SFS 2009:684 Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft

090684.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2001:527) om <br/>milj�kvalitetsnormer f�r utomhusluft;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 11 juni 2009.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2001:527) om milj�-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">kvalitetsnormer f�r utomhusluft</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 15 a � ska betecknas 15 b �,<br/><i>dels </i>att 15, den nya 15 b och 16 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras tre nya paragrafer, 15 a, 15 c och</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">15 d ��, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:542px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Efter en underr�ttelse enligt 14 � ska Naturv�rdsverket unders�ka</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">behovet av ett �tg�rdsprogram enligt 5 kap. milj�balken. Naturv�rdsverket<br/>ska �ven unders�ka behovet av ett �tg�rdsprogram om kontrollen enligt<br/>12 b � visar att en f�roreningsniv� som anges i milj�kvalitetsnormerna av-<br/>seende ozon kan antas komma att �verskridas eller om s�dana f�rh�llanden<br/>som avses i artikel 7 i direktiv 2002/3/EG f�religger. </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om Naturv�rdsverket finner att ett �tg�rdsprogram beh�vs, ska verket</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">rapportera detta till de ber�rda l�nsstyrelserna.</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det finns s�rskilda sk�l f�r att det inte ska vara en l�nsstyrelse eller en</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">kommun som uppr�ttar ett f�rslag till eller fastst�ller ett �tg�rdsprogram, ska<br/>Naturv�rdsverket i st�llet rapportera detta och behovet av �tg�rdsprogram<br/>till regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>15 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:773px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">En l�nsstyrelse som har tagit emot en rapport enligt 15 � andra</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket ska snarast </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. uppr�tta ett f�rslag till �tg�rdsprogram, eller<br/>2. �verl�ta till en eller flera kommuner att uppr�tta ett f�rslag till �tg�rds-</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">program, om det �r l�mpligt att g�ra en s�dan �verl�telse och de ber�rda<br/>kommunerna �r �verens med l�nsstyrelsen om detta.</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om l�nsstyrelsen inte delar Naturv�rdsverkets bed�mning av behovet av</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">�tg�rdsprogram, f�r l�nsstyrelsen �verl�mna den fr�gan till regeringens<br/>pr�vning innan l�nsstyrelsen vidtar n�gon �tg�rd enligt f�rsta stycket. Ett<br/>s�dant �verl�mnande ska inneh�lla en redog�relse f�r l�nsstyrelsens syn p�<br/>behovet av �tg�rdsprogram.</p> <p style="position:absolute;top:967px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om l�nsstyrelsen inte kan komma �verens med en kommun om att kommu-</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">nen ska uppr�tta ett f�rslag till �tg�rdsprogram, f�r l�nsstyrelsen �verl�mna<br/>den fr�gan till regeringens pr�vning. Ett s�dant �verl�mnande ska inneh�lla en</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2004:661.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2009:684</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 juni 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:684</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">redog�relse f�r varf�r det �r l�mpligt att kommunen uppr�ttar f�rslaget samt<br/>en redovisning av det som har kommit fram vid �verl�ggningarna i �rendet.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>15 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft22">2</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det �r l�mpligt, ska ett �tg�rdsprogram samordnas med �tg�rds-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">program f�r andra milj�kvalitetsnormer och med program som har tagits fram<br/>eller ska tas fram enligt f�rordningen (2003:65) om nationella utsl�ppstak.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>15 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som har uppr�ttat ett f�rslag till �tg�rdsprogram ska i samr�det</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">enligt 5 kap. 4 � tredje stycket milj�balken str�va efter att komma �verens med<br/>de ber�rda myndigheterna och kommunerna om de �tg�rder som myndighe-<br/>terna eller kommunerna kommer att beh�va vidta enligt programmet.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>15 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r samr�det enligt 5 kap. 4 � milj�balken �r avslutat, ska den som</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">har uppr�ttat f�rslaget till �tg�rdsprogram fastst�lla programmet i de delar<br/>som de ber�rda myndigheterna och kommunerna �r �verens. I �vriga delar f�r<br/>fr�gan om att fastst�lla programmet �verl�mnas till regeringens pr�vning.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:466px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft22">3</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som har fastst�llt ett �tg�rdsprogram ska s�nda en kopia av pro-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">grammet till Naturv�rdsverket och de andra myndigheter och kommuner<br/>som ber�rs.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2009.</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">2 Senaste lydelse av tidigare 15 a � 2004:661.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2004:661.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2001:527) om
milj�kvalitetsnormer f�r utomhusluft;

utf�rdad den 11 juni 2009.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2001:527) om milj�-

kvalitetsnormer f�r utomhusluft

dels att 15 a � ska betecknas 15 b �,
dels att 15, den nya 15 b och 16 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras tre nya paragrafer, 15 a, 15 c och

15 d ��, av f�ljande lydelse.

15 �

1

Efter en underr�ttelse enligt 14 � ska Naturv�rdsverket unders�ka

behovet av ett �tg�rdsprogram enligt 5 kap. milj�balken. Naturv�rdsverket
ska �ven unders�ka behovet av ett �tg�rdsprogram om kontrollen enligt
12 b � visar att en f�roreningsniv� som anges i milj�kvalitetsnormerna av-
seende ozon kan antas komma att �verskridas eller om s�dana f�rh�llanden
som avses i artikel 7 i direktiv 2002/3/EG f�religger.

Om Naturv�rdsverket finner att ett �tg�rdsprogram beh�vs, ska verket

rapportera detta till de ber�rda l�nsstyrelserna.

Om det finns s�rskilda sk�l f�r att det inte ska vara en l�nsstyrelse eller en

kommun som uppr�ttar ett f�rslag till eller fastst�ller ett �tg�rdsprogram, ska
Naturv�rdsverket i st�llet rapportera detta och behovet av �tg�rdsprogram
till regeringen.

15 a �

En l�nsstyrelse som har tagit emot en rapport enligt 15 � andra

stycket ska snarast

1. uppr�tta ett f�rslag till �tg�rdsprogram, eller
2. �verl�ta till en eller flera kommuner att uppr�tta ett f�rslag till �tg�rds-

program, om det �r l�mpligt att g�ra en s�dan �verl�telse och de ber�rda
kommunerna �r �verens med l�nsstyrelsen om detta.

Om l�nsstyrelsen inte delar Naturv�rdsverkets bed�mning av behovet av

�tg�rdsprogram, f�r l�nsstyrelsen �verl�mna den fr�gan till regeringens
pr�vning innan l�nsstyrelsen vidtar n�gon �tg�rd enligt f�rsta stycket. Ett
s�dant �verl�mnande ska inneh�lla en redog�relse f�r l�nsstyrelsens syn p�
behovet av �tg�rdsprogram.

Om l�nsstyrelsen inte kan komma �verens med en kommun om att kommu-

nen ska uppr�tta ett f�rslag till �tg�rdsprogram, f�r l�nsstyrelsen �verl�mna
den fr�gan till regeringens pr�vning. Ett s�dant �verl�mnande ska inneh�lla en

1 Senaste lydelse 2004:661.

SFS 2009:684

Utkom fr�n trycket
den 23 juni 2009

background image

2

SFS 2009:684

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

redog�relse f�r varf�r det �r l�mpligt att kommunen uppr�ttar f�rslaget samt
en redovisning av det som har kommit fram vid �verl�ggningarna i �rendet.

15 b �

2

Om det �r l�mpligt, ska ett �tg�rdsprogram samordnas med �tg�rds-

program f�r andra milj�kvalitetsnormer och med program som har tagits fram
eller ska tas fram enligt f�rordningen (2003:65) om nationella utsl�ppstak.

15 c �

Den som har uppr�ttat ett f�rslag till �tg�rdsprogram ska i samr�det

enligt 5 kap. 4 � tredje stycket milj�balken str�va efter att komma �verens med
de ber�rda myndigheterna och kommunerna om de �tg�rder som myndighe-
terna eller kommunerna kommer att beh�va vidta enligt programmet.

15 d �

N�r samr�det enligt 5 kap. 4 � milj�balken �r avslutat, ska den som

har uppr�ttat f�rslaget till �tg�rdsprogram fastst�lla programmet i de delar
som de ber�rda myndigheterna och kommunerna �r �verens. I �vriga delar f�r
fr�gan om att fastst�lla programmet �verl�mnas till regeringens pr�vning.

16 �

3

Den som har fastst�llt ett �tg�rdsprogram ska s�nda en kopia av pro-

grammet till Naturv�rdsverket och de andra myndigheter och kommuner
som ber�rs.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2009.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

2 Senaste lydelse av tidigare 15 a � 2004:661.

3 Senaste lydelse 2004:661.

;