SFS 2009:682 Lag om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen

090682.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för
riksdagsförvaltningen;

utfärdad den 11 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 2 a §§ lagen (2000:419) med

instruktion för riksdagsförvaltningen ska ha följande lydelse.

2 §

2

Riksdagsförvaltningen ska om annat inte är särskilt föreskrivet

1. upprätta förslag till anslag på statsbudgeten avseende riksdagen och

dess myndigheter m.m., dock inte för Riksrevisionen,

2. meddela föreskrifter för utarbetandet av förslag till anslag på stats-

budgeten för riksdagen och dess myndigheter utom Riksbanken samt meddela
sådana ekonomiadministrativa föreskrifter i övrigt för riksdagen och dess
myndigheter utom Riksbanken och Riksrevisionen som inte ska meddelas av
riksdagsstyrelsen enligt 41 § lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa
bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och
Riksrevisionen,

3. yttra sig över Riksrevisionens förslag till anslag på statsbudgeten och

upprätta en sammanställning för var och en av riksdagens myndigheter,
utom Riksbanken, över de finansiella villkor som gäller för respektive
myndighet med anledning av riksdagens beslut om statsbudgeten,

4. handlägga frågor om ekonomiska förmåner till riksdagsledamöter och

deras efterlevande och till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet och
deras efterlevande enligt lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riks-
dagens ledamöter respektive lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges
ledamöter av Europaparlamentet,

5. svara för frågor om löner och ersättningar till arbetstagare hos riks-

dagen och dess myndigheter utom Riksbanken, Riksrevisionen och Riks-
dagens ombudsmän samt svara för frågor angående pensioner och andra
förmåner till dessa arbetstagare och deras efterlevande,

6. ingå centrala kollektivavtal samt i övrigt utöva arbetsgivarens befogen-

heter enligt dessa när det gäller riksdagen och dess myndigheter samt före-
träda riksdagen och dess myndigheter som arbetsgivare i arbetstvister röran-
de kollektivavtal som har slutits av riksdagsförvaltningen samt

7. meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av centrala

kollektivavtal som riksdagsförvaltningen ingått, samt personaladministrativa

1 Prop. 2008/09:184, bet. 2008/09:KU25, rskr. 2008/09:286.

2 Senaste lydelse 2007:341.

SFS 2009:682

Utkom från trycket
den 23 juni 2009

background image

2

SFS 2009:682

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

föreskrifter i övrigt för riksdagen och dess myndigheter utom Riks-
revisionen.

Riksdagsförvaltningen ska bereda riksdagens myndigheter tillfälle att

framföra sina synpunkter på förhandlingsfrågor som direkt berör respektive
myndighet.

Riksdagsförvaltningen får till envar av riksdagens myndigheter överlämna

handläggningen av en avtalsfråga som är av betydelse för myndigheten.

2 a §

3

Riksdagsförvaltningen får överlämna en uppgift att handlägga

frågor som anges i 2 § första stycket 4 till en annan myndighet. Vad som
sägs om riksdagsförvaltningen ska i sådant fall gälla den myndigheten såvitt
angår vad som föreskrivs i

1. 13 kap. 22–26 §§ lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riks-

dagens ledamöter samt

2. 9 kap. 18–22 §§ lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges leda-

möter av Europaparlamentet.

Denna lag träder i kraft den 14 juli 1009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2003:1056.