r konkurrenskraft och syssels�ttning. Pro-<br/>jektverksamheten f�r �ven innefatta insatser inom ramen f�r de regionala ser-<br/>viceprogrammen.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:702px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Bidrag f�r ett projekt f�r inte utg�ra driftsst�d.</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Bidrag enligt denna f�rordning f�r l�mnas med h�gst 50 procent av utgif-</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">terna f�r projektet.</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om Tillv�xtverket och minst en annan beslutsfattare enligt denna f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ning beslutar om bidrag f�r samma projekt, f�r bidrag l�mnas med upp till<br/>100 procent av utgifterna f�r projektet. Varje beslutsfattare f�r dock besluta<br/>om bidrag med h�gst 50 procent av utgifterna f�r projektet.</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:843px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett projekt f�r inte avse �tg�rder som omfattas av st�d enligt f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ningen (1998:996) om syssels�ttningsbidrag, f�rordningen (2000:283) om<br/>regionalt bidrag till f�retagsutveckling, f�rordningen (2000:284) om st�d till<br/>kommersiell service, f�rordningen (2007:61) om regionalt investeringsst�d<br/>eller f�rordningen (2008:762) om statligt st�d till forskning och utveckling<br/>samt innovation, eller enligt motsvarande �ldre best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2007:714.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2006:1466.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2006:1466. </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Senaste lydelse 2005:532.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2009:674</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 22 juni 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:674</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Ans�kan om bidrag f�r ett projekt ska ske skriftligen. En ans�kan som</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">avser bidrag f�r central projektverksamhet ska ges in till Tillv�xtverket. En<br/>ans�kan som avser bidrag f�r regional projektverksamhet ska ges in till l�ns-<br/>styrelsen, samverkansorganet eller det regionala sj�lvstyrelseorganet. </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">En ans�kan ska inneh�lla uppgifter om <br/>1. bidragsmottagare, och <br/>2. projektet, d�r projektets syfte, m�l, tidsplan och genomf�rande samt</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">budget och finansieringsplan ska anges.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">S�kanden ska i �vrigt l�mna de uppgifter och g�ra den utredning som</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">verket, l�nsstyrelsen, samverkansorganet eller det regionala sj�lvstyrelse-<br/>organet beslutar. </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2009. </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2009:158.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2003:596) om bidrag
f�r projektverksamhet inom den regionala
tillv�xtpolitiken;

utf�rdad den 11 juni 2009.

Regeringen f�reskriver att 3, 5, 6 och 8 �� f�rordningen (2003:596) om

bidrag f�r projektverksamhet inom den regionala tillv�xtpolitiken

1 ska ha

f�ljande lydelse.

3 �

2

Den centrala projektverksamheten ska vara f�renlig med de regionala

utvecklingsprogrammen, de regionala tillv�xtprogrammen och de regionala
strukturfondsprogrammen f�r konkurrenskraft och syssels�ttning. Beslutet om
bidrag ska �verl�mnas till ber�rd l�nsstyrelse, ber�rt samverkansorgan eller
regionalt sj�lvstyrelseorgan.

Den regionala projektverksamheten ska bedrivas i enlighet med de regio-

nala utvecklingsprogrammen, de regionala tillv�xtprogrammen och de regio-
nala strukturfondsprogrammen f�r konkurrenskraft och syssels�ttning. Pro-
jektverksamheten f�r �ven innefatta insatser inom ramen f�r de regionala ser-
viceprogrammen.

5 �

3

Bidrag f�r ett projekt f�r inte utg�ra driftsst�d.

Bidrag enligt denna f�rordning f�r l�mnas med h�gst 50 procent av utgif-

terna f�r projektet.

Om Tillv�xtverket och minst en annan beslutsfattare enligt denna f�rord-

ning beslutar om bidrag f�r samma projekt, f�r bidrag l�mnas med upp till
100 procent av utgifterna f�r projektet. Varje beslutsfattare f�r dock besluta
om bidrag med h�gst 50 procent av utgifterna f�r projektet.

6 �

4

Ett projekt f�r inte avse �tg�rder som omfattas av st�d enligt f�rord-

ningen (1998:996) om syssels�ttningsbidrag, f�rordningen (2000:283) om
regionalt bidrag till f�retagsutveckling, f�rordningen (2000:284) om st�d till
kommersiell service, f�rordningen (2007:61) om regionalt investeringsst�d
eller f�rordningen (2008:762) om statligt st�d till forskning och utveckling
samt innovation, eller enligt motsvarande �ldre best�mmelser.

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2007:714.

2 Senaste lydelse 2006:1466.

3 Senaste lydelse 2006:1466.

4 Senaste lydelse 2005:532.

SFS 2009:674

Utkom fr�n trycket
den 22 juni 2009

background image

2

SFS 2009:674

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

8 �

5

Ans�kan om bidrag f�r ett projekt ska ske skriftligen. En ans�kan som

avser bidrag f�r central projektverksamhet ska ges in till Tillv�xtverket. En
ans�kan som avser bidrag f�r regional projektverksamhet ska ges in till l�ns-
styrelsen, samverkansorganet eller det regionala sj�lvstyrelseorganet.

En ans�kan ska inneh�lla uppgifter om
1. bidragsmottagare, och
2. projektet, d�r projektets syfte, m�l, tidsplan och genomf�rande samt

budget och finansieringsplan ska anges.

S�kanden ska i �vrigt l�mna de uppgifter och g�ra den utredning som

verket, l�nsstyrelsen, samverkansorganet eller det regionala sj�lvstyrelse-
organet beslutar.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2009.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2009:158.

;