SFS 2009:681 Lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

090681.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av
administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och
riksdagens myndigheter;

utfärdad den 11 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 och 7 §§ lagen (1989:186) om

överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens
myndigheter ska ha följande lydelse.

5 §

2

Ett beslut av riksdagsförvaltningen som gäller ekonomisk förmån åt

en ledamot av riksdagen eller Europaparlamentet eller av ett organ som utses
av riksdagen och som utgår med anledning av uppdraget får överklagas. Det-
samma gäller sådan förmån åt en förutvarande ledamot som nu nämnts.

7 §

3

Ett beslut som avses i 4 § första stycket överklagas hos Regerings-

rätten om talan förs av en enskild eller av en kommunal myndighet.

Ett beslut om inkomstgaranti eller efterlevandeskydd överklagas enligt

bestämmelserna i 16 kap. lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riks-
dagens ledamöter eller 12 kap. lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveri-
ges ledamöter av Europaparlamentet.

Övriga beslut överklagas i enlighet med 9 kap. 5 § riksdagsordningen hos

Riksdagens överklagandenämnd.

Denna lag träder i kraft den 14 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:184, bet. 2008/09:KU25, rskr. 2008/09:286.

2 Senaste lydelse 2000:428.

3 Senaste lydelse 2006:995.

SFS 2009:681

Utkom från trycket
den 23 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009