SFS 2009:687 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

090687.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 11 juni 2009.

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (1999:1134) om belastnings-

register ska ha följande lydelse.

19 §

1

Polismyndigheter, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, åkla-

garmyndigheter, Kriminalvården, Migrationsverket och allmänna domstolar
får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret.

Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som

myndigheterna har rätt att få ut enligt lagen (1998:620) om belastnings-
register eller denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 27 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:1021.

SFS 2009:687

Utkom från trycket
den 26 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009