SFS 2009:677 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

090677.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 11 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 kap. 8 § offentlighets- och se-

kretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

28 kap.

8 §

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekono-

miska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men
om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende om

1. inkomstgaranti för den som har varit riksdagsledamot eller ledamot av

Europaparlamentet,

2. inkomstgaranti eller motsvarande förmåner för den som varit statsråd

och för vissa arbetstagare som har innehaft statlig chefsanställning,

3. pension enligt statligt kollektivavtal om särskild pension för yrkes-

officerare, eller

4. pensionsersättning och särskild pensionsersättning enligt statligt kol-

lektivavtal om trygghetsfrågor.

Sekretess gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 14 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:184, bet. 2008/09:KU25, rskr. 2008/09:286.

SFS 2009:677

Utkom från trycket
den 23 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009