SFS 2009:676 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

090676.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 11 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 23 kap. 7 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

23 kap.

7 §

Sekretess gäller hos Skolväsendets överklagandenämnd i ärenden som

uppkommit där till följd av överklagande av beslut samt i tillsynsverksamhet
hos Statens skolinspektion och Myndigheten för yrkeshögskolan för uppgift
om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde
eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009. Äldre bestämmelser gäller fort-

farande för uppgifter i sådana ärenden och i sådan verksamhet där handling-
arna omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:151, bet. 2008/09:UbU21, rskr. 2008/09:281.

SFS 2009:676

Utkom från trycket
den 22 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009