SFS 2009:679 Lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

090679.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska
villkor för riksdagens ledamöter;

utfärdad den 11 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1065) om eko-

nomiska villkor för riksdagens ledamöter

dels att 1 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 11 kap. 1 §, 12 kap. 1 §, 13 kap. 2, 4, 5, och

10 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 13 kap. 12 a §, av följande

lydelse.

1 kap.

1 §

2

En riksdagsledamot är berättigad till ekonomiska förmåner enligt

denna lag. Om ledamoten har beviljats ledighet under minst en månad i
följd, lämnas förmånerna för ledighetstiden endast om skälet är offentligt
uppdrag, militärtjänstgöring, sjukdom eller annat förhållande som omfattas
av bestämmelserna om rätt till ledighet för arbetstagare hos riksdagen.

Förmånerna lämnas inte för tid då en ledamot är statsråd eller stats-

sekreterare.

För ersättare gäller, om inte annat sägs i denna lag, samma bestämmelser

som för ledamot.

7 kap.

1 §

3

Egenpensionsförmåner är ålderspension, sjukpension och egenliv-

ränta. Den som har varit både riksdagsledamot och ledamot av Europa-
parlamentet har inte rätt till sådana förmåner enligt denna lag om han eller
hon omfattas av lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av
Europaparlamentet.

Egenpensionsförmåner får inte betalas samtidigt med arvode eller inkomst-

garanti enligt denna lag eller med arvode eller övergångsersättning enligt
Europaparlamentets beslut nr 2005/684/EG, Euratom av den 28 september
2005 om antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga

4.

1 Prop. 2008/09:184, bet. 2008/09:KU25, rskr. 2008/09:286.

2 Senaste lydelse 1998:1717. Ändringen innebär att fjärde stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 1996:305.

4 EUT L 262, 7.10.2005, s. 1 (Celex 32005Q0684).

SFS 2009:679

Utkom från trycket
den 23 juni 2009

background image

2

SFS 2009:679

11 kap.

1 §

5

Efterlevandepension betalas efter den som vid sin död var ledamot av

riksdagen eller berättigad till ålderspension eller sjukpension enligt denna
lag.

Sådan pension betalas dock inte enligt denna lag efter den som tidigare

varit ledamot av Europaparlamentet och som omfattas av lagen (1996:304)
om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet.

12 kap.

1 §

6

Kompletterande efterlevandepension betalas efter den som vid sin död

var ledamot av riksdagen eller berättigad till ålderspension eller sjukpension
enligt denna lag.

Sådan pension betalas dock inte enligt denna lag efter den som tidigare

varit ledamot av Europaparlamentet och som omfattas av lagen (1996:304)
om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet.

13 kap.

2 §

7

Riksdagsförvaltningen beslutar om rätt till inkomstgaranti. Rätt till

inkomstgaranti från och med den tidpunkt arvodet upphör har den som

1. har varit ledamot och som före 65 års ålder lämnar riksdagen efter

minst tre hela års sammanhängande tid i riksdagen, eller

2. har varit riksdagsledamot och ledamot av Europaparlamentet och som

före 65 års ålder lämnar riksdagen efter sammanlagt minst tre hela års sam-
manhängande tid i Europaparlamentet och riksdagen.

Vid beräkning av sammanhängande tid enligt första stycket 2 ska tid under

vilken arvode betalats till ledamoten enligt Europaparlamentets beslut nr
2005/684/EG, Euratom av den 28 september 2005 om antagande av
Europaparlamentets ledamotsstadga inte räknas ledamoten tillgodo.

4 §

8

Inkomstgaranti betalas ut från och med den dag arvodet upphör och

gäller, med de begränsningar som framgår av 5 § första stycket, 5 § andra
stycket 1 och 2 och 16 §, till och med månaden innan den då ledamoten
fyller 65 år eller, om ledamoten avlider dessförinnan, till och med den
månad då dödsfallet inträffar.

Om ledamoten åter tar plats i riksdagen upphör garantin så länge upp-

draget varar.

5 §

9

För den som varit ledamot i riksdagen kortare sammanlagd tid än sex

hela år gäller inkomstgarantin ett år.

För den ledamot som lämnar riksdagen efter en sammanlagd tid av minst

sex hela år i riksdagen gäller inkomstgarantin

1. i längst två år om ledamoten inte uppnått 40 års ålder,

5 Senaste lydelse 1996:305.

6 Senaste lydelse 1996:305.

7 Senaste lydelse 2006:998.

8 Senaste lydelse 2006:998.

9 Senaste lydelse 2006:998.

background image

3

SFS 2009:679

2. i längst fem år om ledamoten uppnått 40 men inte 50 års ålder,
3. längst till ingången av den månad då ledamoten fyller 65 år om han

eller hon uppnått 50 års ålder.

Vad som föreskrivs i andra stycket gäller även den ledamot som lämnar

riksdagen efter en sammanlagd tid av minst sex hela år i riksdagen och
Europaparlamentet. Vid sammanläggning av tiden ska tid under vilken
arvode betalats till ledamoten enligt Europaparlamentets beslut nr 2005/684/
EG, Euratom av den 28 september 2005 om antagande av Europaparla-
mentets ledamotsstadga inte räknas ledamoten tillgodo.

10 §

10

Inkomstgarantin betalas per månad under det första garantiåret med

80 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger 1,67 inkomst-
basbelopp enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och
med 40 procent av den del som överstiger 1,67 men inte 2,5 inkomstbas-
belopp. För tid därefter betalas inkomstgaranti med följande andelar av
garantiunderlaget i förhållande till ledamotens sammanlagda tid i riksdagen
och i Europaparlamentet:

– 66,0 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger 1,67 in-

komstbasbelopp och 33 procent av den del som överstiger 1,67 men inte 2,5
inkomstbasbelopp efter minst 12 år,

– 60,5 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger 1,67 in-

komstbasbelopp och 30,25 procent av den del som överstiger 1,67 men inte
2,5 inkomstbasbelopp efter minst 11 år,

– 55,0 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger 1,67

inkomstbasbelopp och med 27,5 procent av den del som överstiger 1,67 men
inte 2,5 inkomstbasbelopp efter minst 10 år,

– 49,5 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger 1,67

inkomstbasbelopp och med 24,75 procent av den del som överstiger 1,67
men inte 2,5 inkomstbasbelopp efter minst 9 år,

– 44,0 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger 1,67

inkomstbasbelopp och med 22 procent av den del som överstiger 1,67 men
inte 2,5 inkomstbasbelopp efter minst 8 år,

– 38,5 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger 1,67

inkomstbasbelopp och med 19,25 procent av den del som överstiger 1,67
men inte 2,5 inkomstbasbelopp efter minst 7 år,

– 33,0 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger 1,67

inkomstbasbelopp och med 16,5 procent av den del som överstiger 1,67 men
inte 2,5 inkomstbasbelopp efter minst 6 år.

Vid beräkning av ledamotens sammanlagda tid i riksdagen och Europa-

parlamentet enligt första stycket ska tid under vilken arvode betalats till
ledamoten enligt Europaparlamentets beslut nr 2005/684/EG, Euratom av
den 28 september 2005 om antagande av Europaparlamentets ledamots-
stadga inte räknas ledamoten tillgodo.

12 a §

Inkomstgarantin minskas med det belopp i svensk valuta som

motsvarar vad ledamoten får i form av arvode enligt artikel 10 i Europa-
parlamentets beslut nr 2005/684/EG, Euratom av den 28 september 2005 om
antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga.

10 Senaste lydelse 2006:998.

background image

4

SFS 2009:679

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Om en ledamot som har inkomstgaranti samtidigt tar emot över-

gångsersättning enligt artikel 13 i Europaparlamentets beslut nr 2005/684/
EG, Euratom minskas inkomstgarantin med det belopp i svensk valuta som
motsvarar vad ledamoten får i övergångsersättning.

Denna lag träder i kraft den 14 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)