SFS 2009:683 Lag om ändring i lagen (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

090683.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1426) med instruktion för
Riksdagens arvodesnämnd;

utfärdad den 11 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 9 §§ lagen (1993:1426) med

instruktion för Riksdagens arvodesnämnd ska ha följande lydelse.

1 §

2

Riksdagens arvodesnämnd ska

1. i enlighet med 3 kap. 1 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för

riksdagens ledamöter fastställa det belopp för månad som ledamotsarvode
ska betalas med,

2. i enlighet med 13 kap. 16 § samma lag besluta om jämkning av inkomst-

garanti och 13 kap. 27 § samma lag besluta om utbetalning av inkomstgaranti
på nytt, samt

3. i enlighet med 9 kap. 12 a § lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveri-

ges ledamöter av Europaparlamentet besluta om jämkning av inkomstgaranti
och 9 kap. 23 § samma lag besluta om utbetalning av inkomstgaranti på nytt.

Nämnden ska ange vilka överväganden som föranlett beslutet.
Nämnden är en myndighet under riksdagen.

9 §

3

Nämndens beslut om ledamotsarvode enligt 1 § första stycket 1 får

inte överklagas. Nämndens beslut som rör inkomstgaranti enligt 1 § första
stycket 2 och 3 överklagas enligt 16 kap. 2 § lagen (1994:1065) om ekono-
miska villkor för riksdagens ledamöter eller 12 kap. 1 § lagen (1996:304) om
arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet.

Denna lag träder i kraft den 14 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2008/09:KU25, rskr. 2008/09:286.

2 Senaste lydelse 2006:996.

3 Senaste lydelse 2006:1438.

SFS 2009:683

Utkom från trycket
den 23 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009