SFS 2009:684 Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft

090684.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:527) om
miljökvalitetsnormer för utomhusluft;

utfärdad den 11 juni 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:527) om miljö-

kvalitetsnormer för utomhusluft

dels att 15 a § ska betecknas 15 b §,
dels att 15, den nya 15 b och 16 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 15 a, 15 c och

15 d §§, av följande lydelse.

15 §

1

Efter en underrättelse enligt 14 § ska Naturvårdsverket undersöka

behovet av ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. miljöbalken. Naturvårdsverket
ska även undersöka behovet av ett åtgärdsprogram om kontrollen enligt
12 b § visar att en föroreningsnivå som anges i miljökvalitetsnormerna av-
seende ozon kan antas komma att överskridas eller om sådana förhållanden
som avses i artikel 7 i direktiv 2002/3/EG föreligger.

Om Naturvårdsverket finner att ett åtgärdsprogram behövs, ska verket

rapportera detta till de berörda länsstyrelserna.

Om det finns särskilda skäl för att det inte ska vara en länsstyrelse eller en

kommun som upprättar ett förslag till eller fastställer ett åtgärdsprogram, ska
Naturvårdsverket i stället rapportera detta och behovet av åtgärdsprogram
till regeringen.

15 a §

En länsstyrelse som har tagit emot en rapport enligt 15 § andra

stycket ska snarast

1. upprätta ett förslag till åtgärdsprogram, eller
2. överlåta till en eller flera kommuner att upprätta ett förslag till åtgärds-

program, om det är lämpligt att göra en sådan överlåtelse och de berörda
kommunerna är överens med länsstyrelsen om detta.

Om länsstyrelsen inte delar Naturvårdsverkets bedömning av behovet av

åtgärdsprogram, får länsstyrelsen överlämna den frågan till regeringens
prövning innan länsstyrelsen vidtar någon åtgärd enligt första stycket. Ett
sådant överlämnande ska innehålla en redogörelse för länsstyrelsens syn på
behovet av åtgärdsprogram.

Om länsstyrelsen inte kan komma överens med en kommun om att kommu-

nen ska upprätta ett förslag till åtgärdsprogram, får länsstyrelsen överlämna
den frågan till regeringens prövning. Ett sådant överlämnande ska innehålla en

1 Senaste lydelse 2004:661.

SFS 2009:684

Utkom från trycket
den 23 juni 2009

background image

2

SFS 2009:684

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

redogörelse för varför det är lämpligt att kommunen upprättar förslaget samt
en redovisning av det som har kommit fram vid överläggningarna i ärendet.

15 b §

2

Om det är lämpligt, ska ett åtgärdsprogram samordnas med åtgärds-

program för andra miljökvalitetsnormer och med program som har tagits fram
eller ska tas fram enligt förordningen (2003:65) om nationella utsläppstak.

15 c §

Den som har upprättat ett förslag till åtgärdsprogram ska i samrådet

enligt 5 kap. 4 § tredje stycket miljöbalken sträva efter att komma överens med
de berörda myndigheterna och kommunerna om de åtgärder som myndighe-
terna eller kommunerna kommer att behöva vidta enligt programmet.

15 d §

När samrådet enligt 5 kap. 4 § miljöbalken är avslutat, ska den som

har upprättat förslaget till åtgärdsprogram fastställa programmet i de delar
som de berörda myndigheterna och kommunerna är överens. I övriga delar får
frågan om att fastställa programmet överlämnas till regeringens prövning.

16 §

3

Den som har fastställt ett åtgärdsprogram ska sända en kopia av pro-

grammet till Naturvårdsverket och de andra myndigheter och kommuner
som berörs.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

2 Senaste lydelse av tidigare 15 a § 2004:661.

3 Senaste lydelse 2004:661.