SFS 2009:689 Förordning om statligt stöd till solceller

090689.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statligt stöd till solceller;

utfärdad den 11 juni 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

För att bidra till omställningen av energisystemet och till industriell ut-

veckling inom energiteknikområdet syftar detta stöd till

a) att användningen av solcellssystem och antalet aktörer som hanterar så-

dana system ska öka i Sverige,

b) att systemkostnaderna ska sänkas, och
c) att den årliga elproduktionen från solceller ska öka med minst 2,5 giga-

wattimmar under stödperioden.

2 §

Om det finns medel, får statligt stöd enligt denna förordning lämnas

som ett engångsbidrag för installation av alla typer av nätanslutna solcells-
system. Detta gäller dock inte för åtgärder som fått annat kommunalt eller
statligt stöd, vilket även omfattar skattereduktion för arbetskostnad.

Stöd får endast avse åtgärder som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och

slutförts senast den 31 december 2011.

3 §

I denna förordning avses med

solcellssystem: ett system för produktion av elektricitet från solstrålning i

vilket solceller ingår och som avgränsas av anslutning till fastighetsinternt
eller externt elnät,

företag: varje enhet som utövar verksamhet som består i att erbjuda varor

eller tjänster på en viss marknad, oavsett vilken rättslig form enheten har, om
den bedrivs i enskild eller offentlig regi och oavsett om verksamheten be-
drivs i vinstsyfte eller inte,

stora företag: företag som inte omfattas av definitionen av små och

medelstora företag enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den
12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på
statligt stöd till små och medelstora företag

1 eller en annan förordning som

ersätter den förordningen.

1 EGT L 10, 13.1.2001, s. 33 (Celex 32001R0070).

SFS 2009:689

Utkom från trycket
den 26 juni 2009

background image

2

SFS 2009:689

Stödets storlek

4 §

Stöd får endast lämnas för ett solcellssystem per byggnad eller för ett

solcellssystem per fastighet om systemet är byggt på marken.

5 §

Stödet får uppgå till högst 60 procent av de stödberättigande kostna-

derna enligt 6 §. För stora företag får stödet uppgå till högst 55 procent av de
stödberättigande kostnaderna enligt 6 §.

För system för samtidig produktion av solel och solvärme i en integrerad

konstruktion, s.k. solel- och solvärmehybridsystem, får stödet uppgå till
högst 60 procent av de stödberättigande kostnaderna enligt 6 §, förutsatt att
elproduktionen uppgår till minst 20 procent av systemets beräknade sam-
manlagda årliga el- och värmeproduktion.

Stödet får inte överstiga 2 miljoner kronor per solcellssystem eller solel-

och solvärmehybridsystem.

Stödberättigande kostnader enligt första stycket får uppgå till högst

75 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Stöd-
berättigande kostnader för solel- och solvärmehybridsystem får uppgå till
högst 90 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

När stödets storlek bestäms ska avdrag göras med ett belopp som motsva-

rar den finansiering som skett med försäkringsersättning.

6 §

Stödberättigande kostnader är

1. projekteringskostnader,
2. kostnader för material, såsom solcellsmoduler, inklusive eventuella lin-

ser, speglar och kylsystem, stativ eller annan fästanordning, kablage, elmäta-
re, system för övervakning, brytare, överspänningsskydd och eventuell väx-
elriktare samt system för lagring av energi, dock inte värmelager, och

3. arbetskostnader, under förutsättning att den som utför åtgärden har F-

skattsedel eller, i fråga om ett utländskt företag, intyg eller annan handling
som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter
och avgifter i sitt hemland.

Anslutningsavgift till ett externt elnät är inte en stödberättigande kostnad.

Påbörjande och slutförande

7 §

En åtgärd anses påbörjad

a) den dag då kontrakt för projektering upprättades i de fall projekterings-

kostnader ingår i stödberättigande kostnader,

b) den dag då solcellsmoduler införskaffades för installationen i övriga

fall.

En åtgärd anses slutförd när solcellssystemet ansluts till elnätet.

Ansökan och utbetalning

8 §

Länsstyrelsen beslutar i ärenden om stöd enligt denna förordning. Efter

ansökan av den som investerar i solcellssystem prövas frågor om stöd av
länsstyrelsen i det län där systemet ska installeras. Om systemet uppförs på
eller i anslutning till en svensk beskickning i utlandet, prövas ansökan av
Länsstyrelsen i Stockholms län.

background image

3

SFS 2009:689

9 §

En ansökan om stöd ska innehålla

1. en beräkning av den årliga elproduktionen från solcellssystemet och i

förekommande fall uppgift om värmeproduktion,

2. en beskrivning av solcellssystemet,
3. en kostnadsberäkning,
4. upplysningar om huruvida annan finansiering har sökts eller erhållits,

och

5. uppgift om antal anställda, årsomsättning och balansomslutning om an-

sökan avser ett företag.

10 §

En ansökan om stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen

1. innan projektet har påbörjats om sökanden är ett företag, eller
2. senast inom sex månader från det att projektet påbörjades om sökanden

inte är ett företag.

11 §

Om länsstyrelsen beslutar att bevilja stöd ska den även bestämma när

projektet senast ska vara slutfört.

Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för att tillgodose

syftet med stödet.

12 §

En begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen

inom sex månader från det att projektet, enligt länsstyrelsens beslut, senast
ska vara slutfört.

Boverket sköter utbetalningen av stödet.

13 §

Om länsstyrelsen beslutar att stöd ska betalas ut, ska beslutet förenas

med villkor om att stödmottagaren ska lämna de uppgifter som krävs för
uppföljning och utvärdering av stödet. Uppgifterna ska lämnas på begäran av
Statens energimyndighet som ansvarar för uppföljning och utvärdering av
stödet.

14 §

Länsstyrelsen får besluta att ett beviljat stöd inte ska betalas ut om

1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt or-

sakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och

mottagaren skäligen borde ha insett detta,

3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som

ansökt om stödet borde ha insett detta, eller

4. villkoren för stödet inte har följts.

�&terbetalning och återkrav

15 §

Mottagaren av ett stöd som betalats ut enligt denna förordning är åter-

betalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 14 § föreligger.

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt första stycket, ska

länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns
särskilda skäl, får länsstyrelsen efterge kravet på återbetalning helt eller del-
vis.

background image

4

SFS 2009:689

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Bemyndigande

16 §

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om vilka uppgifter

som ska lämnas i ansökan om stöd och i samband med begäran om utbetal-
ning, på vilket sätt uppgifterna ska lämnas samt de övriga föreskrifter som
behövs för tillämpningen av denna förordning.

Tillsyn

17 §

Statens energimyndighet ska utöva tillsyn över efterlevnaden av

denna förordning och av de föreskrifter som meddelas med stöd av förord-
ningen.

�verklagande

18 §

Länsstyrelsens beslut får överklagas till Statens energimyndighet.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagan-

de hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut av Statens energi-
myndighet i ett överklagat ärende om utbetalning av stöd får dock inte över-
klagas hos domstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)