SFS 2009:688 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

090688.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1135) om
misstankeregister;

utfärdad den 11 juni 2009.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1999:1135) om misstanke-

register ska ha följande lydelse.

6 §

1

Polismyndigheter, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, åkla-

garmyndigheter, Kriminalvården och Migrationsverket får ha direktåtkomst
till uppgifter ur misstankeregistret.

Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som

myndigheterna har rätt att få ut enligt lagen (1998:621) om misstankeregister
eller denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 27 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:1022.

SFS 2009:688

Utkom från trycket
den 26 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009