SFS 2009:680 Lag om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet

090680.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till
Sveriges företrädare i Europaparlamentet;

utfärdad den 11 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1996:304) om arvode

m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet

2

dels att 1 kap. 2 och 5 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken till lagen samt 1 kap. 1 §, 2 kap. 1–4 §§, 3 kap. 1 och 3–

7 §§, 4 kap. 1–3 §§, 5 kap. 1, 3, 4 och 6 §§, 6 kap. 1 och 2 §§, 7 kap. 1–3 §§,
8 kap. 1, 2 och 6 §§, 9 kap. 1–9 §§, 10 kap. 3 § och 11 kap. 1–3 §§ ska ha
följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 12 kap., fem nya paragrafer,

3 kap. 8 § samt 9 kap. 3 a, 9 a, 12 a och 23 §§, och närmast före 9 kap. 12 a
och 23 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Lag (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av
Europaparlamentet

1 kap.

1 §

3

Rätt till förmåner enligt denna lag har den som är ledamot av

Europaparlamentet och som med stöd av artikel 25 Europaparlamentets
beslut nr 2005/684/EG, Euratom av den 28 september 2005 om antagande av
Europaparlamentets ledamotsstadga

4 har begärt att han eller hon ska om-

fattas av nationella bestämmelser om ledamotsarvode, övergångsersättning,
pension och efterlevandepension.

Rätt till egenpensionsförmåner, kompletterande efterlevandepension,

inkomstgaranti och efterlevandeskydd enligt bestämmelserna i 3–9 kap. har
även den som

1. i annat fall än som avses i första stycket är ledamot av Europaparlamen-

tet och innehaft uppdrag där före den 14 juli 2009,

2. har varit ledamot av Europaparlamentet före den 14 juli 2009,
3. är riksdagsledamot och har varit ledamot av Europaparlamentet före

den 14 juli 2009, eller

1 Prop. 2008/09:184, bet. 2008/09:KU25, rskr. 2008/09:286.

2 Senaste lydelse av 1 kap. 5 § 2000:433.

3 Senaste lydelse 1998:1718.

4 EUT L 262, 7.10.2005, s. 1 (Celex 32005Q0684).

SFS 2009:680

Utkom från trycket
den 23 juni 2009

background image

2

SFS 2009:680

4. har varit riksdagsledamot och varit ledamot av Europaparlamentet före

den 14 juli 2009.

För den tid en ledamot fullgjort uppdrag i Europaparlamentet lämnas för-

måner enligt denna lag endast för tiden före den 14 juli 2009 om inte leda-
moten framställt en begäran som avses i första stycket. Har en sådan begäran
framställts ska förmåner enligt denna lag lämnas för resten av ledamotens
mandattid.

Om ledamoten är frånvarande eller har beviljats ledighet från sitt uppdrag

i Europaparlamentet under minst en månad i följd, lämnas förmånerna för
denna tid endast om skälet är offentligt uppdrag, militärtjänstgöring, sjuk-
dom eller annat förhållande som omfattas av bestämmelserna om rätt till
ledighet för arbetstagare hos riksdagen.

2 kap.

1 §

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas från och med den dag då leda-

moten tillträder sitt uppdrag i Europaparlamentet till och med utgången av
den månad då uppdraget att vara ledamot upphör.

2 §

Ledamotsarvode betalas per månad med ett belopp som motsvarar

ledamotsarvode enligt 3 kap. 1 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor
för riksdagens ledamöter.

3 §

Ledamotsarvode anses som inkomst av anställning enligt lagen

(1962:381) om allmän försäkring, lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension och lagen (1991:1047) om sjuklön. Ledamot anses därvid som
arbetstagare.

4 §

5

Om en ledamot av Europaparlamentet är frånvarande eller har beviljats

ledighet från sitt uppdrag i Europaparlamentet under mer än femton dagar i
följd av annat skäl än offentligt uppdrag, militärtjänstgöring, sjukdom, vård
av barn eller annat förhållande som omfattas av bestämmelserna om rätt till
ledighet för arbetstagare hos riksdagen görs avdrag från arvodet med två
tredjedelar från och med den sextonde dagen.

Om en ledamot är frånvarande eller har beviljats ledighet från sitt uppdrag

i Europaparlamentet på grund av sjukdom, görs avdrag för samma tid från
arvodet i enlighet med de bestämmelser om sjukavdrag som gäller för arbets-
tagare hos riksdagen. Avdraget ska dock beräknas på grundval av arvodet
delat med antalet kalenderdagar i månaden.

Om en ledamot får föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning och för

samma tid får ledamotsarvode enligt 2 § ska arvodet minskas i enlighet med
de bestämmelser som gäller för arbetstagare hos riksdagen.

5 Senaste lydelse 1998:1718.

background image

3

SFS 2009:680

3 kap.

1 §

Egenpensionsförmåner är ålderspension, sjukpension och egenlivränta.

Egenpensionsförmåner får inte betalas samtidigt med arvode eller inkomst-

garanti enligt denna lag eller lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för
riksdagens ledamöter eller med arvode eller övergångsersättning enligt
Europaparlamentets beslut nr 2005/684/EG, Euratom av den 28 september
2005 om antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga.

3 §

Pensionsgrundande arvode för ledamot av Europaparlamentet utgörs

av ledamotsarvodet enligt 2 kap. 2 §.

4 §

6

För den som har varit både ledamot av Europaparlamentet och riks-

dagsledamot utgörs det pensionsgrundande arvodet av

1. ledamotsarvode enligt 2 kap. 2 § denna lag och enligt 3 kap. 1 § lagen

(1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter,

2. tilläggsarvode enligt 3 kap. 2 § sistnämnda lag, och
3. arvoden enligt 1 § 1–4 och 8 lagen (1989:185) om arvoden m.m. för

uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

5 §

Det pensionsgrundande arvodet beräknas för de kalenderår en ledamot

av Europaparlamentet eller riksdagsledamot innehaft uppdraget under en
femårsperiod närmast före avgångsåret. Det pensionsgrundande arvodet för
de fyra första kalenderåren räknas därvid om till nivån för det sista kalender-
året före avgångsåret med hjälp av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring. Medeltalet av de framräknade beloppen utgör underlaget
för egenpensionsförmånerna.

Kan en ledamot av Europaparlamentet eller en riksdagsledamot inte

tillgodoräknas pensionsgrundande arvode för fem kalenderår, är underlaget
för egenpensionsförmånerna medeltalet av beloppen för de hela kalenderår
som kan tillgodoräknas.

Kan endast ett helt kalenderår tillgodoräknas, är underlaget för egenpen-

sionsförmånerna det pensionsgrundande arvodet för det året.

Kan inte ett helt kalenderår tillgodoräknas, är underlaget för egenpen-

sionsförmånerna det genomsnittliga pensionsgrundande arvodet för de hela
kalendermånader som kan tillgodoräknas multiplicerat med tolv.

6 §

Tidsfaktorn för ålderspension och sjukpension utgör förhållandet mellan

antalet hela år som ledamot av Europaparlamentet, dock högst tolv, och talet
tolv.

För den som har varit både ledamot av Europaparlamentet och riksdagsle-

damot utgör tidsfaktorn för ålderspension och sjukpension förhållandet mellan
det sammanlagda antalet hela år som ledamot av Europaparlamentet och riks-
dagsledamot, dock högst tolv, och talet tolv.

7 §

Tidsfaktorn för egenlivränta är lika med förhållandet mellan antalet

hela år som ledamot av Europaparlamentet och talet 30.

6 Senaste lydelse 2001:1001.

background image

4

SFS 2009:680

För den som har varit både ledamot av Europaparlamentet och riksdagsle-

damot utgör tidsfaktorn för egenlivränta förhållandet mellan det sammanlagda
antalet hela år som ledamot av Europaparlamentet och riksdagsledamot och
talet 30.

8 §

Vid beräkning av tidsfaktorn enligt 6 och 7 §§ ska tid som till-

godoräknas ledamoten som pensionsgrundande enligt artikel 28 Euro-
paparlamentets beslut nr 2005/684/EG, Euratom av den 28 september 2005
om antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga inte räknas ledamoten
tillgodo.

4 kap.

1 §

För rätt till ålderspension fordras att ledamoten har fullgjort minst sex

hela år i Europaparlamentet och vid avgången fyllt 50 år.

Den som har varit både ledamot av Europaparlamentet och riksdagsledamot

har rätt till ålderspension om han eller hon har fullgjort sammanlagt minst sex
hela år i Europaparlamentet och riksdagen samt vid avgången fyllt 50 år.

2 §

Ålderspension betalas från och med den månad ledamoten fyller 65 år

eller från och med månaden efter den senare tidpunkt då uppdraget att vara
ledamot av Europaparlamentet upphör.

För den som har varit både ledamot av Europaparlamentet och riksdags-

ledamot betalas ålderspension från och med den månad han eller hon fyller
65 år eller från och med månaden efter den senare tidpunkt då uppdraget att
vara ledamot av Europaparlamentet eller riksdagsledamot upphör.

Ålderspension betalas till och med utgången av den månad då den berätti-

gade avlider.

3 §

För hel ålderspension fordras minst tolv hela år som ledamot av

Europaparlamentet.

Den som har varit både ledamot av Europaparlamentet och riks-

dagsledamot har rätt till hel ålderspension om han eller hon har fullgjort
sammanlagt minst tolv hela år som ledamot av Europaparlamentet och riks-
dagsledamot.

5 kap.

1 §

7

Rätt till sjukpension föreligger för en ledamot av Europaparlamentet

eller en riksdagsledamot, som tidigare varit ledamot av Europaparlamentet,
som frånträder sitt uppdrag och har hel sjukersättning eller hel aktivitets-
ersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

3 §

För hel sjukpension fordras tolv hela år som ledamot av Europa-

parlamentet.

Den som har varit både ledamot av Europaparlamentet och riksdags-

ledamot har rätt till hel sjukpension om han eller hon har fullgjort samman-
lagt minst tolv hela år i Europaparlamentet och riksdagen.

7 Senaste lydelse 2002:203.

background image

5

SFS 2009:680

4 §

En ledamot av Europaparlamentet som inte har fullgjort tolv hela år i

Europaparlamentet tillgodoräknas även de år som återstår fram till utgången
av det kalenderår ledamoten fyller 65 år.

Den som har varit både ledamot av Europaparlamentet och riks-

dagsledamot och som inte har fullgjort sammanlagt tolv hela år i Europa-
parlamentet och i riksdagen tillgodoräknas även de år som återstår fram till
utgången av det kalenderår han eller hon fyller 65 år.

6 §

8

Sjukpensionen ska på ett underlag för egenpensionsförmåner upp till

7,5 basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring minskas med
sådan ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring som
avser samma inkomstbortfall. Betalas ej hel sjukpension, minskas avdraget i
motsvarande mån.

Har en ledamot av Europaparlamentet eller en riksdagsledamot som tidi-

gare varit ledamot av Europaparlamentet fått sjukpension från Europaparla-
mentet ska sjukpension som lämnas enligt denna lag reduceras i motsvarande
mån. Reducering ska endast göras när sjukpensionen från Europaparlamentet
avser samma sjukperiod.

6 kap.

1 §

Rätt till egenlivränta har den som

1. har varit ledamot av Europaparlamentet och som lämnat Europaparla-

mentet efter att ha fullgjort minst tre sammanhängande hela år i Europa-
parlamentet före den månad han eller hon fyller 65 år och inte är berättigad
till ålderspension enligt denna lag eller till ålderspension från Europa-
parlamentet, eller

2. har varit både ledamot av Europaparlamentet och riksdagsledamot och

som fullgjort sammanlagt minst tre sammanhängande hela år i Europaparla-
mentet och riksdagen före den månad han eller hon fyller 65 år och inte är
berättigad till ålderspension enligt denna lag eller till ålderspension från
Europaparlamentet.

2 §

Egenlivränta betalas från och med den månad ledamoten av Europa-

parlamentet eller riksdagsledamoten fyller 65 år till och med den månad då
ledamoten avlider.

7 kap.

1 §

Efterlevandepension betalas efter den som

1. vid sin död var ledamot av Europaparlamentet,
2. vid sin död var riksdagsledamot och som varit ledamot av

Europaparlamentet, eller

3. vid sin död var berättigad till ålderspension eller sjukpension enligt

denna lag.

2 §

Efterlevandepension betalas till efterlevande make samt eget arvsbe-

rättigat barn och adoptivbarn som inte fyllt 20 år.

8 Senaste lydelse 2001:1001.

background image

6

SFS 2009:680

Med efterlevande make jämställs den som, utan att vara gift, stadig-

varande sammanbodde med en ogift ledamot av Europaparlamentet eller
ogift riksdagsledamot vid dennes död och som tidigare varit gift med eller
har eller har haft eller då väntade barn med denne.

3 §

9

Efterlevandepensionen betalas under fem år från och med månaden

efter dödsfallet. Om ledamoten av Europaparlamentet eller riksdagsleda-
moten avgått före fyllda 65 år betalas efterlevandepension längst till den tid-
punkt då den avlidne skulle ha fyllt 70 år. Detsamma gäller om ledamoten
avgått med ålderspension då denne fyllde 65 år. Om ledamoten avgått med
ålderspension efter fyllda 65 år, betalas efterlevandepension längst under
fem år räknat från avgången.

8 kap.

1 §

Kompletterande efterlevandepension betalas efter den som

1. vid sin död var ledamot av Europaparlamentet,
2. vid sin död var riksdagsledamot och som varit ledamot av

Europaparlamentet, eller

3. vid sin död var berättigad till ålderspension eller sjukpension enligt

denna lag.

2 §

Kompletterande efterlevandepension betalas till eget arvsberättigat barn

och adoptivbarn som inte fyllt 20 år samt efterlevande make eller sammanbo-
ende som avses i 7 kap. 2 § andra stycket under förutsättning att äktenskapet
ingåtts eller samboförhållandet inletts senast den dag ledamoten av
Europaparlamentet eller riksdagsledamoten fyllt 60 år.

6 §

Tidsfaktorn för kompletterande efterlevandepension utgör förhållandet

mellan antalet hela år i Europaparlamentet, dock högst tolv, och talet tolv.
Avlider ledamot av Europaparlamentet under fullgörande av uppdraget utan
att ha uppnått tolv hela år, tillgodoräknas även de år som återstår fram till
utgången av det kalenderår då ledamoten skulle ha fyllt 65 år.

Tidsfaktorn för kompletterande efterlevandepension för den som varit

både ledamot av Europaparlamentet och riksdagsledamot utgör förhållandet
mellan det sammanlagda antalet hela år i Europaparlamentet och riksdagen,
dock högst tolv, och talet tolv.

Vid beräkning av tidsfaktorn ska tid som tillgodoräknats ledamoten som

pensionsgrundande enligt artikel 28 Europaparlamentets beslut nr 2005/684/
EG, Euratom av den 28 september 2005 om antagande av Europaparlamen-
tets ledamotsstadga inte räknas ledamoten tillgodo.

9 kap.

1 §

Rätt till inkomstgaranti från och med den tidpunkt arvodet upphör har

den som

9 Senaste lydelse 2001:1001.

background image

7

SFS 2009:680

1. har varit ledamot av Europaparlamentet och som före 65 års ålder lämnat

Europaparlamentet efter minst tre hela års sammanhängande tid i Europa-
parlamentet, eller

2. har varit både ledamot av Europaparlamentet och riksdagsledamot och

som före 65 års ålder lämnat Europaparlamentet efter sammanlagt minst tre
hela års sammanhängande tid i Europaparlamentet och riksdagen.

2 §

Sjukfrånvaro, annan frånvaro eller ledighet som beviljats eller godkänts

av Europaparlamentet eller dess talman begränsar inte rätten till inkomst-
garanti.

3 §

10

För den som varit ledamot av Europaparlamentet kortare sam-

manlagd tid än sex hela år gäller inkomstgarantin ett år.

För den ledamot som lämnar Europaparlamentet efter en sammanlagd tid

av minst sex hela år i Europaparlamentet gäller inkomstgarantin

1. i längst två år om ledamoten inte uppnått 40 års ålder,
2. i längst fem år om ledamoten uppnått 40 men inte 50 års ålder,
3. längst till ingången av den månad då ledamoten fyller 65 år om han

eller hon uppnått 50 års ålder.

Vad som föreskrivs i andra stycket gäller även den ledamot som lämnar

Europaparlamentet efter en sammanlagd tid av minst sex hela år i Europa-
parlamentet och riksdagen.

3 a §

För de första fem åren ska inkomstgarantin jämställas med inkomst av

anställning och för tid därefter ska inkomstgarantin jämställas med pension.

4 §

Inkomstgaranti enligt 3 § gäller längst till och med utgången av den

månad då den berättigade avlider.

Om ledamoten tar plats i riksdagen upphör garantin enligt denna lag.

5 §

11

Om det finns särskilda skäl får riksdagsförvaltningen förlänga den tid

under vilken garantin gäller enligt 3 § första stycket och andra stycket 1 och
2 med högst ett år. I ett sådant beslut kan garantin bestämmas till ett lägre
belopp.

6 §

12

Riksdagsförvaltningen får bevilja inkomstgaranti till en ledamot av

Europaparlamentet som har frånträtt sitt uppdrag och har partiell sjuk-
ersättning eller partiell aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring.

7 §

13

Underlaget för beräkning av inkomstgarantin utgörs av det leda-

motsarvode enligt 2 kap. 2 § som betalas vid avgångstillfället.

8 §

14

Inkomstgarantin betalas per månad under det första garantiåret med

80 procent av garantiunderlaget som inte överstiger 1,67 basbelopp och med

10 Senaste lydelse 1998:1718.

11 Senaste lydelse 2000:433.

12 Senaste lydelse 2002:203.

13 Senaste lydelse 2001:1001.

14 Senaste lydelse 1997:1066.

background image

8

SFS 2009:680

40 procent av den del som överstiger 1,67 men inte 2,5 basbelopp. För tid
därefter betalas inkomstgarantin med följande andelar av garantiunderlaget i
förhållande till ledamotens sammanlagda tid i Europaparlamentet och riks-
dagen

66,0 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger 1,67 bas-

belopp och med 33 procent av den del som överstiger 1,67 men inte 2,5 bas-
belopp efter minst 12 år,

60,5 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger 1,67 bas-

belopp och med 30,25 procent av den del som överstiger 1,67 men inte 2,5
basbelopp efter minst 11 år,

55,0 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger 1,67 bas-

belopp och med 27,5 procent av den del som överstiger 1,67 men inte 2,5
basbelopp efter minst 10 år,

49,5 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger 1,67 bas-

belopp och med 24,75 procent av den del som överstiger 1,67 men inte 2,5
basbelopp efter minst 9 år,

44,0 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger 1,67 bas-

belopp och med 22 procent av den del som överstiger 1,67 men inte 2,5 bas-
belopp efter minst 8 år,

38,5 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger 1,67 bas-

belopp och med 19,25 procent av den del som överstiger 1,67 men inte 2,5
basbelopp efter minst 7 år,

33,0 procent av den del av garantiunderlaget som inte överstiger 1,67 bas-

belopp och med 16,5 procent av den del som överstiger 1,67 men inte 2,5
basbelopp efter minst 6 år.

9 §

15

Inkomstgarantin minskas med vad ledamoten av Europaparlamentet

eller riksdagsledamoten får i form av sjukersättning och aktivitetsersättning
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring under den tid inkomstgarantin
betalas.

9 a §

Inkomstgarantin minskas med det belopp i svensk valuta som

motsvarar vad ledamoten får i form av arvode enligt artikel 10 i Europa-
parlamentets beslut nr 2005/684/EG, Euratom av den 28 september 2005 om
antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga.

Om en ledamot som har inkomstgaranti samtidigt tar emot över-

gångsersättning enligt artikel 13 i Europaparlamentets beslut nr 2005/684/
EG, Euratom minskas inkomstgarantin med det belopp i svensk valuta som
motsvarar vad ledamoten får i övergångsersättning.

Jämkning av inkomstgarantin

12 a §

Riksdagens arvodesnämnd får besluta att rätt till inkomstgaranti

inte föreligger eller att utbetalningen av inkomstgarantin ska minskas eller
helt upphöra om en garantitagare

1. förvärvsarbetar i väsentlig omfattning åt någon annan och inte tar ut

skälig ersättning för detta arbete, eller

15 Senaste lydelse 2002:203.

background image

9

SFS 2009:680

2. dömts för brott av så allvarlig art att det framstår som sannolikt att

garantitagaren, om han eller hon varit riksdagsledamot, skulle ha skiljts från
det uppdraget.

Ansökan om inkomstgaranti efter jämkningsbeslut

23 §

En garantitagare, vars rätt till inkomstgaranti har jämkats enligt

12 a §, äger rätt att när nya förhållanden inträtt på nytt ansöka om inkomst-
garanti. En sådan ansökan prövas av Riksdagens arvodesnämnd.

10 kap.

3 §

16

För den som varit ledamot av Europaparlamentet eller riksdags-

ledamot i sammanlagt minst sex hela år relateras den fastställda
inkomstgarantin till det basbelopp som enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381)
om allmän försäkring gäller för avgångsåret och omräknas vid förändring av
detta.

11 kap.

1 §

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas från och med den dag då leda-

moten tillträder sitt uppdrag i Europaparlamentet till och med utgången av
den månad då uppdraget att vara ledamot upphör.

2 §

En ledamot av Europaparlamentet ska vara grupplivförsäkrad på riks-

dagens bekostnad. Försäkringen ska samordnas med sådan motsvarande för-
säkring som tecknats för ledamoten av Europaparlamentet.

3 §

En ledamot av Europaparlamentet ska vara arbetsskadeförsäkrad på

riksdagens bekostnad i den omfattning som gäller för riksdagens ledamöter.

12 kap. Överklagande

1 §

Ett beslut enligt 9 kap. får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Vid överklagande till kammarrätt krävs prövningstillstånd.

Andra beslut enligt denna lag som fattats av riksdagsförvaltningen över-

klagas hos Riksdagens överklagandenämnd.

2 §

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vil-

ket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som han eller hon begär.

Överklagandet ges in till den myndighet som har meddelat beslutet. Det

ska ha kommit in inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 14 juli 2009.
2. Bestämmelserna om jämkning av inkomstgaranti i 9 kap. 12 a § ska en-

dast tillämpas med avseende på garantibelopp som utfaller efter den 14 juli
2009.

16 Senaste lydelse 1997:1066.

background image

10

SFS 2009:680

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

3. Vid beslut om inkomstgaranti avseende den som lämnat sitt uppdrag

som ledamot av Europaparlamentet före ikraftträdandet gäller 9 kap. 3 § i
dess äldre lydelse.

4. Den som är ledamot av Europaparlamentet när denna lag träder i kraft

och som utan att lämna Europaparlamentet övergår till att få arvode enligt
Europaparlamentets beslut nr 2005/684/EG, Euratom av den 28 september
2005 om antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga ska, vid tillämp-
ningen av 4 kap. 1 § och 9 kap. 1, 3 och 7 §§, anses ha avgått respektive läm-
nat Europaparlamentet vid ikraftträdandet. För sådan ledamot ska 2009
anses som avgångsår vid tillämpningen av 3 kap. 5 § och 10 kap. 3 §.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)