SFS 2009:675 Förordning om ändring i förordningen (2008:851) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193)

090675.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:851) om ändring i
internationella upphovsrättsförordningen
(1994:193);

utfärdad den 4 juni 2009.

Regeringen föreskriver att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen

(2008:851) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen
(1994:193) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)

SFS 2009:675

Utkom från trycket
den 22 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

;