SFS 2009:678 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

090678.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

utfärdad den 11 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 § folkbokföringslagen

(1991:481) ska ha följande lydelse.

20 §

2

Den som kan antas under sin normala livsföring komma att regel-

mässigt tillbringa sin dygnsvila utom landet under minst ett år ska avregistreras
från folkbokföringen som utflyttad om inte annat följer av andra stycket eller
14 §. �ven den som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila
både inom och utom landet ska avregistreras om han med hänsyn till samtliga
omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist utom landet.

En vistelse utom landet som föranleds av uppdrag som ledamot av Europa-

parlamentet ska inte leda till avregistrering enligt första stycket om ledamoten
har anknytning till landet genom att disponera en bostad här. På ansökan av
ledamoten får dock Skatteverket besluta om avregistrering under de förutsätt-
ningar som anges i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 14 juli 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:184, bet. 2008/09:KU25, rskr. 2008/09:286.

2 Senaste lydelse 2003:657.

SFS 2009:678

Utkom från trycket
den 23 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009