SFS 2009:690 Förordning om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

090690.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder
för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor;

utfärdad den 11 juni 2009.

Regeringen föreskriver

1 att bilagan till förordningen (1999:382) om åtgärder

för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska ha
följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

Bilaga

2

Denna bilaga består av DEL 1 som innehåller en förteckning av farliga ämnen
och DEL 2 som innehåller en förteckning av särskilda kategorier av farliga
ämnen.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/105/EG av den 16 december 2003
om ändring av rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (EUT L 345,
31.12.2003, s. 97, Celex 32003L0105).

2 Senaste lydelse 2007:716.

SFS 2009:690

Utkom från trycket
den 26 juni 2009

background image

2

SFS 2009:690

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

DEL 2 – SÄRSKILDA KATEGORIER AV FARLIGA ÄMNEN SOM
INTE SÄRSKILT ANGES I DEL 1

Kategorier av farliga ämnen

Mängd i ton för tillämpning av

lägre
kravnivån

högre
kravnivån

1. Mycket giftiga (riskfras R26, R27 eller
R28)

5

20

6. Brandfarliga
Här avses brandfarlig vätska med en
flampunkt lika med eller över
21 grader C och under eller lika med
55 grader C (riskfras R10).

5 000

50 000

7 a. Mycket brandfarliga
1. Här avses brandfarlig vätska med en
flampunkt under eller lika med
55 grader C i det fall vätskan hanteras
under sådana betingelser att den kan för-
orsaka en allvarlig kemikalieolycka, t.ex.
högt tryck eller hög temperatur.

50

200

2. Här avses brandfarlig vätska i det fall
den kan självantända i luft
(riskfras R17).

50

200

7 b. Mycket brandfarliga
Här avses brandfarlig vätska med en flam-
punkt under 21 grader C men som inte är
extremt brandfarlig (riskfras R11).

5 000

50 000

8. Extremt brandfarliga
1. Här avses brandfarlig gas i såväl gas-
form som överkritisk form samt brandfar-
lig vätska med en flampunkt
under 0 grader C och en kokpunkt under
eller lika med 35 grader C (riskfras R12).

10

50

2. Här avses brandfarlig vätska
som hanteras vid en temperatur som
är högre än dess kokpunkt.

10

50